2
Unai dainai inai bamona lau laloa: Lau be umui dekenai do lau mai lou lasi, emui lalohisihisi ma do lau havaraia garina. Badina bema umui do lau hisihisi henia neganai, daika ese lau do idia hamoalea? Lau hisihisi henia taudia, umui sibona, ani? Umui emui kara be, lau umui ura hamoalea, unai dainai lau ura lasi umui dekenai lau mai, lalohisihisi do umui davaria garina. Unai lau laloa dainai, unai egu revareva gunana umui dekenai lau torea. Badina be lau diba momokani, bema gau ta totona lau moale neganai, umui danu inai gau totona do umui moale. Badina be umui dekenai unai revareva lau torea neganai, egu lalona ia hisihisi bona metau danu. Mai tai danu unai revareva lau torea, hisihisi do umui abia totona lasi, to lauegu lalokau badana umui dekenai do umui diba totona.
Kerere tauna ena dika umui gwauatao
Unai hisihisi ia havaraia tauna ese lau ia hisihisi henia lasi, to ia ese umui ibounai ia hisihisi henia sisina. “Sisina” lau gwau, badina lau ura lasi unai tau lau samania auka. Unai tau ena kara dika davana be umui momo ese umui henia, vadaeni ia hegeregere. Harihari iena dika do umui gwauatao, bona iena lalona do umui hagoadaia be namo, iena lalohisihisi ese iena abidadama do ia haorea garina. Unai dainai umui lau noia, emui lalokau ia dekenai do umui hedinarai henia lou, vadaeni do ia diba umui lalokau henia momokani. Unai revareva umui dekenai lau torea, be umui emui kara ena toana do lau diba totona. Badina lau ura diba, egu hadibaia hereva be nega ibounai umui badinaia noho, o lasi. 10 Umui ese tau ta ena dika umui gwauatao neganai, lau danu ese iena dika do lau gwauatao. Badina be bema tau ta ena dika lau gwauatao umui dainai neganai, iena dika lau gwauatao Keriso ena vairana dekenai, 11 Satani ese ita dekena amo kwalimu do ia abia garina, badina be iena koikoi ita diba vadaeni.
Troa dekenai Paulo ena laloa ia metau
12 Lau be Troa dekenai lau lao, Sivarai Namona do lau harorolaia totona. Unuseni lau davaria, Lohiabada ese iena haroro gaukara dala namona ia kehoa lauegu. 13 To egu lalona ia hisihisi bada, badina be egu tadina Tito lau davaria lasi dainai. Unai dainai Troa taudia lau bamahuta henia, vadaeni Makedonia dekenai lau lao.
Keriso ena goada dainai aposetolo idia kwalimu
14 To Dirava lau tanikiu henia, ia ese nega ibounai ai ia hakaua, vadaeni Keriso lalonai ai noho dainai ia ese ai dekenai kwalimu ia henia. Aiemai haroro gaukara dekena amo Dirava ese iena hereva ia hedinaraia, vadaeni taunimanima ibounai be Keriso ena sivarai idia diba. Inai bamona diba be bonana namona bamona gabu ibounai dekenai ia lao noho. 15 Momokani, ai be Keriso ena bonana namona, Dirava ena vairana dekenai. Inai bonana namona be mauri dala idia raka taudia, bona mase dala idia raka taudia danu idia kamonai noho. 16 Mase dala idia raka noho taudia dekenai inai bonana be mase ia havaraia gauna. To mauri dala idia raka noho taudia dekenai inai bonana be mauri ia havaraia gauna. Inai gaukara karaia totona daika ia hegeregere? 17 Umui diba vadaeni, ai be haida bamona lasi, Dirava ena hereva ai hoihoilaia lasi. Lasi momokani. Ai be lalona momokani taudia bona inai dagi Dirava dekena amo ai abia. Ai be Keriso ena hesiai taudia dainai, Dirava ena vairana dekenai ai hereva noho, mai laloa maoromaoro danu.