10
DZUTA ABI QIDZANATAREIQA HU NOOKE QAATARE
O Dzairamane, naho qupai hee, isanate Ohongaho torota pupu baura eete qaamake Ohongai Isirae abi ingonaitaqu mae? Oi anai moomi noko tete nokometa Ohongaho dzaodzao tomidza naatoraihe oho nokanoka bamu. Ohongaho neta rikerike saridzaquho teteke noko ruumeni. Nokoi Ohongaho rikerikeke siginaiteqi nokomeke upubidzareiqi oho beedzae eetorai.
Oonihe mooro. Teei Ohonga nooka tani eeteqi ao noho rikerikeke saridzoraita hu nooi noke paha qaanataquho tete bamu. Oi Mose noomae erake qeeteta. Hu nooho neta abi teei rikerikeke saridzare hiibaqu noi hu noo oho bameta oora ma qaara eeteqa qidzoke saridzaqu. Oiqi qeeteta.
QIDZANATAQUHO TETE MAINA BAGENOMA
Oonihe ai tataumata rikerike saridzaquho tete mainanipamu. Oi hee, Etoqa iiha ma dzoobidza niimeta hee, Kiristu qusunake saridze dzeima baabareiqi apei peitaqu? Oiqi hiibaino, ma eto hee, Apei qura tuputa gaibaqa Kiristuho keba tukutomi qori peitaqu?
Bamu, oke eto qupadzomaino. Oho tete erake eete oorai. Qidzanataquho noo oi kharata ooraama. Oi ao niiho qupana oorai ma oi niiho too pubani. Noo ape bahe, nanai nike hiire paanaisubi sinabidza noo teena. Oi Dzesu Kiristuke Ohongai ao baata neta tukutomi noi napaho Soopara mina naate ooraike nii qupadzomaqa tooma hiire rerengi eetaquko qidzanatakoi.
10 Oi abi qupama Ohongaho rikerike saridzare hiiremi noho tooi oke qaupuitemi qidzanatorai, tete oioni. 11 Oi noo mee. Qetaqeta agobai hee, Apene ma apene Ohongahota atimorai nokoi bamu rubenga naataqu.
12 Oonihe Dzuta abi mae raaba abi, oho koridza ooraamani. Soopara mina napahoi nokoke gama teenaitare qupadzomaqi nokohota apenei noho pupu hiiroraike oho meupunomaitorakoi. 13 Oi teeho quba bahe, Apene Ohongake benataqu nokoke noi ingonaitakoiqi hiiremi oorai.
14 Oonihe baura abi erake qupadzomare: qesai Ohongahoke ai tataumaama naateqi qidzoke noho torota pupu hiibaqu. Ma noko noho pobi nookaama naate qaaraquta ikanomake eete noke ai tataumaqu? Ma paha, teei sinabidza nokoke pobi hiibaama naatemi qidzoke qupadzomaqu. 15 Oi keke bahe, noorake qeetemi oorai. Abi apenei pobi qidza paanaitareiqi oho qaruke tuumorai ehequ nokohoke moomi bagenomani. Oiqi hiiretanihe teei nokoho tete biraite dzoobidzaama naatemi ikanomake eeteqi nokoho quba pobi qidza paanaitaqu oonita qupadzomare.
IKAQI DZUTA ABI QESAI NOO NOOKAAMA NAATORAI?
16 Oonihe Dzeseai hee, O Soopara name, abi oberaqai nanaho isere nookami meenoma naatorai. Oiqi hiiretanita nookami abi qesai sinabidza qusubaitaama naatorai. 17 Oonihe abi noo nookaqi Kiristuho noonipamuke nookoraqutoke qesai ai tataumaridzoni.
18 Oonihe ana qasa noorake hiire. Nokoi oho noo ma pobi bosata te nookarani mae? Bamu, oke nookata. Too abi nokoho noo ma pobi oi tora ma haba ma kusu hoho samaneta gegebeteta. 19 Oonita raaba abi sinabidza nookaridzoke Isirae abi nike ruume naasubi mae? Moorare, bosata Mosei Ohongaho eeteqi hee, Anai raaba abi ruume ma potutu, dzore ma abeho isaki nokoho torota baura eetemi nokoi ao peota dzootomi nikei bisi naate nokoke bitta ma kaka eeteqa nikemeke paha mai eetaqu kaqa.
20 Oiqi Mose hiiretani qate Dzeseai Ohongaho noo oke ipibire paanaiteqi hiireta, Raaba abi qesai te naho qiri eetareiqi baa oho sinasina aimaranihe nike moomi ikanomake eetemi anai nokoke tete banaitemi ao nokoi anake saridzorai?
21 Oiqi raaba abihoke hiiretanihe Isiraehoke Ohonga erake hiireta. Mmhm! Saunaba ma surenake anai bai hibahiba ma basesanoma nikeke botore biire baaoraihe, bamu! Oiqi hiireta.