U Bulungana u Niga tere Iesu Kristo te kolotein e
LUK
1
O Tiopilus a tsi tsunono, u katuun u parpara i koloto hakapein u raranga te hatei nena a manka te katoeia e Iesu Kristo i gusurara. Nori i torohanan hopöön u raranga ti hengo naiara turu katuun ti tahis tutuun gono mei e Iesu Kristo me tareier a manka te katoeien te hahatei nena u hihatuts i tanen. Na lia e ngilin koloto has menagi u raranga te hatei hamatskö nena a manka teka i tamölö. Taraha? Alia u solon torohala hatagala koruni tego atei sil menai a manka hoboto te katoe e Iesu na te butuia i tanen. Alia e ngilegu alö go atei haniga sil u raranga u mana turu hihatuts hoboto tu hengoein lö.
U bulungana tegi posa menai e Jon a tsonun baptais
Tara pöata te kingia e Herot i Judia, e kamei a töa pris e ka ti ngöei e Sakaria. Nonei e pala uu turu pris tere Abitsa. A tahol tere Sakaria a solonen e Elisabet e pala has uu turu pris. Taraha? Nonei a hatutubunei tere Eron. U muntahol teka i matsköia i matana e Sunahan, na nori i kukute haniga hasi u mamana u raranga na markato tere Sunahan a Tsunono. Kaba nori i möa ta pien. Taraha? E Elisabet a tahol a kuba, na nori a huol i tsonpan na i toböana hoboto.
Turu töa u lan u katuun tere Sakaria, na e Sakaria has, i na kui a toukuin pris i taren i matana e Sunahan. Tara markato turu pris nori i hopö kap menaien tegona hats menaien u ruhu u soksoka haniga tara makumun haats turu insens iahana Luman Lotu Pan. 10 Tara pöatan haats teka u katuun u parpara koru i gonoia ielesala bate singor. 11 Ba töa angelo tara Tsunono e butuna tere Sakaria me tuolna tara pal matou tara makum te hahaatse ria u insens. 12 Pöata te tareia e Sakaria a angelo, ba nonei e asingotona me matout koruna. 13 Kaba a angelo e rangaia i tanen me poeiena, “O Sakaria, alö goma matout ii. Taraha? E Sunahan e hengo hakapi tu singo sil menai lö ta pien. A tahol i tamölö e Elisabet e pose nou romana a pien tson, balö te ngöe moeien e Jon. 14 Alimiou e ka memou a nisasaala pan tegi posa menaien, na u katuun u parpara e sasaala gono has merariou limiou romana. 15 Taraha? Nonei ena katuun pan noa i matana a Tsunono. Ba nonei tema tatei ue noi u uain na u ramun u hiski. Na nonei e saputu menou romana u Namnamei u Göagono i mam has tegi posa menaien! 16 Nonei e habirits pouts mera noi u katuun u parpara ri Israel tere Sunahan a Tsunono i taren. 17 Ba nonei te mam nanou romana a Tsunono bate ka menou a markato na nitagala te ka mei e Ilaitsa a propet. Na nonei ena nolo pouts ranou a man munmun tamana, bate habirits ranou u katuun u hihipus ba nori te töan hakats hanigar temar hakats uaier u katuun u niga. Na nonei e kato hamatskö ranou romana u katuun i mam tegona lama a Tsunono, ba nori te hahalose rouen.” A angelo e mar ranga uu teka.
18 Be Sakaria e poeiena tara angelo, “I me temar atei sil mena goi lia tega mana uu raranga teka? Taraha, alia u tsonpan hakapa na tahol i tar e toböana hakapa has.”
19 Ba angelo e ranga palise nen me poeiena, “Alia e Gabriel te roron tuol gia i matana e Sunahan. Nonei e tahul mena mei lia tegomi ranga uu lia i tamölö bate hatei gilö u bulungana u niga teka. 20 Na u raranga i tar e butu hamana nou romana tara pöata hamatskö i tanen. Kaba hengo! Alö e biru mou batema antunan ranga moui e antunana tego butu hamana uu a manka teka! Taraha? Alö ema hamanemi u raranga i tar!”
21 Ba u katuun e lagi hahaloser e Sakaria, me hakhakatsir me poeier, “Aha te kaka pala menen i luman lotu?” 22 Ba tara pöata te lakasa men ba nonei ema antunan ranga neia i taren, ba nori e atei siler e Sakaria e tarema u hiharöto iahana luman lotu. Nonei ema antunan ranga ii me ranga tuun las nena a limanen.
23 Ba pöata te kapaia a pöatan kui tere Sakaria iahana Luman Lotu Pan, ba nonei e la pouts uana i han. 24 Ba i murinen ba tahol i tanen e Elisabet e pikana, mema mala laba nanei a luma tara tolima tsihou. 25 Be Elisabet e poeiena, “A Tsunono emar taguhu mena nei lia teka. Nonei e luba naneilia a nimatsingolo tara tou kuba.”
U bulungana tegi posa menai e Iesu
26 Pöata te pikeia e Elisabet a tönomo a tsihou, be Sunahan e hala nenama a angelo a solonen e Gabriel me la uana tara taun i Galili ti ngöei i Nasaret. 27 Nonei e la uu tara tahol a kukubei a solonen e Maria. Nonei a tahol ti hopö kap bei a töa tson a solonen e Josep, a hatutubunei tere Devit a King. 28 Ba angelo e la uanama i tanen me poeiena, “O Maria, a Tsunono e ka gono meno lö na nonei e ngil korue noulö.”
29 E Maria e hengoe u ranga teka me toku koruna, ba nonei emar hakats tuun uana, “I me temar mouna uana u mar raranga teka?” 30 Ba angelo e poeiena i tanen, “O Maria, moa tu matout. Taraha? E Sunahan e hanige noulö. 31 Alö e pika mou bate posei mou a pien tson, balö te ngöe moien e Iesu. 32 Pöata te pan noien romana ba nori te ngöe roien a Pien tere Sunahan iasa Koru. E Sunahan a Tsunono te hale noien a nitsunono tere tubunen e Devit. 33 Ba nonei te tsunono ranou a pala tere Jekop tara mamana pöata i murimuri. Na nipepeito i tanen ema tatei kapa noi romana.”
34 Be Maria e poeiena tara angelo, “Ime temar butu uanou a ka teka? Alia u möa ta tson.”* E Maria e ma soho gono noa mei ta tson.
35 Ba angelo e poeiena i tanen, “U Namnamei u Göagono e la uanama romana i tamölö ba nitagala tere Sunahan temi sapute noulö. Ba pien a göagono te pose moulö te ngöe roui a Pien Tson tere Sunahan. 36 Hengo! A tou sungutu mölö e Elisabet e pika hasena a pien tson! Nonei e toböana koruna na nori i ngöeien a tahol a kuba, kaba nonei e pika hamanasena a tönomo a tsihou! 37 Taraha? E möa ta töa ta ka te goma antunan kato nai e Sunahan.”
38 Be Maria e poeiena, “Alia a taholun kui tara Tsunono. A ka teka e tatei butuna i tar temar ranga uamula lö.” Ba angelo e laba nanen.
E Maria ena tarei e Elisabet
39 Tara pöata teka be Maria e takeina me la hasesei uana tara töa taun te kaia tara man pokus tara provins i Judia. 40 Ba nonei ena tasuna i luma tere Sakaria me hala nena u hanhaniga i tanen tere Elisabet. 41 Ba pöata te hengoeia e Elisabet u raranga tere Maria, ba pien i torinen e sosuna, be Elisabet e saputu mena u Namnamei u Göagono tere Sunahan. 42 Be Elisabet e ranga hapanina me poeiena, “E Sunahan e kalala saluhe railö a touhaliou hoboto, na nonei e kalala hase nou a pien te pose moulö. 43 Alia a tahol papala, na lö e tsinana a Tsunono i tar. Aha te la sile mumalö i tar? 44 Pöata te hengoe gula lia u raranga i tamölö, ba pien i torir e sosuna me sasaalana. 45 Alö e sasaala koru mem te hamana uamölö. Taraha? U raranga te hopö kapiin a Tsunono i tamölö e butu hamana nou.”
E Maria e köma me soloseiena e Sunahan
46-47 Be Maria e poeiena:
“A torir e soloseiena a Tsunono,
na lia e sasaala koru megu e Sunahan te taguhe noulia.
48 Nonei e taatagi silena
a taholun kui papala i tanen,
na u katunura i romana na u katuun hobotora i murimuri e ngöe roui romana lia a taholun kalala.
49 Taraha? E Sunahan te Tagala Saluhena e kato bei lia a ka a kapan,
na solonen e göagonona.
50 Nonei e taatagi sil rena u katunura i romana
na u katunura tara pöata hoboto i murimuri te hatsunone ren.
51 Nonei e harötein a nitagala i tanen,
ba nonei te rura rena u katuun u hihipus.
52 Nonei e hakoul bar u king turu gumgum u kapan i taren,
bate söata seiena a pinolasana katuun.
53 Nonei e halari u katuun ti bes a manka man niga, ba nori te masulur.
Kaba nonei ema hala rai u katunun moni a manka ti singoeien.
54-55 Nonei e taguhir u katunura i Israel, u katunun kui i tanen.
Na nonei e kato hamani u raranga te hopö kap naien turu tuburara.
Nonei ema solopale ii tego haröto menaien a nihitaguhu tere Abraham
na tara pala i tanen tara mamana pöata te la nama romana.”
56 E Maria e ranga hakapa uu teka. Ba nonei e ka gono mena e Elisabet a topisa toum a tsihou, me la poutsuna i han i tanen.
E Jon a tsonun baptais i posei
57 A pöata e butu hakapa tego posa mei e Elisabet, ba nonei e poseiena a pien tson. 58 Bu katuun ti kaia tara han i tanen na sungutunen e hengoner te taatagi koru menaien a Tsunono i tanen me hale neien a pien, ba nori e sasaala gono meren.
59 Turu hatohitina u lan i murina ti poseien, ba u katuun i tanen e la rima tegimi pö menai a pien. Nori i ngilin ngöeien e Sakaria, a solo tere tamanen. 60 Kaba e Elisabet e pei, “E möa, a solonen e ngöe roui e Jon!”
61 Ba u katuun e poeier i tanen, “E möa ta töa tara sungutu mölö tegi ngöei e Jon!” 62 Ba nori e habaru mer e tamana pien turu ualima me rangata ner a solo te ngileien egi ngöei a pien.
63 Be Sakaria e hatahe silena ta tsi pepa ba nonei e mar koloto uana teka: “A solonen e Jon.” Ba nori hoboto e asingoto korur. 64 Ba tara pöata koru teka be Sakaria e ranga poutsuna, me soloseiena e Sunahan. 65 Ba u katuun hoboto i han i tanen e matoutur, ba u bulungana tara mamanaka teka e la hoboto uana tara mamana han tara man pokus i Judia. 66 Ba u katuun hoboto ti hengoeien e hakhakatsir me poeier, “A pien teka e katuun pan nou romana! Taraha? A nitagala tara Tsunono e kana i tanen.”
E Sakaria e kato u rangan propet
67-68 Be tamana pien, e Sakaria, e saputu mena u Namnamei u Göagono, ba nonei e katoena u rangan propet me poeiena:
“Aragi solosei e Sunahan a Tsunono na i Israel!
Taraha? Nonei emi taguhu renara u katuun i tanen, bate sakahis pouts ranoura.
69 Nonei e habuti a tsonun mammam a tagala koru tego taguhu raioura,
a hatutubunei tere Devit, a katunun kui tara Tsunono.
70 E markato uana ti mar ranga uu propet u niga tara Tsunono i manasa.
71 Nori i rangein u raranga tere Sunahan me poeier e Sunahan e ranga hamana tego
luba meraienra tara nitagala turu pakö hoboto i tarara, u katuun te tori homi ria i tarara.
72 E Sunahan e pei nonei ega taatagir u tuburara batema tatei solopale nei u raranga u göagono ti kitsi.
73-74 Nonei e ranga hamana koruia iasa tere tuburara e Abraham ega taguhu raioura
bate luba ranoura turu pakö i tarara,
bara te kuiera a toukui tere Sunahan batema matout rei.
75 Nonei e ngilena aragi matsköia i matanen turu mamana u lan tara nitöatöa i tarara.”
76 Be Sakaria e pei hasena tara pien,
“Alö a tsi pien i tar, alö e ngöe roui a propet tere Sunahan iasa Koru.
Taraha? Alö tena peits moa tara Tsunono tego hamatskö menai a maroro tega sila men.
77 Alö ena hatei ramou u katuun tere Sunahan nonei e luba nanou romana a man markato a man omi i taren
bate lu pouts mera nouien i tanen.
78 Taraha? E Sunahan i tarara e taatagi koru ranoura na e tami has na i tarara.
Nonei e hala ranoira a hitaguhu a niga bate here noi a pitala te piri nama tara bongbong bate luba nena u kuhil.
79 U ualesala i tanen e halesala ranou romana u katuun te ka ria turu kuhil,
u katuun te ka uar tara tou mate.
Ba nonei te hamatskö rena romana a mourara bara te lauara tara marorona tara masalohana.”
E Sakaria temar ranga uu teka.
80 A pien e pan susul ba u namnamei i tanen e butu hatagala susul hasina. Nonei e kaia tara makum a palaka, e antunaia tara pöata tega na butuien i matar u katunura i Israel.

*1:34: E Maria e ma soho gono noa mei ta tson.