U hahuoluna u pas te kolotein e
PITA
1
Alia e Saimon Pita, a katunun kui na aposol tere Iesu Kristo. Alia e hala menagi u pas teka i tamilimiou u katuun te hamana gono mera moulam. Ara e ka hoboto mera a nihamana te hala raira e Iesu Kristo na e Sunahan a Tson Hitaguhu i tarara. Nonei tara markato a matskö tere Iesu Kristo ba nonei te hala ranei ra u nihamana u niga. E Sunahan e taatagi koru ranou limiou bate hala ranei limiou a masalohana pan te atei sil mena milimiou e Sunahan, na Tsunono i tarara e Iesu.
E Sunahan e ngö merai ra i tanen
Tara nitagala pan i tanen nonei e hala raira a mamanaka te hantuna ranou ra tegi kato menai ra a markato a niga i tanen. Nonei e taguhu mera neira te atei sil mena reien ra, na te atei sil mena reira nonei te ngö meraira tegina lu gono menaien ra a nikapan na niniganiga hamatskö i tanen. Tara markato teka nonei e hala mam raira a man raranga a man mana na man kapan i tanen te niga koruna. Na u raranga u mana teka e taguhu ranou ra bara te tatei ka has mera u mar hakats tere Sunahan, bate ka haniga ba nera a man markato a man omina i puta te butu nama turu ngilngil u omi.
5-7 Nonei tego spana bemi limiou a man palaina man markato tere Sunahan tara markato te hamana uaier. E markato uana teka, alimiou go hamana hanigaiam bate katoemiou a markato a niga bate luemiou u hakhakats u niga. Ba limiou te hala putemiou u ngilngil i peisa milimiou bate kato haniga noahas mia i gusuna a pöata a omi. Ba limiou te katoemiou a man markato a man niga tere Sunahan, bate taatagi ramiou a palair u katuun bate ngil koru ramen.
Te kukute haniga lele moua limiou a man markato a man niga teka, ba limiou te atei haniga sile mou e Iesu Kristo a Tsunono i tarara bate habutemiou a mamanaka a niga. Kaba a katuun tema markato uanei teka e here nei a katuun a matakiou te tara puku lasena a ka te susuku koruna. Nonei e solopala hakapi te hagogoso ba menai e Sunahan a man markato a man omi i tanen i manasa.
10 E markato uana teka, a matsi hahatoulana, alimiou go kato hatagala sileiam tego kato mena milimiou a man markato a man niga te haröto nena e Sunahan, nonei e ngö hamana raiou limiou me hopö kap ranou limiou. Te markato uamou limiou teka, alimiou ema antunan rus ba namoien. 11 Be Sunahan te haniga koruna romana tego tasu uaiam limiou tara Nipepeito tere Iesu Kristo a Tsunono i tarara te lu pouts raiou ra, a Nipepeito tema antunan kapa nei.
12 Nonei te ngilin ranga hatei kapin töa mera gilia limiou ba u hakats i tamilimiou te hakats kap nitöanena a manka teka, noahasina ti atei sil hakapa memien limiou bate tuol hakarapoto mia turu raranga u mana tu lueiam limiou. 13 Alia e poeiegu e nigana tego hatakei kapin töa menai lia u hakhakats i tamilimiou tara manka teka tara pöata te töatöa noa gia lia. 14 E Iesu Kristo a Tsunono i tarara e hatei hakapei lia a pöatan mate i tar e sukusuku hakapa. 15 Alia e kato hatagala sile gou tego kui menai lia a maroro i tamilimiou, ba limiou tena tatei atei silemou u raranga teka tara mamana pöata i murina tego mate uu lia.
Alam u tari a nikapan tere Kristo
16 Alam ima katoei u rarare pinopino turu katuun tara pöata tu hatei raia lam alimiou a nitagala tere Iesu Kristo a Tsunono i tarara, na tega la pouts uamen romana. E möa. Alam u tara peisan a matamulam tara nikapan i tanen. 17 Alam u ka has tara pöata te haleien e Tamanen e Sunahan a nikapan na solo pan. Alam u hengoia turu raranga te butuma tere Sunahan te pan saluhe koruna bate poeiena, “Nonei a Pien Tson koru i tar teka. Na lia e ngil korue gen, na e sasaala koru megen.” 18 Alam u hengo peisa turu raranga teka te butuma i Kolö, tara pöata tu ka gono meien lam turu pokus u göagono.
19 Nonei te atei sil bemi lam u raranga turu propetina i manasa e mana koruna. Na limiou go hengo haniga haseiam u raranga turu propet, taraha e here nei u lam te alesalana tara makum a kuhil. Alimiou go markato noahas uaiam teka antunana tara pöata tena butu nama romana e Kristo, bate here namei romana a tounlan te alesala uanama i torimilimiou, na te butuna romana u Lan hamana tema tatei kapa nei. 20 Kaba limiou go atei haniga sileiam a ka teka: e möa ta töa ta katuun tego antunan ranga hatarare peisein a mouna u raranga turu propet te kana turu Buku u Göagono. 21 Taraha, u raranga turu propet ema butu mei u hakhakats peisa turu katuun. E möa. U Namnamei u Göagono te kato haranger u katuun bate habulungana ner u raranga tere Sunahan.