PAULO ENA REVAREVA
EFESO
TAUDIA DEKENAI
1
Lau inai Paulo, lau be Keriso Iesu ena aposetolo tauna, Dirava ena ura dainai. Lau ese inai revareva lau torea umui Dirava ena taudia Efeso dekenai, Keriso Iesu umui abidadama henia taudia.
Lau ura be Dirava iseda Tamana bona Lohiabada Iesu Keriso ese hariharibada bona maino umui dekenai do idia henia.
Keriso dainai Dirava ese iseda lauma ia hanamoa
Dirava ita tanikiu henia be namo, ia be iseda Lohiabada Iesu Keriso ena Tamana. Bona Keriso danu ita hakapua dainai Dirava ese guba ena hanamoa gaudia ibounai ita dekenai ia henia, iseda lauma durua totona. Tanobada ia do karaia lasi neganai, Dirava ese ita ia abia hidi, ita be iena taudia, Keriso lalonai ita noho dainai. Unai dekena amo, Dirava ena vairanai ita be helaga bona mai kerere ta lasi.
Iena lalokau dainai, Dirava ese gunaguna ita ia makaia vadaeni iena. Iena ura be Iesu Keriso dekena amo, ia ese iena natuna ita do ia halaoa. Inai be sibona ena palani, bona sibona ena ura. Namona be Dirava ita hanamoa, iena hariharibada namo herea momokani dainai! Inai hariharibada ita dekenai ia henia davana lasi, iena Natuna lalokau dekena amo!
Badina be Keriso ese iena mase dekena amo ita ia hoia lou vadaeni, iena rarana dainai. Iseda dika danu ia ese ia gwauatao vadaeni. Dirava ena hariharibada be bada herea momokani, ani? Inai hariharibada ita dekenai ia henia badabada. Bona iena aonega bona diba bada hegeregerena, Dirava ese sibona ena ura gauna, iena palani, gunaguna ia laloa, hunia gauna, ita dekenai ia hadibaia. Inai palani be Keriso dekena amo Dirava ese do ia karaia haorea. 10 Inai palani do ia haorea nega korikori ia ginidae neganai, Dirava ese do ia karaia haorea. Inai palani ena anina be, Dirava ia karaia gaudia ibounai, guba dekenai bona tanobada dekenai, be Keriso ese do ia biagua.
11 Gau ibounai be Dirava ese ia karaia, iena palani hegeregerena. Bona ia ese ai Iuda taudia ia abia hidi, iena bese korikori do ai lao, bona Keriso danu do ai hakapua. Inai be Dirava ena palani, tanobada ia karaia hamatamaia neganai ia laloa gauna. 12 Ai Iuda taudia be Keriso ai laloa bona abidadama henia taudia ginigunadia. Unai dainai Dirava ese ai ia makaia, iena hairai diarina do ai hanamoa bada, nega ibounai.
13 Umui danu, Sivarai Namona, hamauria umui dekenai ia henia hereva momokani umui kamonai henia neganai, Dirava ese iena bese taudia umui ia halaoa. Keriso umui abidadama henia dainai, Dirava ese iena gwauhamata toana, Lauma Helaga umui dekenai ia henia. Inai toana ese umui ia makaia, umui be Dirava ena bese taudia momokani. 14 Ita ese Lauma Helaga ita abia vadaeni, unai dainai ita diba momokani, Dirava ese ia gwauhamata iena taudia do ia henidia gaudia be dohore ita abia. Dirava ese ita ia hoia lou, bona Lauma Helaga dekena amo ita ia makaia, vadaeni ita diba momokani ita be ia dekenai dohore ita noho. Namona be iena hairai diarina ita hanamoa bada!
Paulo ia noinoi Dirava ese Efeso taudia dekenai aonega do ia henia
15 Umui emui sivarai lau kamonai vadaeni, umui ese Lohiabada Iesu umui abidadama henia, bona Dirava ena taudia umui lalokau henia. 16 Unai dainai umui totona Dirava lau tanikiu henia nega ibounai, doko lasi. Bona umui dainai lau guriguri noho. 17 Iseda Lohiabada Iesu Keriso ena Dirava, ia be Tamana mai hairaina bada herea lau noia noho. Lauegu noinoi be inai: Ia ese Lauma Helaga umui dekenai do ia henia. Lauma Helaga ese aonega umui dekenai do ia henia, bona ia ese Dirava umui dekenai do ia hedinaraia. Vadaeni Dirava dekenai do umui manada. 18 Ma Dirava lau noia, ia ese emui lalona do ia hadiaria, vadaeni umui ia boiboi totona ahuna ena namo do umui diba momokani, bona unai ahuna do umui naria noho. Lau ura danu Dirava ese iena taudia dekenai dohore ia henia davana bada hanamoa gaudia do umui diba momokani. 19 Dirava lau noia danu iena siahu badana, ita lalonai ia gaukara noho gauna, ena bada herea do umui diba momokani. Inai siahu ita abia, iseda abidadama dainai. 20 Bona inai siahu be Dirava ese ia gaukaralaia, Keriso mase dekena amo ia hatorea isi neganai. Ia gaukaralaia danu, guba dekenai Keriso ia atoa neganai, ia be Dirava ena idiba kahana dekenai ia helai. 21 Keriso ese guba ena lohia taudia ibounai, gunalaia taudia ibounai, gavana taudia ibounai, bona siahu taudia ibounai ia ese idia ia hereaia. Iena ladana ese danu, ladana ibounai inai tanobada mauri lalonai bona gabeai maurina lalonai danu ia hereaia momokani. 22 Dirava ese gau ibounai Keriso ena aena henunai ia atoa, bona ia ese ekalesia ena kwarana momokani Keriso ia halaoa. 23 Ekalesia be Keriso ena tauanina. Keriso ese gau namodia ibounai dekena amo ia honu, ese gau ibounai ia hahonua noho, badina be Dirava ese gau namodia ibounai ia honu, ese Keriso ia hahonua vadaeni.