A toukui turu
APOSOL
1
1-2 O Tiopilus, alia e koloto lel uagu i tamölö. Turu buku mam i tar alia u kolotein a mamanaka te katoi e Iesu tara pöata te hatanieien a toukui i tanen, e antunana tara pöata ti lu sei pouts menaien i Kolö. Mamuna te la sei uaien i Kolö, nonei e hala sila naia u raranga turu Namnamei u Göagono turu aposol te hopö kap raien. I murina te mate hakapaien, ba nonei e roron butuna turu aposol i tanen tara man töa man pöata. Nonei e kato sila naia a mamanaka teka tego haröto meraien u aposol, nonei e töatöa hamanana. Nori i tareien tara man tötöa man pöata iahana u tohats u maloto u lan, ba nonei e hatei raneien a Nipepeito tere Sunahan. Tara töa pöata e Iesu e nou gono mer u aposol me poeiena i taren, “Möa tu laba naiam i Jerusalem, hahaloseiam u Namnamei u Göagono te ranga nema e Tamar tego hala raien limiou, alia u hatei has raien limiou. E Jon e baptais ria u katuun u ramun, kaba ema lehana noi ba limiou tena habaptais moua romana turu Namnamei u Göagono.”
E Iesu i lu sei menai i Kolö
Ba pöata ti gono hoboto pon ia u aposol ne Iesu ba nori e rangate ren me poeier, “O Tsunono, Alö e taguhu hamanasa tala ramoura a tei Israel tara pöata teka bara te pile peisa nariou a peisarara?”
Ba e Iesu e poeiena i taren, “Ema limiou nei tego atei sileiam a pöata tsi u lan tsi u hiningal te haka mei e Tamar a nitsunono peisa i tanen. Kaba limiou e luemou u Namnamei u Göagono tere Sunahan ba nonei te hala ranoui limiou a nitagala. Ba limiou tena ranga hatei namoua lia i Jerusalem na i Judia na i Samaria na turu han hoboto i puta.” E Iesu e ranga hakapa lasi ba nonei te lu sei menari i kolö i matar u aposol. U köasi e hamous kap naien ba nori ema tara lele rien. 10 Nori i tara sei noa has uu i kolö tara makum te sila len, ba huol a katuun e songots butu ria i rehiren, u hasobö i taren e hiaka nitöa. 11 Ba huol a katuun teka e poeier, “U katunura i Galili, aha te tuol sile mi limiou bate tara sei uamiou i kolö? E Iesu te lu sei me lilei i Kolö ena mar kopis pouts has uanama romana temar la uala len i Kolö.”
A katuun te palis e Judas
12 Ba u aposol e laban ner u Pokus tara Ruein Olip ti kaien me la poutsur i Jerusalem. A maroro teka e antunaia temar tataala uaier u Jiu turu Lan u Göagono i taren.* A töa kilomita. 13 Pöata tina tukuien i Jerusalem ba nori e sei uaier tara rum iasa ti kaien. Nori ere Pita mere Jon ne Jemis ne Endru, ne Pilip ne Tomas ne Batolomio ne Matiu. Na e Jemis a pien tere Alpius, ne Saimon a katuun te tagala bei a han i tanen, ne Judas a pien tere Jemis. 14 U katuun hoboto teka i gono hoboto bate singo nitöa uaier tere Sunahan. Nori i ka gono has mer a touhaliou, ne Maria e tsinana e Iesu, na u toulana e Iesu has.
15-16 Tara pöata teka u katunun tsitsilo tere Iesu ti gono hoboto i antunaia turu 120 a katuun. Be Pita e takeina me tuol na i mataren me poeiena, “A matsi hahatoulana i tar, u raranga te kana turu Buku u Göagono ega butu hamana koru. U Namnamei u Göagono tere Sunahan e ranga silama tere tuburara e Devit i manasa me ranga nena e Judas, a katuun te las rema u katuun ti pile kapiin e Iesu. 17 E Judas a töa has i tarara, nonei e ka has ia tara toukui ti kaia ra.”
18 A moni tara markato a omi te katoeien, i holei a töa makumun tsiktsiki. Ba I murinen be Judas e rusuna ba torinen e tabutuna me talous hakapana. 19 U katuun hoboto i Jerusalem i hengoin a ka teka me ngöeri a makumun tsiktsiki teka i Akeldama. A solo teka e poeiena “U Tsiktsiki te kamena u Rahatsing.”
20 Be Pita e poeiena, “I koloto has naia turu Buku u Göagono turu Buk Sam,
‘A luma i tanen e tatei opingina romana,
na e möa nou ta katuun tega kaia i tanen.’
“Na u Buku u Göagono e pei hasena,
‘A tana katuun e tatei palise nen
bate lueiena a toukui i tanen.’
21-22 “A katuun te tataala gono meraiou ra tara mamana pöata ti hula la gono mei ra e Iesu, te taniama tara pöata te baptais raia e Jon u katuun batena antunana tara pöata te laba raia ra e Iesu te lauaien i Kolö, a katuun te tara hamatskö te takei pouts ia e Iesu tara tou mate i tanen, a katuun teka ega tahongoia i tarara.”
23 Ba nori e hala ner a huol a solo, a töa e Josep ti ngöei e Basabas na tana solo tanen e Jastus, na tai ti ngöei e Matias. 24 Ba nori e singo uar tere Sunahan me poeier, “O Tsunono, alö a töa te atei silem a torir u katuun hoboto. Haröto ramei lam esi te ngile mölö tara huol a katuun teka. 25 Nonei ega palisi e Judas tara toukui turu aposol te pile naien. E Judas e rus ia tara toukui teka me la uana tara makumun nihahuna i tanen.” 26 Ba nori e hongo hoboter a man hihase tara huol, ba u hihase tere Matias e talous mam nama, ba nonei e hatahongo taleria tara maloto na töa a aposol ba u hihase i taren e onoto poutsuna. A maloto na huol a aposol.

*1:12: A töa kilomita.

1:26: A maloto na huol a aposol.