U pas tutuun te kolotein e
JON
1
U rarangana tara nitöatöa
Alam e koloto silemi u pas teka tego habulungana menami limiou u Rarangana tara Nitöatöa. Nonei e ka mam noahas te habuteia e Sunahan u kolö na u puta. Ba nonei e butun katununa ba lam e tara peisanem a mata mulam me hengo hasim, me hasebele hase mia a limamulam i tanen. A nitöatöa teka e butu halesalama ba lam e tare men me habulungana namen, na nitöatöa teka e ka nitöana. Nonei a nitöatöa te kagono mei e Tamarara, memi töan butu halesalana i tarara. Alam e hatei nem a ka tu tari lam na ka tu hengoe nilam bara te hiakaka haniga hobotora, bate ka gono mera e Tamarara na e Iesu Kristo a Pien Tson i tanen. Alam e koloto menami u raranga teka i tamilimiou bara te tatei sasaala hoboto nitöara.
E Sunahan nonei u ualesala
Nonei u raranga teka tu hengo naia lam tere Iesu ba lam e hatei namen i tamilimiou: e Sunahan nonei u ualesala na e möa koru ta tsi tabubun kuhil tega kaia i tanen. Na te pei mena reira, ara e ka haniga gono mera e Sunahan bara te tataala tsipon ria turu kuhil, ara e gamo talara na ra ema katoe rei taka tega mana. Kaba te tataala ria ra turu ualesala noahas i tanen, bara te ka haniga hobotora, ba u rahatsing tere Iesu a Pien Tson i tanen te galus ba nena a man markato a man omi hoboto i tarara. Na te pei mena reira ara ema ka merei ta markato ta omi, ara e gamoera a peisarara, na u raranga u mana ema ka neia i torirara. Te ranga hatei na riara a man kato homi i tarara, be Sunahan te töan luba nena a man markato a man omi i tarara bate galus ba has nena a manka man omi hoboto te kana i tarara, taraha nonei e kato hamana nitöa neiena a ka te ranga nanen bate kato hamatskö nitöa nanen. 10 Te pei mena reira ara ima kato homii, ara e kato here narei, “E Sunahan a katuun a gamogamo.” Ba u raranga i tanen tema ka neia i torirara.