U pas te koloto menai e Pol turu kristenira i
ROM
1
Alia e Pol, a katunun kui tere Iesu Kristo, i ngö sile ii tegomi aposol uu lia na tegomi rarare menai lia U Bulungana u Niga tere Sunahan. 2-3 E Sunahan e ranga hamana noa has i manasa tego hala meraien ra u Bulungana u Niga teka. Nonei e hatei naien turu raranga turu propet i tanen turu Buku u Göagono. E Iesu i poseia tara pala tere King Devit. Na e Sunahan e hatei hasiin e Iesu nonei a Pien a Göagono i tanen ti hatakei pouts menaien tara tou mate tara nitagala pan i tanen. E Iesu Kristo e hala railam a nitagala tego aposol uu lam i tanen, ba lam te hatei namen turu hun katuun hoboto tegi hamana uaien i tanen, bate hengo hanige ren. Na u raranga teka e la has uana i tamilimiou, u katuun te ngö sil rai e Sunahan tego hun katuun uaiam limiou tere Kristo.
Alia te koloto uagu i tamilimiou hoboto u katuun te ngil koru raiena e Sunahan te ka mia tara taun i Rom. E Sunahan e ngö sil railimiou tego katuun uaiam limiou i tanen pepeisa.
Ne Sunahan e Tamarara na e Iesu Kristo a Tsunono, e tatei taatagi rariou limiou na e tatei hala has rari limiou a masalohana.
E Pol e haniga uu tere Sunahan
Alia e hatei mam ragou limiou alia e haniga uagu tere Sunahan, te singo uagu lia i tanen tara solona e Iesu Kristo. Alia e hakats ragou limiou bate haniga uagu tere Sunahan, taraha u katuun hoboto e hengo ner te hamana uami limiou. A peisar hoboto e tagala silena a toukui tere Sunahan, balia te ranga hatei lanegu u Bulungana u Niga tara Pien i tanen. Ne Sunahan e atei silena te roron singo sil bera gilia limiou, tara mamana pöata te singo gia lia. 10 Alia e singo silegu tere Sunahan tego sabe menaien ta maroro i tar, balia te la uagou i tamilimiou. 11 Taraha, alia e ngil koruegu tego tara merai limiou bate hala ragi limiou a ka a niga turu Namnamei u Göagono, bate hatagalena u nihamana i tamilimiou. 12 U raranga i tar e mar mouna uana teka: alia e ngilegu aragi taguhu mei a tai u nihamana te kamerara.
13 A matsi hahatoulana alia e hatei ragou limiou, tara para a pöata alia u ngil korui tegona tara merai limiou, kaba a nilala i tar ema mala manai. Alia e ngilegu u katuun i gusumilimiou egi hamani u raranga i tar, ti mar hamana has uu a palair u katuun tema Jiu ri. 14 E Iesu e hale mei lia u raranga u tagala tegona ranga hatei lanaia lia tara tei Grik na turu katuun tema Grik has ri na turu katuun te kamer a niatei na turu katuun has u tutu. 15 Na lia e ngilin habulungana koru has nagia u Bulungana u Niga i tamilimiou u katuun te ka mia i Rom.
U Bulungana u Niga e ka mena a nitagala
16 Alia e haröto koru megu u Bulungana u Niga. E Sunahan e haleien a nitagala tego lu pouts merien u katuun hoboto te hamane ren, e la mam uana turu Jiu, bate töan la uana turu katuun tema Jiu ri. 17 Taraha, u Bulungana u Niga e haröto nena te markato hamatskö mera nei e Sunahan u katuun i matanen tara pöata te hamana uaren i tanen, ba nonei te kato hamatskö ranen. Ba ka teka te taguhu ranen ba nori te hamana haniga koru lel ria i tanen. Ti mar koloto has menaien turu Buku u Göagono, “A katuun te matsköna i matana e Sunahan bate hamanana, a katuun teka te töatöa nitöa nou.”
U katuun i puta e kato homir
18 E Sunahan i Kolö e haröto nena nonei e raharaha rena u katuun hoboto te kato homir, u katuun te hatu kap ner u raranga u mana na man markato a man omi i taren, e Sunahan ena hahuna ranouen. 19 Taraha, e Sunahan e haröto raneien a mamanaka a para i tanen, a manka te antunan atei siler u katuun. 20 A katuun ema antunan tare nei e Sunahan, kaba tara pöata te habuteia e Sunahan a mamanaka te noana i romana, u katuun i atei sil a markato tere Sunahan na nitagala i tanen te ka nitöana. A manka te habuti e Sunahan e haröto halesala nena a ka teka, ba u katuun tema antunan poeieri nori ema atei sileri e Sunahan. E möa. 21 Nori e atei sileren, kaba nori ema hapan hantuna narien tara nikapan i tanen, na nori ema haniga has uari i tanen. Nori e hakats papalar, ba u hakhakats u tutu i taren te kato hakuhil ranen. 22 Nori e poeier, “Alam e ka mem a niatei,” kaba e möa, nori e butun tutu koru len talar. 23 Nori ema hatsunoneri e Sunahan a kapan te ka nitöana. E möa. Nori e hatsunono laser u kesa* A man got gamogamo. tara ka te tatei matena: a katuun na apena na poum na muki na kökötsi.
24 U katuun i saputu mei a markato a omi be Sunahan e töa rongaronga ranen ba nori e markato uaier timar ngil uaien, ba nori e hiakatokato hohomi naier a peisaren. 25 Taraha, nori e tori tsuga ner a manka a man mana te hatei nena e Sunahan ba nori te hamaner a manka a man gamo. Nori e hatsunono haser a manka te habuti e Sunahan, bate tori tsuga tsipon naier e Sunahan te habuti a mamanaka, nonei koru tegi solo sei nitöa nira! U mana.
26 Be Sunahan e töa rongaronga ba ranen ba nori e markato uaier timar ngil uaien. A touhaliou i raman a markato tara hitöl bate hiakaka gono poutsur. 27 Na pal tson i markato has uu iesana. Nori i rama hasiin a markato tara hitöl bate hiakaka gono poutsir. A tson e kaka gono pouts has mei a tana tson, ba nori hoboto te luer a nihahuna i peisaren te matsköna tara markato teka.
28 U katuun ima hakats nai e Sunahan na i raman ka mei a niatei a niga, ba nonei e töa rongaronga ranen tegi ka noahas menaien u hakats u omi na tegi kato homi has menaien a markato a omi. 29 Ba nori e saputu mer a mamana a markato a omi: nori u katuun u gulgulka, na u hihiomi bate tori homi ner a taina katuun bate hiatungur bate hipölir. Na te gamo uaren bate hakats homir bate tuts sil has raier a palair u katuun. 30 Nori e ranga homi ner a tana katuun bate omier e Sunahan. Na nori ema hapaneri ta katuun, kaba nori e hipusur bate ranga sesei ria i peisaren pouts. Nori e roron hakats ner a man maroro a man tsimus tegi kato homi uaien. Nori e hipus rer u tamaren na u tsinaren. 31 Nori e hakats papala lasir, batema kukuteri u raranga pouts i taren. Na nori ema ngileri na ema taatagi has nari a tana katuun. 32 E Sunahan e haka hakapi a lo te poeiena, u katuun te markato homi uaier teka e Sunahan ega kato hamate raien. Nori e atei siler a ka teka, kaba nori e kato homi noa hasir, bate taguhu has rer a palai tegi markato has uaien iesana.

*1:23: A man got gamogamo.