U Bulungana u Niga tere Iesu Kristo te kolotein e
MAK
1
E Jon* E Jon a tsonun baptais te habulungana mamin tego lauama e Iesu. e habulungana mamin tega la uama e Iesu
(Matiu 3:1-12, Luk 3:1-18, Jon 1:19-28)
1-2 Nonei teka u Bulungana u Niga tere Iesu Kristo a Pien Tson tere Sunahan: E Aisaia a propet e kolotonaien me poeiena, “Hengoiam, e Sunahan e mar ranga uu teka:
‘Alia e hala mam negou a katunun sösöata ranga i tar te mam nanou lö,
ba nonei tena hamatsköe nou a maroro i tamölö.
Nonei ena ranga hapan noa romana tara makum a palaka bate poeiena,
Kato hamatsköeiam a man markato i tamilimiou,
hamatsköeiam a maroro tara Tsunono.’ ”
E Jon a tsonun baptais e lama tara makum a palaka memi habulungana nena u rarangana tegi baptais merai u katuun me poeiena, “Habirits ba naiam a man markato a man omi i tamilimiou bate habaptais miou, be Sunahan te luba nanou a man markato a man omi i tamilimiou bate tara pouts ranou limiou.” Ba u katuun hobotora tara provins i Judia na u katuun hoboto tara taun i Jerusalem ena hengo ria tere Jon. Ba nori e pokeier a man markato a man omi i taren be Jon e baptais ranen tara ramun i Jodan.
E Jon e hasogi u hasobö ti kuiei a huluna a kemol bate halete nena a lete ti kuiema a pikpiköna a enimol. Nonei e roron noui a köno na möröana. Na nonei e habulungana ia turu katuun me poeiena, “A katuun te pan bala nanou lia ena murimuri nama romana. Nonei a tsunono pan, na lia a katuun papala koru ema antunan purese has nagi a kitskitsina u sendol i tanen. Alia e baptais ragi limiou u ramun tuun, kaba nonei emi baptais ranoui limiou u Namnamei u Göagono.”
E Jon e baptaisi e Iesu
(Matiu 3:13–4:11, Luk 3:21-22, Luk 4:1-13)
Nonei tara pöata teka e Iesu e laba nema a taun i Nasaret tara provins i Galili, be Jon e baptais e nen tara ramun i Jodan. 10 Ba pöata te takei sei pouts ma e Iesu iahana a ramun ba nonei e tarena u Kolö e takalata, ba u Namnamei tere Sunahan e koul here namei a kulu me koul uanama i tanen. 11 Ba u töa u raranga e butu nama i Kolö me poeiena, “Alö a Pien Tson koru i tar, Alia e ngil korue goulö.”
12 Bu Namnamei tere Sunahan e hala sokö mena neien tara makum a palaka. 13 Ba nonei ena kana tara makum a palaka turu tohats u maloto u lan me ka gono meraiena a mamanaka a hie, be Satan e torohane nen kaba u angelo tere Sunahan i ka gono meien.
E Iesu e ngöri a tohats a katuun
(Matiu 4:12-22, Luk 4:14-15, Luk 5:1-11)
14 I murina ti hakarabus naia e Jon be Iesu e la ualala i Galili mena hihatuts nena u Bulungana u Niga tere Sunahan. 15 Ba nonei e poeiena, “A pöata e sukusuku hakapa, a nipepeito tere Sunahan e sukusuku nama. Palis ba naiam a man markato a man omi i tamilimiou bate hamana mia turu Bulungana u Niga.”
16 A pöata te tataalaia e Iesu i kotolana tara Ramun i Galili ba nonei e tara raiena u mun toulana ere Saimon mere Endru bate hagala ria i ramun, taraha nori u katunun hagala. Nori i hole ii a kannou i taren a iena. 17 Be Iesu e poeiena i taren, “Kukute mumoulia balia te hatuts ragoui limiou ime tego mar lu mera mumei limiou u katuun i tar.” 18 Ba tema pina hasnei ba nori te laba naier a man abe i taren bate la gono meren.
19 Ba nonei e gamon la lenina me tara lel rena ere Jemis mere Jon a galapien tson tere Sebedi. Nori i kaia iahana a tolaala i taren bate sugeier a man abe i taren. 20 Ba nonei e ngö ranen egi la gono meien. Ba tema pina lel hasnei ba nori te laba naier e tamaren e Sebedi na u tsonun kui tanen iahana a tolaala. Ba nori a huol e la gono meier e Iesu.
A katuun te kamei a liliahanei
(Luk 4:31-37)
21 Nori i la uu tara taun i Kapenium ba turu Lan u Göagono turu Jiu, be Iesu e tasuna tara luman lotu me hihatutsina. 22 U katuun ti hengoeia i tanen i asingoto koruni temar hihatuts uaien. Nonei ema hihatuts here ii a katununa tara Lo, kaba nonei e hihatuts here ii a katuun te kamei a nitsunono pan.
23-24 Ba töa tson te ka mei a liliahanei e butunama me ku hapan koruna me poeiena, “O Iesu na i Nasaret. Aha te katoeie mölö i tamulam? Alö emi katsin kato homi ramou lam? Alia e atei sile goulö, alö a Katuun a Göagono tere Sunahan!”
25 Kaba e Iesu e ranga sisi mei a liliahanei me poeiena, “Kakamoto, balö te koul ba nem a tson teka.”
26 Ba liliahanei e hula gas nena a tson me ku hapan nitöana me koul ba nanen. 27 U katuun hoboto i asingoto koru me hia rangrangatar me poeier, “Aha nonei teka? U mar hihatuts u tsimus? A katuun teka e ka mena a nitagala tego ranga meraien u liliahanei ba nori te hengoe ren!”
28 Ba mamanaka te katoi e Iesu e tasata boroboro tuun uana tara mamana han hoboto i Galili.
E Iesu e kato haniga poutsir u katuun
(Matiu 8:14-17, Luk 4:38-41)
29 A pöata ti laba naien a luman lotu ba nori e la uaier tara luma tere Saimon mere Endru, na e Jemis mere Jon i la gono has meraien. 30 A halis a tahol tere Saimon e opö mei u baku kamits ba nori e hatei naren tere Iesu. 31 Be Iesu e la uana i tanen me luena limanen me hatakeie nen. Ba u hiski nu baku kamits i tanen e kapana ba nonei ena nas bera neien a kannou.
32 Ba tara lahibong ba u katuun e la mera ruma u katuun u siki na u katuun ti kamei u liliahanei. 33 Ba u katuun hoboto tara taun teka e gono ria i matana a luma. 34 Be Iesu e kato haniga raiena u katuun u parpara ti ka mei a mamana a mar siki, me tsuga ba has raiena u liliahanei u omi. Ba nonei e kato hakakamoto has raiena u liliahanei, taraha nori i atei sileien.
E Iesu e rarareia i Galili
(Luk 4:42-44)
35 Tara lunlan be Iesu e takeina me la uana tara töa makum a ski, ba nonei ena singo uana tere Sunahan. 36 Be Saimon na palai i tanen e lar mena sakie ren. 37 Pöata ti sabieien e Iesu ba nori e hateie ren, “U katuun hoboto e sake riou lö.”
38 Ba nonei e ranga palis ranen me poeiena, “Aragi la uu tara man palaina a man taun te sukusukuna ba lia tena tatei hihatuts has goua i taren. Taraha, nonei koru a ka tu la silema lia.”
39 Ba nonei e la uana tara mamana makum hoboto i Galili me hihatutsna tara man luman lotu me tsuga ba has rena u liliahanei.
E Iesu e kato haniga poutsi a katuun a toba
(Matiu 8:1-4, Luk 5:12-16)
40 A töa katuun a toba e la uama tere Iesu memi hatukunna i matanen me ranga hataatagina me poeiena, “Te ngil mia lö balö te tatei kato hagogose moulia.”
41 Be Iesu e taatagi koru nanen me hasoa nena a limanen me sebele nen me poeiena i tanen, “Aa, alia e ngiligu. Alö ego niga pouts.” 42 Ema pinai ba toba e taiana ba nonei e gogoso poutsina.
43-44 Be Iesu e ranga hatagala menen me poeiena, “Möa tuna hahatei korui ta töa ta katuun. Alö go la hamatskö uala tara pris ba nonei tena tarena te niga pouts uana a peisamölö. Ba lö tena hale moien a kaan haats te haröto nena a toba e kapa hamana, temar ranga nöa has uu e Mosis i manasa, ba u katuun te atei sile riou a toba i tamölö e kapa nitöa.”
45 Kaba nonei e la mena habulungana nena a ka teka turu katuun hoboto. Nonei tara markato teka be Iesu ema haröto na nei a matanen i matar u katuun iahana taun. Kaba nonei e kaia tara man makum tema kamei ta katuun, ba u katuun tara mamana han hoboto e la uarima i tanen.

*^ E Jon a tsonun baptais te habulungana mamin tego lauama e Iesu.