U pas tutuun te koloto menai e Pol tere
TIMOTI
1
Alia e Pol, a aposol tere Iesu Kristo. E Sunahan te lu pouts raiou ra na e Iesu te hamana riara nori i hopö kap silei lia tego aposol uu lia. Alia e koloto menagi u pas teka i tamölö, O Timoti! Alö e heremi a pien hamana koru i tar te hamana hoboto uarara tara Tsunono. E Sunahan e Tamarara na e Iesu Kristo a Tsunono, e tatei hale rilö a niniganiga na nitaatagi na masalohana.
A toukui i haleien i Epesis
Tara pöata tu la uu lia tara provins i Masedonia, alia u ngili alö go kakaia tara taun i Epesis, ba lö te hapiou rem a palair u katunura i Epesis te hihatuts ner u raranga u gamo. Na nori e gima tatei ngil koruei u hahatate pinopino na e gima hakoloto has nai a solo a para turu tuburen. Taraha, a manka teka e habutena a hiaraharaha. Na ema haröto nanei te markato uana e Sunahan, a man toukui i tanen e takui na turu nihamana. Kaba a ka koru tegi habuti ra, aragi halakasi u hiangilngil te la nama turu tori u gogoso na u hakhakats u niga, na te hamana haniga koru riara tere Sunahan bara te atei sil talera ara e möa ta töa ta ka ta omi i peisarara.
Kaba a palair u katuun i la halhal bani a markato a niga teka bate habirits siler tegi ranga papala menai a man ranga pinopino. Nori u tson atei tara Lo e ngilin hihatuts ner a Lo tere Sunahan, kaba nori ema atei sileri a manka te ranga naren, noahasina te peieren u ranga i taren e manana.
Kaba ra e atei silera a Lo tere Sunahan e nigana tara pöata te hatakui hanige rien. 9-10 E hatei nena, a Lo ima haka sil rai u katuun u matskö. E möa. A Lo i haka sile ii u katuun tema kukutieri a Lo tere Sunahan, na u katuun te hipus rer u katuun te mammamir, na u katuun tema tara mareieri e Sunahan bate kato homir, na u katuun te katoeier a manka tema ngilenei e Sunahan na tema tara mareieri e Sunahan bate hakats nitöa ner a manka ni puta. A Lo i haka sile ii u katuun te puli rer u tamaren tsi u tsinaren na u katuun u hihipuli na u katuun u tsiktsikolo na pal tson na touhaliou te hiakaka gono poutsur, na u katuun te kop rer a palair u katuun bate hahol raren, na u katuun u gamogamo. Na mamanaka tema niga neia i matana e Sunahan. 11 Na u hihatuts u mana na u niga nitöa te matsköna turu Bulungana u Niga te halei lia e Sunahan te pan saluhena, nonei tego hihatuts hamatskö ni lia.
E Pol e haniga uana tere Sunahan te taatagi merien
12 Alia e haniga koruegu e Iesu Kristo a Tsunono i tarara, te hatagale ioulia, taraha nonei e tari tu kui haniga uu lia ba nonei e lu mena nei lia tara toukui i tanen. 13 Noahasina ti roron ranga hohomi sil menaien lia i manasa na tu kato hohomi menai lia u katuun i tanen. E Sunahan e taatagi naiou lia, taraha alia u hahamana naien batema atei silegi a ka ti kati lia. 14 Ba lia e saputu megu a niniganiga tara Tsunono me tapiou menama u nihamana na u ngilngil te kana tere Iesu Kristo. 15 U raranga teka e mana nitöana na u katuun hoboto egi hanigeien. Na e markato uana teka, e Iesu Kristo e la sileiema i puta tegomi lu pouts meraien u katuun u omi. Na lia a töa teka tu omi koru. 16 Nonei teka ti mar lu sila menai lia, alia a töa katuun a omi hataia nitöa, kaba tara nitaatagi tere Iesu Kristo ba nonei e haröto nena te antunan hahaloso uanen, me kato here nanei lia u haharuei tego haröto menaien lia turu katuun te ngilin hamana uar i tanen, bate lue riou a nitöatöa te ka nitöana. 17 Aragi solosei a Kingina tara mamana pöata, nonei puku a King teka tema antunan mate nei na tema antunan tara nari. E Sunahan nonei a töa puku. Aragi solosei nitöa naien tara mamana pöata. U mana.
18 O Timoti a pien i tar, alia e hale gilö u raranga u tagala teka. E matsköna turu raranga tere Sunahan te ranga sil menaien lö i manasa. U raranga teka e tatei kato hatagale noulö balö te tagala silem a Tsunono, balö tena tatei hiatatung haniga gono meramou u pakö tere Kristo. 19 Alö go pile hakarapotein u nihamana i tamölö balö te atei silem alö u möa ta ka ta omi i tamölö. A palair u katuun e atei siler a ka te omina, kaba nori e kato noahaseren bate kato homi taleier u nihamana i taren. 20 A maroro tala ti kukuti ere Himenias mere Aleksenda balia ena haka ragien i limana e Satan, ba nori te hatuts rari tegima ranga hohomi menaien e Sunahan.