U pas te koloto menai e Pol turu kristenira i
KOLOSI
1
Alia e Pol, a aposol tere Iesu Kristo. E Sunahan e lu meilia u ngil peisa i tanen tego aposol uu lia. Na lam mere Timoti e toularara e koloto menami u pas teka i tamilimiou u katuun tere Sunahan te ka mia tara taun i Kolosi. U pas teka e koloto menari i tamilimiou u katuun te hamana mia tere Kristo i Kolosi. E Tamarara e Sunahan e tatei taatagi ranou limiou na e tatei hala has ranoui limiou a masalohana.
U singo na u hanhaniga tere Pol tere Sunahan
Pöata te singo bera mia lam alimiou tere Sunahan, alam e roron hanigan töa uam tere Sunahan, e Tamana e Iesu Kristo a Tsunono i tarara. Taraha, alam i hengoen te hamana hatagalan töa uami limiou tere Iesu Kristo na te ngil koru mera milimiou u katuun hoboto tere Sunahan. Taraha e Sunahan e haka berai limiou a nitöatöa a niga i Kolö te hamana sile milimiou. Alimiou tu hengo tutuneiam a manka teka tara pöata te la uama u raranga u mana i tamilimiou.
U Bulungana u Niga teka e kato haniga rena u katuun bate kato hasasaala ranen, bate la uana tara mamana han hoboto. Te kato has uaien i gusu milimiou tara pöata ti hengo tutuun namia limiou a nihitaguhu tere Sunahan me atei sil haniga korue men. E Epapras te hatuts railimiou u Bulungana u Niga, a tsi katunun kui papala i tarara te kui gono mera noulam bate taguhu ranoulam tara toukui tere Kristo te katoe mulam. Nonei has te hatei railam temar taguhu merai limiou u Namnamei tere Sunahan ba limiou te ngil ramiou a palaira u katuun.
9-10 Nonei koru a ka, te taniama tara pöata tu hengo naien limiou, alam uma hanöan singo sil rai limiou, tu rangata menai lam e Sunahan ega hatuts raiou limiou bate atei haniga sile miou u ngilngil i tanen. Alam u singo sil hasi tega hala menai u Namnamei i tanen u hakhakats u niga, ba limiou te antunan kato uamou temar ngil uana a Tsunono bate kato hasasaale men. Ba limiou te katoe mou a mamana markato a niga bate atei susul sile miou e Sunahan.
11 E Sunahan e tatei kato hatagala ranou limiou e antunana tara nitagala pan i tanen, ba limiou te sasaala memiou tego kato nitöa menami u ngilngil i tanen bate niga mia i tanen. 12 Ba limiou te haniga uamiou tere Sunahan e Tamarara te hamatskö raioura na te haka beraira a manka man niga tegi lui ra, u katuun i tanen te ka ria turu ualesala. 13 Taraha, nonei e luba raiara tara nitagala turu kuhil me haka renara tara nipepeito tara Pien Tson i tanen te ngil korue nen. 14 E Sunahan e sakahis sila raiara i tanen me luba ranera a man markato a man omi.
E Kristo na toukui i tanen
15 E Kristo te hatara ranera ime te markato uana e Sunahan. Nonei te butu tutuun ia tara manka hoboto te habuti e Sunahan. 16 Taraha, e Sunahan e habutu sila naia a mamanaka i kolö na i puta tere Kristo. A manka te tare rara na manka tema tare rei ra na u tsunono na pal kapan na gamman na mamanaka te kamena a nitagala. E Sunahan e habutu sila naia a mamanaka hoboto tere Kristo na e habutu sil has beien e Kristo. 17 Nonei e ka mamin a mamanaka, na mamanaka hoboto e ka haniga sila ria tara nitagala i tanen. 18 U katuun i tanen e hereri u tuenrei i tanen, ba nonei te here nei u baku. Nonei a tantania tara mamanaka, na nonei has te takei mamia tara tou mate, na nonei pouts has te mammamna tara mamanaka hoboto. 19 E Sunahan e sasaala koru mei te saputu menai e Kristo u Namnamei tere Sunahan. 20 Ne Sunahan e ngilin sakahis sila naia a mamanaka hoboto i tanen tere Kristo. Nonei e ngilin katoena a ka teka tara mamanaka ni puta na i kolö. E Kristo e mateia tara kuruse na u rahatsing i tanen te nolo poutsi a manka hoboto tere Sunahan.
21 I manasa alimiou u lehana ba naiam e Sunahan, taraha limiou u kato homi iam na u hakats homi iam na i manasa alimiou has u pakö tere Sunahan. 22 Kaba i romana nonei e nolo pouts sila rena limiou tara tou mate tere Iesu Kristo, ba limiou te matskö miou bate gogoso miou, bate moana ta ka ta omi tegi kout merai limiou. 23 Na limiou go hamana nitöaiam bate tuol hakarapoto mia turu nihamana i tamilimiou. Alimiou goma hapolase mi a ka a niga tu hamana mia limiou tara pöata ti hengoe mia limiou u Bulungana u Niga. Nonei u Bulungana u Niga ti habulungana naia turu han hoboto, na nonei a ka teka te kui sile gulia, alia e Pol.
E Pol e taguhir u kristen
24 Alia e sasaala megu te sagoho mena gilia a kamits te taguhu mera gilia alimiou. Tara kamits i tar alia e ngilin kato hantue negu a kamits tere Kristo te sagoheien tego taguhu meraien u katuun i tanen, te hereri u tuenrei i tanen. 25 E Sunahan e katoe ii lia a katunun kui turu katuun i tanen, me hale nei lia a toukui teka tego taguhu merai lia alimiou. Nonei a toukui i tar tego ranga hatei menai lia u bulungana i tanen. 26 Nonei u bulungana te solon hamous ba rien u katuun, kaba nonei e haröto nanen turu katuun i tanen i romana. 27 E Sunahan e hanigein tego haröto meraien u katuun tema Jiu ri u bulungana te momouseien i manasa, u bulungana u mana na u niga te la has uana turu katuun hoboto. U bulungana teka nonei e Kristo te kana i tori milimiou, alimiou e luemou romana a manka man niga tere Sunahan. 28 Alam e hatei lanem e Kristo turu katuun hoboto. Alam e torohanan hihatuts nem a mamana niatei te halani e Sunahan. Taraha, alam e ngilem a man tötöa man katuun hoboto egi herei a katuun a tangoho te kukute hanigan töa merien e Kristo. 29 Nonei te sioung sila gialia bate kui hatagala koru megu a nitagala i tanen te kana i tar bate las hatagala korue noulia.