U pas te koloto menai e Pol turu kristenira i
EPESIS
1
Alia e Pol, a töa aposol tere Iesu Kristo te hopö kapiin e Sunahan. Alia e koloto menagi u pas teka i tamilimiou u katuun tere Sunahan te ka mia tara taun i Epesis, alimiou u katuun te hamana nitöa uamiou tere Iesu Kristo. E Tamarara e Sunahan na e Iesu Kristo a Tsunono e tatei taatagi ranou limiou bate hala has ranei limiou a masalohana.
A mamanaka a nigana i Kolö
Ara u katuun tere Kristo aragi solosei e Sunahan, e Tamana e Iesu Kristo a Tsunono i tarara. E Sunahan e hala ranei ra a mamanaka a nigana i Kolö, a mamanaka turu Namnamei, na u bulungana teka e kato hasasaala koru ranoura. I mamuma te habuteia e Sunahan u kolö na u puta, nonei e hopö kap sil raira tegi katuun uu ra i tanen, te hamana uarara tere Kristo. Nonei e ngilena tegi katuun uu ra i tanen batema ka merei ta markato ta omi i matanen. E Sunahan e taatagi koru raioura, na nonei e hopö kap mam raioura tego hahahu sila meraien ra tere Iesu Kristo. Nonei a ka te ngileien te tara hanigana i matanen. Na ragi solosei e Sunahan te taatagi meraien ra te pala uarara tara Pien Tson i tanen e Iesu Kristo. 7-8 Pöata te mateia e Kristo, bu rahatsing i tanen e sakahis ranoura be Sunahan e luba nena a man markato a man omi i tarara. A nitaatagi i tanen e pan koru, ba nonei e hitaguhu haniga koruna i tarara.
E Sunahan e atei soköna, na nonei e haröto raira a ka te mous i manasa, a ka te ngilin kato meien e Kristo. 10 E markato uana teka: pöata te butu nama romana a pöata te hopö kap mamin e Sunahan, be Sunahan te gone nou a mamanaka hobotona i kolö na i puta bate hapane nou e Kristo bate tsunono ranou uen. 11 A mamanaka hoboto te butuna e tahongona tara manka man kapan te ngilena e Sunahan. E Sunahan e hopö kap sil raira i manasa tegi katuun uu ra i tanen bate ka hoboto gono mera e Kristo, taraha nonei a ka te ngilin katoeien.
12 Alam u katuun tu hamana tutuun uu tere Kristo, alam go haniga uu tere Sunahan te pan saluhena bate soloseie men. 13 Na limiou has, e Sunahan e hopö kap merai limiou u Namnamei u Göagono te ranga hamana naien. Nonei e hopö kap sil railimiou tego katuun uaiam limiou tere Kristo. Taraha, alimiou u hengoeiam u raranga u mana na u Bulungana u Niga te poeiena e Sunahan e ngilin lu pouts mera nei limiou i tanen, ba limiou te hamana uamiou tere Kristo. 14 U Namnamei tere Sunahan te kana i tarara e here nei u raranga u tagala hamana te haröto raneira e Sunahan, e hala ranoui ra a ka te ranga hamana naien turu katuun i tanen. Ne haröto has nena e Sunahan e sakahis pouts nitöa ranoura te katuun hoboto uarara i tanen. Bara te haniga uara tere Sunahan te pan saluhena bate soloseie ren.
U singo tere Pol
15-16 Nonei te haniga hiton sil bera gilia alimiou tere Sunahan. Pöata ti hengo naia lia temar hamana uami limiou tere Iesu a Tsunono, na temar ngil koru mera milimiou u katuun hoboto tere Sunahan, alia ima mala solopala railimiou tara man singo i tar na ti haniga sil merai lia alimiou tere Sunahan. 17 Alia e singosingo uagu tere Sunahan e Tamana e Iesu Kristo a Tsunono i tarara, e Tamanen te ka mena a nitsunono pan. Alia e singo silegu tego hala meraien limiou ta niatei na tego haröto menaien a peisanen i tamilimiou, ba limiou te atei sile mou e Sunahan. 18 Alia e singo silegu e Sunahan ega kalati a baku milimiou ba limiou te atei sile mou a ka te ngö sil meraien limiou tego hamana sileiam limiou, ba limiou te atei sil hase mou temar niga koru uana a manka te ranga hamana naien turu katuun i tanen.
19-20 Na lia e singo sil hasegu tego atei sil mena milimiou temar pan saluhe koru uana a nitagala i tanen te kuina iaharara u katuun te hamanara. Nonei a töa noa lahas a nitagala pan te hatakei mei e Sunahan e Kristo tara tou mate bate hagume nen tara pal matou i tanen i Kolö. 21 E Kristo e tsunono na tara makum teka bate pan saluhe nena a mamana mar tsunono na mamana mar nitagala. Na nonei e pan saluhe has nena a mamanaka hoboto te ka mena a solo pan, tara han i puta i romana na tara hanina i murimuri. 22 E Sunahan e hakeia a mamanaka hoboto i limana e Kristo, bate katoe neien a tsunono pan turu katuun hoboto i tanen, u katuun te hamana uar i tanen. 23 U katuun tere Kristo e hereri a tuenrei nen na nonei e here nei u baku. Nori e ha onote ren, na nonei has e ha onoto hasena a mamanaka tara mamana makum.