1 TESALONAIKA
1
A kalanloun tutun te koloto meni e Pol turu Kristenir i Tesalonaika
Alam ere Pol mere Sailas ne Timoti e tara pouts ramo limiu i romana, alimiu hoboto u katununa tere Sunahan e Tamarara, na te katun has uamiu tere Iesu Kristo a Tsunono. Alam e hala menami a kalanloun teka i tamilimiu u katun te lotu hoboto mia tara taun i Tesalonaika. Alam e ngilem e Sunahan e tatei tatagi rano limiu ne tatei hala has ranoi limiu a masalohana.
A nikaka na nihamana turu katun i Tesalonaika ti hamana u tere Kristo
Alam e haniga hiton bera moa limiu tere Sunahan na lam e singo has bera moa limiu i tanen. Poata te singo mua lam tere Tamarara e Sunahan, alam e mamala solopalemi te hamana haniga uami limiu na te kato haniga has uami limiu. Na lam e ma solopala hasemi te ngil mena milimiu u palair u katun ba limiu te toan taguhu ramen. Na lam e atei hasem te hamana noa uami limiu te la pouts uanama romana e Iesu Kristo a Tsunono i tarara. A ma tsi hahatoulana, alam e atei silem e Sunahan e ngil koru rano limiu na e hopu kap has rio limiu. Poata tu hala nia lam u Bulungana u Niga i tamilimiu, alam u ma ranga papalai. E moa. A nitagala tere Sunahan nu Namnamei u Goagono i tanen e taguhema u ranga i tamulam, ne haruto hasin u ranga i tamulam e manana. Na limiu e atei silemiu a markato a niga i tamulam e taguhu has rio limiu ba limiu te hamanamiu. Alimiu u kukute iam a markato i tamulam na limiu u kukute hase iam a Tsunono. Taraha, alimiu u hengo hanige iam u ranga i tamulam. U katun i omi rio limiu tu hamana uam limiu, kaba u Namnamei u Goagono e kato hasasala noa has rio limiu. E kato uana teka bu katun hoboto te hamana uar tere Kristo tara provins i Masedonia na tara provins i Gris i kato haniga uato tu kato haniga uam limiu. Bu ranga tara Tsunono te butu mamia i tamilimiu e tasapul uato i Masedonia ni Gris na turu han u para i lehana. Alam e moa ta toukui te go hatei lel rilam a barebana tara nihamana i tamilimiu, taraha u barebanar tara han hoboto i hengo hakapin te hamana haniga uamia limiu tere Sunahan. Nori e roron hatei rario lam tu haniga mera milimiu alam, ba limiu u tori-tsuga ba neto u keisa ba te tanian kukutiemiu a Sunahan hamana te toatoana. 10 Na nori e hatei has rari lam alimiu e hahalosemiu a Pien Tson tere Sunahan te kopis pouts uana men romana i Kolö — e Iesu, e Sunahan te hatakei poutse ien tara tou mate i tanen. Nonei e hatongo kap ranoa ra romana tara poata tara nihahuna, te butuna romana a raharaha pan tere Sunahan.