IOANE ENA REVAREVA GINIGUNANA
1
Mauri ena Hereva
Mauri ena Hereva, hamatamaia nega dekena amo ia noho gauna, be umui dekenai ai ura hamaorolaia. Ai be aiemai taiana dekena amo ai kamonaia, bona aiemai matana dekena amo ai itaia. Oibe, ai itaia vadaeni, bona aiemai imana dekena amo ai dogoatao vadaeni. Unai mauri be taunimanima dekenai ia hedinarai neganai ai itaia, bona hari ai gwauraia hedinarai noho. Umui dekenai ai hereva momokani, inai mauri be mauri hanaihanai. Gunaguna ia be Tamana danu idia noho, to hari inai neganai ai dekenai ia hedinarai. Ai ese ai itaia bona ai kamonai gaudia umui dekenai ai hamaorolaia noho, umui ese aiemai orea tamona lalonai do umui vareai totona. Badina be ai ura Tamana bona iena Natuna Iesu Keriso danu orea tamona taudia do ita lao. Ai ese inai revareva umui dekenai ai torea, iseda moale do ia momokani totona.
Dirava be diari
Inai hereva be Dirava ena Natuna dekena amo ai kamonai, bona umui dekenai ai hamaoroa: Dirava be diari, bona dibura sisina sibona ia dekenai ia noho lasi. Bema ita gwau ita be Dirava ena orea taudia, to dibura lalonai ita raka noho, ita koikoi noho, hereva momokani ita badinaia lasi. To bema diari lalonai ita raka noho, Dirava hegeregerena, ita be orea tamona taudia, bona iena Natuna Iesu ena rarana ese kara dika ibounai dekena amo ita ia huria noho, vadaeni ita goeva.
Bema ita gwau ita kara dika lasi, ita sibona ita koia noho, bona hereva momokani be ita lalonai ia noho lasi. To bema iseda kara dika Dirava dekenai ita gwauraia hedinarai, ia ese ita do ia negea lasi. Lasi momokani. Ia be kara maoromaoro dainai, iena gwauhamata do ia badinaia, bona iseda dika do ia gwauatao. Bona iseda kerere ibounai be do ia huria ore momokani. 10 To bema ita gwau ita be kara dika lasi, inai be ita gwau Dirava be koikoi tauna, bona unai dainai iena hereva be iseda kudouna dekenai ia noho lasi.