PAULO ENA REVAREVA
GINIGUNANA TESALONIKA
TAUDIA DEKENAI
1
Paulo bona Sila bona Timoteo, ai toiosi ese inai revareva ai torea Tesalonika ekalesia orea dekenai, umui be Tamana Dirava bona Lohiabada Iesu Keriso ena taudia.
Dirava ai noia, iena hariharibada bona iena maino umui dekenai do ia henia.
Tesalonika Keristani taudia ese edia mauri dalana bona edia abidadama dekena amo haida idia durudia
Ai be nega ibounai Dirava ai tanikiu henia umui dainai. Bona aiemai guriguri lalonai umui emui ladana ai gwauraia hanaihanai. Ai be Tamana Dirava ena vairanai, emui abidadama bona emui kara namodia ai herevalaia. Iesu Keriso umui lalokau henia bada dainai, umui gaukara noho mai goada danu. Mai laloa goada danu, iseda Lohiabada Iesu Keriso umui naria noho danu. Aiemai varavara taudia e, ai diba vadaeni Dirava ese umui ia lalokau henia, bona umui be iena taudia totona, umui ia abia hidi vadaeni.
Badina be ai ese Sivarai Namona ai mailaia umui dekenai, hereva sibona dekenai lasi, to Lauma Helaga ena siahu dekenai danu. Oibe, ai diba momokani inai Sivarai Namona be hereva momokani dainai, ai gwauraia mai siahu danu. Unai dainai abidadama korikori umui davaria. Umui diba danu edena bamona ai noho umui emui huana dekenai, ai ese umui ai durua sibona.
Umui ese aiemai mauri dalana umui itaia, vadaeni aiemai mauri dala bamona umui noho, Lohiabada danu bamona umui noho. Umui ese Dirava ena hereva umui abia dae, vadaeni unai murinai taunimanima ese nega momo umui idia hisihisi henia. To Lauma Helaga ese iena moale ia henia umui dekenai. Unai dekena amo, kara namo ena dala umui hedinaraia, Makedonia bona Akaia dekenai idia noho Keristani taudia ibounai dekenai. Oibe, Lohiabada ena hereva be umui ese umui harorolaia hedinarai vadaeni, Makedonia bona Akaia dekenai. To unai gabu sibona lasi, gabu ibounai dekenai, Dirava dekenai umui abidadama henia sivaraina, be taunimanima idia kamonai vadaeni. Unai dainai ai be hereva ta ma do ai gwauraia lasi, badina sivarai be idia kamonai vadaeni. Inai taudia ese, umui dekenai gaukara ai hamatamaia ena sivarai idia herevalaia noho. Oibe, umui ese ai umui abia dae namo herea, emui kaivakuku ibounai umui rakatania, bona Dirava dekenai umui tomadiho henia. Oibe, mauri bona momokani Diravana ena hesiai gaukara taudia umui halaoa vadaeni. 10 Ma inai taudia idia gwau Dirava ena Natuna ese guba do ia rakatania, do ia giroa mai, be umui ese umui naria noho. Ia be guna ia mase, to Dirava ese ia hatorea isi lou. Iesu be inai, ia ese Dirava ena badu, gabeai do ia mai gauna, dekena amo ita ia hamauria noho.