U pas te koloto menai e Pol turu kristenira i
PILIPAI
1
Alam ere Pol mere Timoti u katunun kui tere Iesu Kristo, alam e hala menami u pas teka i tamilimiou hoboto u katuun tere Iesu Kristo te ka mia tara taun i Pilipai, alimiou na u katunun halotu na u katunun hitaguhu turu lotu. E Sunahan e Tamarara na e Iesu Kristo a Tsunono e tatei taatagi rariou limiou na e tatei hala has rari limiou a masalohana.
E Pol e singo sil raiena u katunura i Pilipai
Mamana pöata alia e hakats ragou limiou bate haniga uagu tere Sunahan. Na te singo sil meragi lia limiou tara mamana pöata, bate singo megu a nisasaala. Taraha, alimiou u taguhe moulia tara toukuina turu Bulungana u Niga, tara pöata tu hengo tutune mien limiou bate la noahasina i romana. Alia e atei silegu e Sunahan e hatania hakapi a toukui a niga teka i tamilimiou, e antunana te kapa nitöa nen romana tara pöata te butu nama romana u Lan u Kapan tere Iesu Kristo.
E niga nitöana temar hakats mera gilia limiou teka, taraha a torir e roron hakats sil nitöa ranoulimiou. E Sunahan e kalala hoboto raioura tara pöata tuma ka noaia lia tara karabus, bate kato hatagala noahasegu u Bulungana u Niga. Na e Sunahan e kalala noahas ranou ra i romana te ka gia lia tara karabus. E Sunahan e atei silena a torir e ngil koru ranou limiou hoboto temar ngil has mera nei limiou e Iesu Kristo.
Na lia e singo silegu a markatona turu hiangilngil i tamilimiou ega la haniga nitöa lasi, ba niatei i tamilimiou te tatei pan susuluna, ba limiou te tatei atei silemiou a ka te nigana na a ka tema niga nei. 10 Ba limiou te tatei ngile miou a ka te niga bala koruna. Bate tatei na gogosomiou romana batema ka memi ta markato ta omi tara pöata te butu nama romana u Lan u Kapan tere Kristo. 11 Ba limiou te saputu memiou romana a man markato a man niga te habuteiena e Iesu Kristo, bate töan hapanemiou e Sunahan bate soloseie men.
E Kristo a mouna a nitöatöa
12-13 A man hahatoulana i tar, alia e ngilegu alimiou go atei sileiam a ka te butuia i tar e taguhu korui a toukui turu Bulungana u Niga. Me la kalakala uana tara mamana katuun, na u soldia hoboto tara gamman pan iahana taun teka na palair u katuun hoboto has e atei siler a ka te karabus silegu lia, te katunun kui uagu lia tere Kristo. 14 U katuun u para koru te pala uar tere Kristo e hamana hatagala koru tala uaier tara Tsunono, taraha alia e ka gia tara karabus. Na nori ema ka meri ta nimatout te hatei menarien u raranga tere Sunahan.
15 A palai e rarare meri e Kristo taraha nori e hiomi ria i tar bate kato haraharaha raier u katuun. Kaba palai e rarare meri e Kristo taraha nori e niga ria i tar. 16 Na u katuun e kato merien taraha nori e ngil korue riou lia. Nori e atei siler e Sunahan e haka mei lia teka tego tuol hakarapoto menai lia u Bulungana u Niga. 17 Kaba palai e rarare meri e Kristo, taraha e ngiler u katuun egi kukute raien. Na nori e ngilin lu ner a solo a kapan bate hala leneri lia a nitiama a kapan te kagia lia tara karabus. 18 Kaba e noahasina te hohou rarare uaren na te rarare hamana uaier a palai. Nori e rarare noa laser e Kristo, na ka teka e kato hasasaala korue noulia. 19 Na lia e atei silegu e Sunahan e taguhe noulia ba lia te ka hanigagu, taraha alimiou e singo sile moulia ba u Namnamei tere Iesu Kristo te taguhe noulia, ba lia te hakapa goua tara karabus.
20 A torir e ngil hatagala koruena na e hamana koru hasena alia ema katoe goi ta ka tego kato hamatsingole ioulia. Na tara mamana pöata alia ema ngilin matout gi. Na lia e ngilegu a peisar hoboto ega hapani e Kristo, te töatöa noa gialia tsi tena mate goalia. 21 Taraha, a mouna a nitöatöa i tar e Kristo. Na te mate goua lia, ba lia te lue gou a nitöatöa te niga balana. 22 Te töatöa noahas goua lia, ba lia te katoe gou a saha toukui te nigana. Alia ema atei silegi aha te nigana: tego töatöa noa uu lia tsi tego mate uu lia. 23 Alia e hula hakats negu a ka teka. Alia e ngil koruegu tegona ka gono menai e Kristo, te niga balana. 24 Kaba a ka a kapan koru te nigana, tego töatöa noa uu lia. 25 Alia e hamana koruegu a ka teka, na lia e atei silegu alia e töatöa gou. Alia e ka gono noahas meragou limiou hoboto bate taguhegu a nihamana i tamilimiou tega pan haniga susul uaien, ba limiou te sasaala has mou. 26 Ba pöata tena ka gono lel mera goua lia alimiou, ba limiou te sasaala memou lia bate soloseie miou e Iesu Kristo.
27 A markato i tamilimiou ega matskö gono mei u Bulungana u Niga. Alia ena tara lel toum ragou limiou tsi e möa? Kaba alia e ngilin hengo noahas nagou tego tuol hatagala uaiam limiou bate ka memiou u töa puku u hakats, ba limiou te tagala hoboto silemiou u hihatutsina turu Bulungana u Niga. 28 Alimiou goma matout rami u katuun te pakö rariou limiou. Alimiou go ongolo nitöaiam. A markato teka e haröto ranouien alimiou te tagala saluhe miou ba nori e rus riou, taraha e Sunahan e taguhu ranou limiou. 29 E Sunahan e hanigeiena, alimiou go solosei sila namia e Kristo te hamana uami limiou i tanen na te lu mena moi limiou u kamits i tanen. 30 I manasa alimiou u tareiam alia u kaia tara hiatatung te ka noahas gia lia i romana, na i romana alimiou e hengo noahas namou lia e hiatatung noa hasigu. Alimiou e söata sila namia u kamits taraha, alimiou e ka gono me moulia tara hiatatung teka.