17
DZESUI PUPU BAMENOMA TUMAKHAMETO QUBA HIIRETA
Qate Dzesu pupu hiireqi nese qusuke mooqi hiireta, Mai name, bodza ao bamu naate oonita nii khata niimeho dzapa pobi paanaisuma anai oho qesa niiho dzapa pobi paanaitakoi. Nii hiiremi anai abi minara pobitaquho isaki naateqi abi nii ana moitemi ooraike ana qaraqara tatanga moitorai.
Oonihe abi nokoi Ohonga meenoma niiqake gesina naataqu ma nii Dzesu Kiristu anake dzoobire baatake noko gesina naataqu oio qaraqara tatangaho mee. Oi nii anake baura moiteta oke ana eete soubireqi ttokata niiho dzapa pobi paanaitemi gesina naatorai.
Oonita agobanipamuke nii hiiremi anai ttoka ma haba biraiteqi oho dzapa pobinomai qaatanita nii hiiremi anai paha (ingona) biraiteqa oho pobinoma naatare. Oi nii abi qesa naho botota mootomi anai dzapa pobi niihoke nokoho quba paanaite soubidzare. Nokoi niiho botota oomi nii noko naho botota mootomi noko niiho noo nooka qusubaitorakoi.
Nii ana moitetaho isaki oi gama niiho nena baatake noko ao qupadzomorai. Oi nii ana noo banaiteta teena oke ana nokoke moitemi aribidzaamanihe nii ana dzoobiremi ana dzubina niihoho nenake noko gama qupadzomorai.
9-10 Oonita anai te ttoka abiho quba poiqa pupu hiibaamanihe, anai tumakhameto nokoho quba pupu hiire. Noko niiho pobi oomi nii nokoke naho botota mootomi anai nokoqaho quba pupu hiire. Oonihe naho pobi oi niihoni ma niiho pobi paha nahonita noko anahota dzapanoma naataridzoni.
11 Qate nokoi erata ooraimi anai nokoke ttokata qaateqi niiho torota qeehibi. Oonita Qaheuba Mai name, nii ana moitemi oorai abi oke nii dzapa pobi niimema sahotomi nakamae teenata ooraiho isakita nokoma napa gama teenata oorare. 12 Oi nokoma nanai qaaqi ana dzapa pobi niihoma nokoke sahoto qaari. Nii ana moiteta oke ana gama bakena geemami noko qidzake ooraihe meeke sinabidzai oho qamodzamodza hiiretaho isakita Dzuta Iibadzaho pobi noio bamu naate.
13 Oonita ana ttoka qaasuhiqi naho dzaodzao nokoke khakhoro biirorareiqi ana niiho noo nokoke moitemi nookorai. 14 Oonita anai ttokaho pobiama naatemi noko oho qesa oho pobiama naatemi ttoka abi nokoke ibo eetaridzoni.
15 Oonihe nii nokoke ttokata hiuma quba hiiroraidzaranihe, nokoi eto Saataho kabira naatainoho quba nii noko bakena geemareiqi ana hiire. 16 Oi anai ttokaho pobi bamu oho qesa noko oho pobi bamu. 17 Oonita niiho noo oi meenoma keke. Ooma nii isanate nokoke pona hiibare.
18-19 Oi nii ana dzoobiremi ttokata baataho isakita anai nokoke dzoobiremi ttokata abiho bisata oorakoita oi ana nokoho quba paha sama name pona hiiremi nokohota pona oi meenomanipamu naatare.
20 Oonihe anai te nokoqaho quba keke pupu hiiroraidzaranihe, nokoi sinabidza oke ape ma apeho toro hiiremi nooka tani naataqu nokoho quba paha pupu hiirorai. 21 Obete Mai nii ma nakai qesa dzaga bobotoraiho isakita noko nakama gama qesa dzaga boboto oomake ttoka abi moohiqa nii ana dzoobiretake noko qupadzomakoi.
22 Qate dzapa pobi nii ana moitemi oorai ooma ana noko dzapiremi nakamae teenata ooraiho isakita nokomae teenata oorakoi.
23 Oonita nii ana dzaga bobotorai ana oho qesa noko dzaga bobotorai. Nii ana kokora eetoraike nii paha nokoke eetemi ttoka abi moo qupadzomaqa hee, Meenipamuke Ohongai khata nome dzoobiremi baaqi nokoho bisata ooraiqi hiibakoi.
24 O Mai name, qusu ma ttokaho husi ma pai biranataamake qaami nii naho dza minake eeteqi dzapa pobi anake moite baa qaabi. Oonihe tumakhameto nii naho botota mootomi oorai nokoi oho pobi mooqorare hiire ana dza eetemi noko anama napa ttaike oorare.
25 O pobipobiho mai ttoka abi niike ruumenihe ana teenai nii gesinanipamu. Oonihe anai niiho neta baami qesaho qupa aoke uhuborai. dzoobe. 26 Oi anai niiho dzapa ma pobi gama nokoho torota paanaitetai paanaitorakoi. Oke eete qaaqi anai nokoma ttaike oomake nii anake kokora eetorai oi paha nokoho oora ma qaarata baura eetorakoi. Pupu oke Dzesu hiireta.