U hahuoluna u pas te koloto menai e Pol tere
TIMOTI
1
Alia e Pol, a töa aposol tere Iesu Kristo. E Sunahan e ngil mei lia tego aposol u lia bate habulungana negu a nitöatöa te ranga hamana naien tega hala sila namen tere Iesu Kristo. Alia e koloto lel uagu i tamölö, o Timoti. Alö a pien koru i tar.
E Sunahan e Tamarara na e Iesu Kristo a Tsunono i tarara e tatei taguhe rioulö bate taatagi has nariou lö bate hala hase roilö a masalohana.
Pol e haniga uana tere Sunahan bate hatagalena e Timoti
Alia e haniga uagu tere Sunahan te solosei mena gilia u hakats u gogoso ti markato has uu tubur i manasa. Na lia e haniga uagu i tanen tara lan na bong te singo sil menagi lia alö. Te hakats pouts menagi lia u sulun mata i tamölö, ba lia te ngilin tara koru nagou lö bate sasaala korugu. Alia e hakats pouts negu u nihamana i tamölö u tagala koru te ka noa mam ma tere tubumölö a tahol e Lois, be la lel nama tere tsinamölö e Eunis na lia e hamanegu e ka has na i tamölö. Tara manka teka ba lia te hatei lele goulö, go hatakei poutsi a ka a niga te hale ii lö e Sunahan tara pöata tu hatakopeia lia a limar i tamölö. Taraha, e Sunahan ema hala raira u Namnamei u Göagonona tara nimatout, kaba e hala raira a nitagalana tegi ngil meraira u katuun na tegi hala puta meira u ngilngil i peisarara.
Bora, alö goma matsingolo mei tego ranga hatei menailö a Tsunono i tarara. Na lö goma matsingolo has mei lia, te karabus sil menagi lia e Kristo tara luman karabus. Kaba tara nitagala tere Sunahan, hahanei sil tego toul menailö a pala i tamölö tara nikamitsina turu Bulungana u Niga. Nonei te lu pouts raiou ra na te ngö has raioura tegi katuun uu ra i tanen. Nonei ema kato mei a ka teka ti kato haniga uu ra. Emoa, kaba turu ngilngil peisa i tanen ba nonei e taatagi koru ranoura me ngö ranoura i mamuna pöata. 10 Kaba a ka teka i halakasa sila nama te butuma e Iesu Kristo te lu pouts meraien ra. Nonei e poki a nitagala tara tou mate me hala raneira a nitöatöa. Turu Bulungana u Niga teka te hala sila namen u ualesalana tara nitöatöa te ka nitöana.
11 E Sunahan e hopö kap mei lia tego aposol uu lia na tego habulungana menai lia u Bulungana u Niga teka bate hihatuts nagen. 12 Na nonei a ka te sagoho sila nagia lia a kamits. Kaba alia ema matsingologi, taraha, alia e atei silegu esi te hamana gia lia, na lia e atei sil hasegu nonei e antunan tara kap haniga nena a mamanaka te hataratara kap naien lia, e antunana turu Lan Pan tere Sunahan. 13 Pile kap hakarapotein a markatona turu raranga u mana tu hatutsin lia i tamölö, balö te katoe men turu nihamana na te ngil menari a taina katuun te ka has na tere Iesu Kristo. 14 Pile kap hanigein a ka a niga te hale ii lö u Namnamei u Göagono te kana i torirara.
15 Alö e atei silem u katuun hoboto tara provins i Eisia i la ba naiou lia, na e Pitselas mere Hemotsenis has. 16 Na lia e ngilegu a Tsunono ega taatagini e Onesiporas na pala i tanen, taraha, a pöata a para nonei e kato hasasaaleiou lia. Nonei ema matsingolo mei te ka uagu lia tara karabus. 17 Ba tara pöata te tukuien tara taun i Rom, ba nonei e sake la koru las na noulia bena sabie noulia. 18 Na lö e atei haniga sil hasem temar taguhu menaien lia i Epesis. A Tsunono e tatei hanige nen tegona sabe menaien a nitaatagi tara Tsunono turu Lan Pan te la nama.