APOSETOLO EDIA KARA
1
Iesu ia gwauhamata Lauma Helaga do ia siaia
Teofilo e, lauegu buka ginigunana lalonai Iesu ia karaia bona ia hadibaia gaudia ibounai lau torea vadaeni, ena gaukara ia hamatamaia nega amo, ela bona Dirava ese ia abia daekau guba dekenai. Guba dekenai do ia daekau lasi neganai, Iesu ese iena abia hidi aposetolo taudia ia hadibaia Lauma Helaga ena siahu dekenai, iena gaukara badana do idia karaia totona. Hisihisi ia abia murinai, idia dekenai Iesu ia hedinarai mai mauri danu, toa momokani momo dekena amo. Dina 40 lalonai Iesu idia itaia nega momo, bona Dirava ena Basileia gaudia ia hadibaia idia dekenai. Iesu danu idia noho hebou neganai taravatu ia henia idia dekenai, ia gwau, “Ierusalema umui rakatania lasi, to egu Tamana ia gwauhamata gauna, guna lau hereva henia umui dekenai gauna, do umui naria. Badina be Ioane be, ranu dekenai bapatiso ia karaia, to dina momo do ia ore lasi neganai, Lauma Helaga dekenai bapatiso do umui abia.”
Iesu guba dekenai ia daekau
Aposetolo be Iesu danu idia hebou neganai, idia nanadaia, idia gwau, “Lohiabada e, inai negana be, basileia do oi henia lou Israela taudia dekenai, a?”
Idia dekenai Iesu ia gwau, “Egu Tamana sibona ena siahu dekenai ia laloa dina bona nega, umui be diba lasi. To, umui be dohore siahu umui abia, Lauma Helaga umui dekenai ia diho neganai, bona lauegu ladana do umui gwauraia hedinarai Ierusalema dekenai, Iudea ibounai, Samaria ena kahana ibounai, do ia lao bona tanobada ena kahana ibounai.” Unai bamona ia hereva, bona idia ese edia matana dekenai Iesu idia itaia noho neganai, guba dekenai ia daekau lao. Bona ori ta ia koua, vadaeni idia itaia lou lasi.
10 Idia be matana dekenai guba idia itaia noho, Iesu ia daekau lao neganai, tau rua mai dabua kurokuro idia dekenai idia gini. 11 Bona idia gwau, “Galilea taudia e, badina dahaka umui gini bona guba dekenai umui itaia noho? Inai Iesu, hari umui ia rakatania, bona guba dekenai ia daekau lao, be dohore ia giroa mai, hari umui itaia ia daekau hegeregerena.”
Aposetolo be Ierusalema dekenai idia hebou
12 Inai murinai Ierusalema dekenai idia giroa lou, unai ororo ladana Olive dekena amo, inai Olive Ororo bona Ierusalema ena daudau be kilomita ta bamona. 13 Ierusalema lalonai idia raka vareai neganai, ataiai daiutu dekenai idia daekau, idia edia noho gabuna be unai. Edia ladana be inai, Petero, Ioane, Iamesi, Andrea, Filipo, Toma, Batolomeo, Mataio, Iamesi Alepeo, Simona, ia be Roma taudia lulua totona orea tauna, bona Iuda Iamesi. 14 Idia ibounai be, nega momo guriguri totona idia haboua, mai edia lalona tamona, hahine haida danu idia dekenai idia haboua, bona Maria, Iesu ena sinana, bona Iesu ena tadina taudia danu.
Iuda Iskariote ena gabu abia tauna idia abia hidi
15 Unai neganai Petero be diba tahua taudia edia vairana dekenai ia gini, inai haboua taudia be 120 bamona. 16 Ia gwau, “Lauegu varavara taudia e, Buka Helaga ena revareva ia momokani vadaeni, Lauma Helaga ese Davida ena uduna dekenai ia gwauraia herevana, Iuda ena sivaraina. Inai tau, Iuda, ese Iesu dogoatao taudia ia hakaudia lao. 17 Ia be aiemai orea tauna ta bona aiemai gaukara dekenai ia be durua tauna ta.
18 “Iena kara dika davana moni ia abia dekenai tano ta ia hoia, gabeai ia be iena kwarana dekenai ia moru, ia mase, bona iena bogana ia pou, bona iena bogana anina ia bubua murimuri dekenai. 19 Ierusalema dekenai idia noho taudia ibounai ese inai sivarai idia kamonai, bona unai tano ena ladana edia gado dekenai idia gwauraia be Akeledama, unai anina be ‘rara tano.’
20 “Badina be Salamo buka lalonai be inai bamona ia torea vadaeni:
‘Iena ruma be anina lasi be ia namo.
Tau ta lalona dekenai do ia noho lasi.’
Ma Salamo ta lalonai inai bamona ia torea:
‘Iena dagi danu idau tauna ese do ia abia.’
21 “Unai dainai Lohiabada Iesu ena toreisi lou ia gwauraia hedinarai diba tauna ta iseda orea lalonai ita abia vareai be namo. Ia be Iesu bona ita danu ia loaloa hebou tauna ta, Iesu ena bapatiso negana, ia mai bona Dirava ese guba dekenai ia abia daekau negana. 22 Unai bamona tauna, Iesu bona ita dekenai ia noho nega ibounai, ita abia hidi be namo. Ia ese ita danu Iesu ena toreisi lou do ita gwauraia hedinarai.”
23 Unai dainai tau rua idia abia hidi, Iosepa ena ladana idia gwauraia Barasaba, ena ladana ta danu be Iusto, bona tau ta ena ladana be Mataia. 24 Gabeai idia guriguri, idia gwau, “Lohiabada e, taunimanima ibounai edia lalona be oi diba, inai tau ruaosi, mani oi hedinaraia daika be oi ese oi abia hidi, inai aposetolo gaukara bona hesiai gaukara do ia abia, 25 badina be Iuda ese iena kara dika dainai inai gaukara ia rakatania, iena gabu korikori dekenai ia lao.” 26 Vadaeni nadi rua dekena amo abia hidi laki gadara idia karaia, bona Mataia ena nadi ia uini. Unai dainai aposetolo taudia 11 ese Mataia idia abia vareai aposetolo edia orea lalonai.