2 SAMUELA
1
Davida ese Saulo ia mase sivaraina ia kamonai
Saulo ia mase murinai, Davida be Amaleka taudia alaia dekena amo ia giroa mai. Vadaeni Sikilaga hanua dekenai ia noho dina rua. Dina ihatoina dekenai tau ta be Saulo ena kamepa dekena amo ia mai, iena dabua be ia darea, bona kahu be iena kwarana ena latanai ia atoa. Ia be Davida dekenai ia ginidae, vadaeni ia tui diho Davida ena vairanai.
Davida ese ia nanadaia, ia gwau, “Edeseni oi mai?” Ia haere, ia gwau, “Lau be Israela tuari taudia edia kamepa dekena amo lau heau vadaeni.”
Davida ese ia nanadaia, ia gwau, “Dahaka ia vara? Lau dekenai oi hamaoroa.”
Ia haere, ia gwau, “Iseda tuari taudia be tuari dekena amo idia heau, bona idia momo idia moru, idia mase. Saulo mai iena natuna Ionatana danu idia mase vadaeni.”
Davida ese inai eregabe tauna, unai hereva ia gwauraia tauna, ma ia nanadaia, ia gwau, “Edena bamona oi diba Saulo bona Ionatana idia mase vadaeni?”
Eregabe tauna ia gwau, “Lau be Gileboa Ororo dekenai lau loaloa kava. Saulo be unuseni, iena io dekenai ia tabekau, bona kariota bona hosi dekenai guia taudia be ia dekenai kahirakahira idia ginidae. Saulo ese lau ia itaia neganai, lau dekenai ia boiboi. Lau haere, lau gwau, ‘Lohia e, lau inai.’
“Lau dekenai ia nanadaia, ia gwau, ‘Oi be daika?’
“Lau haere, lau gwau, ‘Amaleka tauna.’
“Lau dekenai ia gwau, ‘Oi mai, lau badibadinai oi gini, bona oi ese lau oi alaia mase, badina be lau bero dikadika vadaeni, bona kahirakahira lau mase.’
10 “Unai dainai ia dekenai lau lao, lau alaia mase, badina be lau diba ia be do ia moru neganai, ia mauri diba lasi. Vadaeni iena kwarana dekena amo iena korona lau abia, bona iena toea, iena imana dekena amo lau kokia, lau abia mai inai. Lauegu lohia e, idia be oiemu.”
11 Vadaeni Davida ese sibona iena dabua ia abia, ia darea, bona ia danu idia noho taudia unai bamona idia karaia. 12 Idia lalohisihisi bona idia taitai, bona idia aniani lasi, ela bona dina ia diho. Inai bamona idia karaia, Saulo bona iena natuna Ionatana, bona Lohiabada ena tuari taudia, bona Israela ena bese taudia dainai. Badina be unai taudia be tuari kaia dekena amo idia mase.
13 Vadaeni Davida ese unai sivarai ia mailaia tauna ma ia nanadaia, ia gwau, “Oi be edeseni oi mai?”
Ia haere, ia gwau, “Lau be Amaleka tauna, to oiemu tano dekenai lau noho.”
14 Davida ia nanadaia lou, ia gwau, “Badina dahaka oi gari lasi, to oi ese Lohiabada ia abia hidi tauna oi alaia mase, a?”
15 Vadaeni Davida ese iena tuari tauna ta ia boiria, ia gwau, “Oi alaia mase!” Vadaeni ia alaia mase. 16 Davida ese Amaleka tauna ia hamaoroa, ia gwau, “Oi mase, be oiemu kerere sibona. Badina be oi sibona oi gwau, ‘Lohiabada ia abia hidi tauna lau alaia vadaeni.’ ”
Davida ese Saulo bona Ionatana totona ia taitai
17 Vadaeni Davida ese Saulo mai ena natuna Ionatana dainai ia tai, bona iena lalohisihisi ane be inai: 18 Davida ia oda, Iuda taudia dekenai inai ane do idia hadibaia. Inai ane be buka ladana Iasara lalonai ia torea vadaeni. Ia gwau:
 
19 “Israela taudia e,
emui gunalaia taudia be emui ororo dekenai idia mase.
Goada taudia madi, idia moru diho vadaeni.
 
20 “Gata dekenai do umui gwauraia lasi.
Asakelona tano dekenai do umui herevalaia lasi,
Pilistia hahine do idia moale garina.
Dirava diba lasi hahine taudia,
be do idia moale bada garina.
 
21 “Umui Gileboa ena ororo e,
paripari o medu, be emui latanai do idia diho lasi,
bona emui tano ese anina do ia havaraia lou lasi.
Badina be unuseni goada tauna ena kesi ia miro vadaeni.
Saulo ena kesi be oela dekena amo,
do idia dahua lou lasi.
22 Ionatana ena diba be peva amo ia pidia mai goada,
bona mai gari lasi danu.
Saulo ena tuari kaia be,
tuari totona ia gaukaralaia kava lasi.
Idia ese siahu taudia momo idia alaia.
Idia ese dagedage taudia momo herea idia hamasea.
 
23 “Saulo bona Ionatana, mai edia lalokau,
bona mai edia sivarai namo.
Mauri lalonai, bona mase lalonai danu idia noho hebou.
Ugava manu ena haraga be idia hereaia,
laiona ena goada be idia hereaia.
 
24 “Israela ena hahine taudia e,
Saulo totona do umui tai.
Ia ese dabua kakakaka namodia umui dekenai ia henia.
Bona golo herahera dekenai,
emui dabua ia heraheralaia.
 
25 “Goada taudia madi idia mase,
tuari lalonai madi idia moru.
Ionatana be emui ororo ena ataiai dekenai,
madi idia hamasea.
26 Lauegu tadina Ionatana e,
lauegu lalona ia hisihisi bada herea oi dainai.
Oi ese lau dekenai oi laloa namo,
oi ese lau oi lalokau henia bada.
Oiemu lalokau lau dekenai,
be hahine dekenai lalokau henia ia hereaia.
 
27 “Goada taudia be madi idia moru,
bona edia tuari gaudia be idia makohia vadaeni.”