U Bulungana u Niga tere Iesu Kristo te kolotein e
JON
1
U Rangana tara Nitöatöa
Tara tantania e kamei u Ranga, u Ranga e kagono mei e Sunahan na u Raranga teka nonei e Sunahan. Nonei e ka gono mei e Sunahan tara tantania. E Sunahan e habutu silanaia a mamanaka turu Ranga. E möa ta töa taka tega butu peisa. A mamanaka e butu sila lasia turu Ranga. A nitöatöa e kaia i tanen, na nitöatöa teka u ualesala turu katuun hoboto. Nonei u ualesala teka e halesalena u kuhil, na u kuhil ema antunan kopo kap naien. E Sunahan e hala nema a töa a katuun a solonen e Jon. E Jon e la silema tegomi hatei meraien u katuun u ualesala teka, ba u katuun hoboto te tatei hamane ren. Nonei u ualesala teka ema Jon nei, kaba nonei e la silema tegomi hatei meraien u katuun nonei u ualesala. Nonei hamatskö koru u ualesala teka te halesala rena u katuun hoboto e lauama i puta. 10 Nonei e lauama tara han i puta te habuteien, kaba u katunura i puta ima mareien. 11 Nonei e la uama turu katuun i tanen kaba nori ima ngileien. 12 Kaba turu katuun ti lu menaien i taren na ti hamana korueien, nonei e hala raien a nitsunono tegi pien uaien tere Sunahan. 13 Nori i posa lelir, kaba ima mar posa lel merai te hatuhana meri a pien te butunama tere tamanen na e tsinanen na i puta. E möa. Kaba a nituhana teka e la nama tere Sunahan. 14 U Ranga e butun katunuma memi kana i gusurara. Nonei a tsonun hihitaguhu na tsonuna tara nimana. Alam u tara hakapi a nitsunono i tanen, a mar nitsunono te kamena a töa koru a Pien Tson tere Sunahan, e Tamanen i Kolö. 15 E Jon e ku hatei naien turu katuun me poeiena, “Nonei a katuun teka tu rangein lia tu pei menai lia, ‘A töa a katuun e kukute nama romana i murir nonei a katuun te pan bala koru nanou lia, taraha nonei e ka mam noahas naiou lia tara Tantania.’ ” 16 Na tara nihitaguhu pan i tanen nonei e haniga ranou ra na e hala has ranei ra a nisasaala pan tema tatei kapa nei. 17 E Sunahan e hala silanama a Lo tere Mosis, kaba u pannen u nihitaguhu na nimana tere Sunahan i habutu sila nama tere Iesu Kristo. 18 E möa ta töa ta katuun tega tara noabi e Sunahan. Kaba a töa koru a Pien Tson i tanen, nonei has e Sunahan te sukusuku koruna i torina e Tamanen, nonei te haröto raira e Sunahan.
U raranga tere Jon a Tsonun Baptais
(Matiu 3:1-12, Mak 1:1-8, Luk 3:1-18)
19 Turu töa u lan a pal kapan turu Jiu i Jerusalem i hala mera mei u pris na u Livai tere Jon. Ba nori e rangate ren me poeier, “Alö esi? Alö e Mesaia tega la uama i puta?” 20 Be Jon e holisina me ranga hamatskö mera nen me poeiena, “Alia ema Mesaia gi.” 21 “Bara, galö besi koru? Alö e Ilaitsa a propet?” Ba nonei e poeiena, “E möa.” Ba nori e poeier, “Alö toum nonei a propet te hahalose mulam?” Ba nonei e poe lelena, “E möa.” 22 “Galö besi? Alam e ngilem tu raranga go lapouts mei lam turu katuun te tula rari moulam. Alö e ngöeri esi?” 23 Ba nonei e poeiena, “Alia e heregi a runguna a katuun te ku hapanna tara makum a palaka bate poeiena, ‘Kato hamatsköeiam a maroro, a Tsunono e la nama,’ temar ranga uu e Aisaia a propet.” 24 Ba u Parasi ti hala rema 25 e rangate ren me poeier, “Tema Mesaia mia lö na tema Ilaitsa mia lö na tema Propet hasmia lö, gaha te baptais sil rami lö u katuun?” 26 Be Jon e ranga palis ranen me poeiena, “Alia e baptais negu u ramun tuun. Kaba a töa katuun tema atei sile milimiou e kana i gusumilimiou. 27 E manana a toukui i tanen e kute has nama tara toukui te kuieiegu lia, kaba lia ema gogoso hantue gi tego purese menai lia a kikitsina u sendol i tanen.”* Teka e poeiena, Nonei e kapan balana, alia ema antunan pile has nagi u sendol i mounen. 28 A ka teka e butuia tara han i Betani i hapalana a ramun i Jodan, te baptais raia e Jon u katuun.
A Tunan Sipsip tere Sunahan
29 Turu tana u lan be Jon e tarena e Iesu e la uama i tanen, be Jon e poeiena turu katuun, “Taraiam, nonei teka a Tunan Sipsip tere Sunahan. Nonei tena luba nanou a man markato a man omi turu katuun i puta. 30 Nonei a katuun teka tu rangein lia bate poeiegu, ‘A töa katuun e kute nama romana i tar, nonei te pan bala nanou lia, taraha nonei te tuhana mam naiou lia.’ 31 Alia uma atei sil hasei esi nonei koru e Mesaia. Kaba lia emi baptais mei u ramun tego halakasa mei lia e Iesu turu katunura i Israel.” 32 E Jon e baptaisi e Iesu, ba i murinen ba nonei Jon e ranga noahasina. e poeiena, “Alia u tari u Namnamei u Göagono tere Sunahan e koul here mei a kulu i Kolö memi tö na i tanen. 33 Alia uma atei silei esi koru nonei e Mesaia. Kaba e Sunahan, te hala namou lia tegomi baptais merai lia u katuun u ramun, nonei e poei i tar, ‘Alö ena tare mou u Namnamei tere Sunahan e koul nama romana batemi tö na tara töa katuun. Nonei a katuun teka tena baptais nanou u Namnamei u Göagono.’ ” 34 Be Jon e poeiena, “Alia u tari a ka teka e butuia tere Iesu Kristo, na lia e hatei hamana ragi limiou, nonei a Pien Tson tere Sunahan. A katuun te tusi e Sunahan.
U katunun tsitsilo tutuun tere Iesu
35 Turu tana u lan be Jon e tuol gono pon meraiena a huol a katunun tsitsilo i tanen. 36 Ba pöata te tareien e Iesu e tataalama ba nonei e poeiena, “Taraiam nonei a Tunan Sipsip tere Sunahan i tioum.” 37 Ba huol a katunun tsitsilo tere Jon e hengoeier u ranga teka me kukutier e Iesu. 38 Pöata te habirits ia e Iesu me tarena ti kukute uamen ba nonei e poeiena i taren, “Alimiou e sake miou aha?” Ba nori e poeier i tanen, “O Rabai, ime tena soho moa lö?” (Rabai e poeiena, tson hihatuts.) 39 Ba nonei e poeiena i taren, “Mi taraiam.” Ba nori e la gono meren mena ka gono meren nonei turu lan teka. A ka e 4 kilok hamanasa tara lahi. 40 A töa tara huol a katuun teka ti hengi u raranga tere Jon, e Endru e toulana e Saimon Pita. 41 Be Endru e la hamatsköna tere toulanen e Saimon me poeiena i tanen, “Alam e sabie muma e Mesaia.” (E Mesaia e ngö haseri e Kristo.) 42 Ba nonei na piou nena e Saimon tere Iesu. Be Iesu e tare nen me poeiena, “Alö e Saimon, a pien tson tere Jon. Alö e ngöe roi e Sipas” (te poe hasena, “e Pita,” na te poe hasena, “a Hatu”).
E Iesu e ngö rena ere Pilip mere Nataniel
43 Turu tana u lan e Iesu e hakatsin tega lauen tara han i Galili. Nonei ena sabi e Pilip me poeiena i tanen, “Kukute mumou lia.” 44 E Pilip a toun Betsaida, a taun tere Endru mere Pita. 45 Be Pilip e na sabe leleiena e Nataniel me hateie nen, “Alam e sabie muma e Mesaia, a katuun te koloto bin e Mosis nu propet i manasa! Nonei e Iesu a toun Nasaret, a pien tere Josep.” 46 Be Nataniel e poeiena, “E möa ta ka ta niga tega tatei butuia i Nasaret.” Be Pilip e poeiena, “Lama balö temi tara peisam.” 47 Pöata te tara raien e Iesu ba nonei e ranga nena e Nataniel me poeiena, “A toun Israel hamana te la nama teka. Nonei ema tatei gamogamo nei.” 48 Be Nataniel e rangatena e Iesu, “Ime temar atei sil mena milö alia?” Be Iesu e ranga palise nen, “U hakhakats tuun i tar te tare lalou lö i mouna u ruein fik i mamina tena ngöe lala lö e Pilip.” 49 Be Nataniel e poeiena, “O Rabai, alö a Pien tere Sunahan! Alö a katuun te hopö kap bin e Sunahan tego Kingia i Israel!” 50 Be Iesu e rangate nen, “Alö e hamana mem te poe mena gulei lia, alia e tare gulo lö i mouna u ruein fik? Alö ena tare mou romana a man mirakol te pan bala nena a ka teka. 51 U mana koru alia e hatei ragou limiou, alimiou e tare mou romana u Kolö e kalata nou ba u angelo tere Sunahan te sei ria romana i tar bate koul pouts has rima romana i tar, Alia tu butun Katunuma.”

*1:27: Teka e poeiena, Nonei e kapan balana, alia ema antunan pile has nagi u sendol i mounen.

1:32: Jon e ranga noahasina.

1:34: A katuun te tusi e Sunahan.