U pas tutuun te koloto menai e Pol turu kristenira i
KORIN
1
1-2 Alia e Pol, e Sunahan e ngil sile ii lia tegomi kui mei lia a toukui tere Iesu Kristo. Alam mere Sostenis e toularara e koloto menami u pas teka turu katuun tere Sunahan i Korin te kato hagöagono sila raia tere Iesu Kristo. E Sunahan e ngö sil rai limiou tego katuun uaiam limiou i tanen timar ngö has merai u katuun te hamana ria tere Iesu Kristo tara mamana makum, te hatsunoner e Iesu Kristo, a Tsunono i tarara na i taren has.
A nikalala na masalohana tere Sunahan e Tamarara, na Tsunono e Iesu Kristo e tatei kagono me ranou limiou.
Alia e roron haniga nitöa bera goulimiou tere Sunahan, turu mamana u hitaguhu te hala raien limiou te hamana ua milimiou tere Iesu Kristo, tara mar maroro te habulungana mena milimiou u raranga tere Sunahan, na temar atei sil menari a niatei tere Sunahan na man raranga i tanen.
A niatei ti hala rai lam alimiou e hatei nena te mana uana u raranga tere Iesu Kristo i gusu milimiou. Na limiou ema makmakum nami ta töa ta ka ta niga tere Sunahan te hahaloso mena milimiou a pöata te butu lel nama romana a Tsunono i tarara e Iesu Kristo. Nonei e kato hatagala ranou limiou, bate hamana hatagala mia i tanen ba limiou tema kame moi ta töa ta ka ta omi i tamilimiou tara pöata temi tuol moua limiou i mata nen. E Sunahan e hamanena a ka te katoe nouen ba nonei te pakoko ranou limiou, u katuun te kagono mer a pien Tson i tanen e Iesu Kristo a Tsunono i tarara.
10 Alia e ranga hatagala koru meragou limiou tara solona a Tsunono i tarara e Iesu Kristo, alimiou go haniga hobotoiam batema kats kilkile mi a peisa milimiou. Alimiou go kagono hobotoiam, bate ka memiou u töa puku u hakats na u ngil. 11 Taraha, a matsi toular, a palair u katuun tere Kloi i hate ii lia, alimiou ema hiakaka haniga mi. 12 Alia e mar ranga uagu teka taraha, a man tötöa i tamilimiou e poeier, “Alia e kukutiegu e Pol,” na palai e poeier “Alia e kukutiegu e Apolos,” tsi “Alia e kukutiegu e Pita,” tsi “Alia e kukutiegu e Kristo.”
13 E Kristo i lu kaakati? Gesi te mate sil raiou limiou tara kuruse? Alia e Pol? E möa! Ga limiou u habaptais mia tara solona e Pol? E möa koru! 14 Alia e haniga uagu tere Sunahan alia uma baptaise ii ta töa i tamilimiou. Alia u baptais puku lasir ere Krispus mere Gaius. 15 Na e möa ta töa tega tatei pei, alimiou i baptais raia tara solor. 16 (Aa, alia u baptais hasi e Stepanas na u katuun i tanen. Kaba alia ema hakats lel nagi tego baptais mei lia ta tabina ta katuun.) 17 E Kristo ema hala sile mei lia tegomi baptais merai lia u katuun. E möa. Nonei e hala sile mei lia tegomi hahatei menai lia u Bulungana u Niga. Kaba ema mar niatei uanei temar atei uana a katuun, taraha a kuruse tere Kristo e namots lubanari a nitagala i tanen.
E Kristo nonei a nitagala na niatei tere Sunahan.
18 Pöata te rarare ria ra te mate uu e Kristo tara kuruse, ba u katuun te ka ria tara maroro te la hatutuna te poeier u raranga i tarara e tutuna. Kaba u katuun te lu pouts raiena e Sunahan e atei siler nonei u töa puku noa lasi u raranga teka te ka mena a nitagala tere Sunahan. 19 E Sunahan e ranga hasna turu Buku u Göagono bate poeiena:
“Alia e kato homie gou a niatei turu katuun u atei.
Na lia e kato hatutu ragou u katuun te poeier nori e atei siler a mamanaka.”
20 Esi nonei a katuun a atei? Na esi nonei a katununa turu buku? Na esi nonei a katuun a ateina tara Lo tere Mosis? Nori hoboto ema pan ria i matana e Sunahan. E Sunahan e hatei hakapein a niateina tara han i puta, a ka papala koru. 21 Tara niatei i tanen e Sunahan e hatu kapiin a maroro turu katuun te torohanan atei sile ren tara niatei peisa i taren. Kaba nonei e lu pouts rena u katuun te hamana uar i tanen tara pöata te hengoe rien u raranga i tamulam, te ngöeri u katuun, u raranga u tutu. 22 Kaba u Jiu e ngilin tarer tu mirakol, na u katunura i Grik e sakeier ta niatei. 23 Kaba lam e hihatuts nem te mate uu e Kristo tara kuruse. U Jiu ema hanigeri u hihatuts teka, na u katuun tema Jiu ri e poeier, e tutuna. 24 Kaba u katuun te ngöri e Sunahan, u Jiu na u katuun tema Jiu ri, nori e ngiler u hihatuts teka. E haröto nena e Kristo nonei a nitagala tere Sunahan na niatei has tere Sunahan.
25 A ka te ngöeri “a nitutu tere Sunahan” e pan bala koru nena a niatei turu katuun. Na ka te ngöeri “a nipata tere Sunahan” e pan bala koru nena a nitagala turu katuun.
26 A matsi toular te ngöri e Sunahan, hakats pouts naiam a peisa milimiou. I matar u katunura i puta, ema para nei ti ka mei a niatei, na ema para nei ti ka mei a nitagala, tsi a solo pan. 27 Kaba u katuun te ngö rari u tutu, e Sunahan e hopö kap sil raien tego hamatsingolo meraien u katuun u atei. Na u katuun te ngö rari u pinolasa, e Sunahan e hopö kap sil raien tego hamatsingolo meraien u katuun u tagala. 28 E Sunahan e hopö kapir u katuun te sigala raier na te omi raier na te ngörari u katuun papala. Taraha, nonei e ngilin haka puta raiena a manka te haka seier u katunura i puta. 29 Te kato uanen teka e möa nou ta töa tego tatei soloseia a peisanen i matana e Sunahan. 30 Tere Sunahan lahas bara te ka ria tere Iesu Kristo, na nonei e habutu sileien tego hala meraien ra a niatei. E Kristo nonei te sakahis raioura bara te katuun uara tere Sunahan. Nonei lasi a maroro a matskö na nonei te kato hagöagono raioura bara te katuun uara tere Sunahan. 31 Na i koloto hasiin, “Esi te ngilin soloseiena ta ka e tatei soloseiena a Tsunono.”