ISRAELA BONA IUDA TAUDIA EDIA SIVARAI BUKA IHARUANA
1
King Solomona ese aonega totona Dirava ia noia
Solomona, king Davida ena natuna tau, ese sibona ena siahu ia haginia auka, Israela basileia ena lalonai. Lohiabada, iena Dirava, be Solomona danu ia noho, bona ia ese Solomona ena siahu ia habadaia momokani.
King Solomona ese Israela taudia ibounai dekenai hereva ia gwauraia, tuari taudia 1000, bona tuari taudia 100 edia biagudia, kota biagudia, Israela lohia taudia bona iduhu kwarana taudia. Solomona ese ia oda henidia, ia danu Gibeona ena ataiai gabuna dekenai do idia lao, badina Dirava ena Palai Dubu be unuseni. Mose, Lohiabada ena hesiai tauna ese tano kaukau dekenai ia karaia Dubu be unai. To Taravatu Maua be Ierusalema dekenai ia noho, Davida ese Kiriata Iearimi dekena amo ia mailaia neganai unuseni ia atoa, Palai Dubu ta lalonai. Auri laboralabora boubou patana, Besalele, Uri Huru ena natuna ese ia karaia gauna, be Gibeona dekenai, Lohiabada ena Palai Dubu ena vairana dekenai ia noho. King Solomona bona unai hebou taudia ibounai ese unuseni Lohiabada idia tomadiho henia. Solomona be unai auri laboralabora boubou patana dekenai ia gini, bona Lohiabada ena vairanai, gabua bouboudia ibounai 1000 unai pata ena latanai ia henia, Palai Dubu ena vairanai.
Vadaeni unai hanuaboi dekenai Dirava ese Solomona dekenai ia hedinaraia. Dirava ese Solomona ia nanadaia, ia gwau, “Oiemu ura be dahaka oi dekenai do lau henia?”
Solomona ia haere, ia gwau, “Egu tamana Davida be nega ibounai oi lalokau henia bada, bona hari oi ese iena gabuna dekenai king dagi lau dekenai oi henia vadaeni.
“Lohiabada Dirava e, oiemu gwauhamata, egu tamana Davida dekenai oi henia, be harihari do oi hamomokania, badina be bese badana ta, taunimanima momo, duahia diba lasi, edia king be oi ese lau oi halaoa vadaeni. 10 Unai dainai mani emu kara, aonega bona diba lau dekenai do oi henia, oiemu bese taudia do lau biagua mai maoromaoro danu totona. Bema lau oi durua lasi neganai, edena bamona inai oiemu orea bada herea, do lau gunalaia diba?”
11 Vadaeni Dirava ese Solomona ia haere henia, ia gwau, “Oiemu ura bona oiemu laloa be maoro momokani. Oi ese kohu, o taunimanima edia mataurai, o oi idia hadikaia gwauraia taudia edia mase, o mauri daudau oi noia lasi. Lasi, to oi ese aonega bona diba oi noia vadaeni, egu orea taudia do oi biagua namonamo totona. Edia king oi lau halaoa oreana be unai. 12 Unai dainai aonega bona diba bada be oi dekenai do lau henia. Ma danu lau ese kohu momo, bona taunimanima edia mataurai be oi dekenai do lau henia. Momokani lau gwau, king ta lasi, oi do vara lasi negana king ta, o oiemu murinai do ia vara king ta, ese do oi abia kohu bona mataurai hegeregerena do ia davaria diba lasi.”
King Solomona ena siahu bona iena kohu momo
13 Unai murinai Solomona be ataiai gabuna, Gibeona, Lohiabada ena Palai Dubu ia noho gabuna ia rakatania, Ierusalema dekenai ia lao. Unuseni ia ese Israela taudia ia lohia karaia.
14 Solomona ese kariota bona hosi guia taudia ia haboua. Iena kariota be 1400, bona iena hosi guia taudia be 12,000. Idia haida be Ierusalema dekenai idia noho, to oredia be hanua ta ta dekenai ia siaia lao, idia noho. 15 Solomona be king neganai, ia ese siliva bona golo be gau anina lasi bamona ia halaoa Ierusalema dekenai, tano ena nadi bamona. Bona sida audia danu be momo herea, sikamoa audia bamona.
16 Solomona ena hosi be Aigupito bona Kue dekena amo ia abia, king ena hoihoi taudia ese Kue dekena amo idia abidia, mai edia davana.
17 Solomona ena hoihoi taudia ese Aigupito dekena amo kariota idia abia, kariota ta ena davana be siliva moni 600, bona hosi ta ena davana be siliva moni 150. King ena hoihoi taudia ese ma inai hosi bona kariota be Hiti taudia edia king bona Suria taudia edia king dekenai idia hoihoilaia lou.