U pas tutuun te koloto menai e Pol turu kristenira i
TESALONAIKA
1
Alam ere Pol mere Sailas na e Timoti e koloto menami u pas teka i tamilimiou hoboto, u kristenira tara taun i Tesalonaika te pala uar tere Sunahan e Tamarara, na u katuun has tere Iesu Kristo a Tsunono. Sunahan e tatei taatagi ranou limiou bate hala has ranoui limiou a masalohana.
A nikaka na nihamana turu katuun i Tesalonaika ti hamanaia tere Kristo
Alam e hanigan töa bera mou limiou tere Sunahan bate singo be has ramou limiou. Pöata te singo mialam tere Tamarara e Sunahan, alam ema mala solopalemi te hamana haniga uami limiou na te kato haniga has uami limiou. Na lam ema solopala hasemi te ngil mera milimiou a palair u katuun bate taguhu ramen. Na te hamana hatagala uami limiou tena la pouts nama romana e Iesu Kristo a Tsunono i tarara.
A mats hatoulana, alam e atei sil hasem e Sunahan e ngil koru ranou limiou na e hopö kap has raiou limiou. Taraha a pöata tu hala naia lam u Bulungana u Niga i tamilimiou, alam uma ranga papala ii. E möa. A nitagala tere Sunahan na u Namnamei u Göagono i tanen e taguhema u raranga i tamulam, na e haröto hasiin u raranga i tamulam e manana. Alimiou e atei silemiou a markato a niga i tamulam e taguhu has raiou limiou ba limiou te hamana miou. Alimiou u kukuteiam a markato i tamulam na Tsunono has. Taraha, alimiou u hengo hanigeiam u raranga i tamulam. U katuun i omi raiou limiou tu hamana uaiam limiou, kaba u Namnamei u Göagono e kato hasasaala noahas raiou limiou. Alimiou u haröto naiam a markato a niga bu katuun hoboto e hamana uar tere Kristo tara provins i Masedonia na tara provins i Gris e markato haniga has uaier tu markato uaiam limiou.
U bulungana tara Tsunono te butu mam ia i tamilimiou me tasata uana i Masedonia na i Gris na turu han i lehana. Alam ema antunan ranga lel nami ta ka, taraha u katuun turu han hoboto i hengo hakapein u nihamana i tamilimiou tere Sunahan. U katuun e hatei noahas rari lam tu mar toul mera milimiou alam, na nori i hatei has rai lam tu laba menami limiou u kesa bate kukutie miou e Sunahan a Got hamana na Got a töatöa. 10 Nori e hatei has rari lam, alimiou e hahalosemiou a Pien Tson i tanen, tena kopis pouts namen romana i Kolö. Nonei e Iesu, e Sunahan te hatakei poutseien tara tou mate i tanen. Nonei te hatongo kap ranoua ra romana tara pöata tara nihahuna, te butuna romana a raharaha pan tere Sunahan.