15
DZESUI BAI MEEHO EKA KHOOBA
Oonita nokoi dzoo ota tuusuqi Dzesui hee, Anai eka meenomaho khoobani qate naho Mai ekaho pobipobi. Oonita oqina meeama qesai naho torota ooraquko Mai oke geema biidzakoi. Qateqa oqina qesai meenoma ooma oke noi pobite kokora eetemi noho mee qidza gaira naatakoi. Oonita ana Maiho noo nike moitemi oi ao nikeho qupake pobitemi oorai oke qupadzomare.
Qate oqina teei eka khoobake qaataquko nomae mee goomaquho tete bamu. Nike oho qesa anake qaate mee eetaquho tete baamuta napa qesaho toro atima qaarare. Oi anai eka khoobani qate nike oho iqina, Nike naho amake baura apeke eetemi meenoma naataqu? Baamuta napa qesaho toro atimami meenoma naatakoi. Oonita teei naho toro atimaama naatemi Mai noi pare oke kuibiremi sasata ngorubatemi nokoi quba oonomake ttuttuite eepata biiremi qaite bamu naatakoi, oke qupadzomare.
Oonihe nike naho toro atimami naho nooi nike uumami nike bauraho quba teeho dzake eete pupu hiiremi oi ao nikeho pobi naatakoi. Oonita nike naho tumakhametonipamu naate mee samaneke goomami mai nahohota nee ma baunoma naatakoi.
Nookao. Naho mai anaho kokora eete baaoraiho isakita anai nike kokora eetoraita nike kokora baura oke ipibire eetorare. 10 Nike naho noo qusubaitoraquko, ana nike kokoraho tete banaitorai oke ana bamu nikeke qaanataqu. Oi anai mai nameho noo qusubaiteqi kokora baura noi paanaitemi oorai ota ipibire qaarakoi.
11 Noo oke ana teeho quba nike pobi hiidzaranihe naho qupa qidzaqidza oorai oi paha nikeho naatemi nikeho qupa qidzanipamu naata qubake hiirorai. 12 Oonita anai nike kokora eete qaabi teteke nike ipibire qesaqesaho kokora eetorareiqi ana pai oke moote.
13 Tete erake eete oorai. Abi teei dzairamane nomeho habara eete baataqu teei kokora baura oonomake riitaquho isaki bamu. Oonita anai pai mootomi oke nike qusubaitemi anai isanate nikeke hee, 14 Naho dzairamaneniqi hiibakoi. 15 Oi tuhotuho abi teei mai nomeho qupa ruume. Qate anai bamu nikeke hee, Naho tuhotuhoniqi hiibaquhe noo samane ana maiho toota nokata oke gama ana nike pobi hiiremi nookoraita ana nikeke ringiringinaisubi.
16 Oi nike te anake asatarani. Anai nikeho dzohidzohi mai nikeke asate dzoobiremi nike bauraho mee samane goomami souba sakabaridzoni. Oke eetemi nike Maike quba tee ma teeho pupu hiiremi noi nahoke qupadzomaqi oke nike moitakoi. 17 Oho isakita nike qesaqesaho kokora eete qaarare.
AI TATAUMANOMAKE TTOKA ABI IBO EETAKOI
18 Oonihe ttoka abi nokoi nikeho ibo eetemake nike hee, Oo noko bosata Dzesuho ibo eetetai eetoraiqa hiibare. 19 Oi nike ttokaho pobi oorapuko nokoi nikeho dzake eetarorihe, ana nike asatemi nike mainaho pobi naatemi oho quba ttoka abi nike ibo eetakoi.
20 Oonita ana bosata nike noo hiireqi hee, Tuhotuho abi nikei Soopara nikeme anake beekho eetaquho tete bamu. Ttoka abi nokoi naho ibo eetoraiqi nikeho ibo eetakoi. Oiqi hiiretanita qupadzomare. Nokoi naho noo nookaama naatetaho isakita nikeho noo nookaama naatakoi. 21 Oi mai ana dzoobiretake noko ruume naatemi nike tete bamenoma samane nokoho torota saridzakoi.
22 Anai baaqi nokoho torota noo hiibaama naatapuko nokoho kahosa oi bamu bamenoma naatarorihe poiqa noko quba apema kahosa bamenoma nokome sirihaqu? 23 Baamu, teei anake ibo eeteqi mai nahoke ibo eetorai.
24 Anai baura samane nokoho torota eete qaabi oke paha apei eetaquho isaki oorai? Baamu. Baura oke ana eetaama naatapuko nokoho kahosa bamenoma ooraama naatarorihe, noko ana keke bahe mai nahoke mooqi ibo eetorai. 25 Samu teeta erake qeetemi oorai, Khooba amata noko sepeke naho ibo eetorai. Oonita noo oi nokoho neta meenoma naatorai.
26-27 Oonita nike ana ma napai khoobanipamuta baura eete baaqorai oonita nike naho khooba hiire paanaitare. Qate Hobihobi ana hiire noi Maiho nena oorai oonita ana noke nikeho quba dzoobiremi baaqake noi nike hoobire naho khooba hiire paanaitakoi. Noio Sumasa meenoma. Oiqi hiireta.