ESETA
1
King Ahasueruo ese aria badana ia karaia
Parasa ena king, Ahasuero ena king neganai, ia ese basileia ibounai 127 ia biagua, India ela bona Etiopia. Unai neganai king Ahasuero be hanua badana ladana Susa dekenai iena terona dekenai ia helai.
Iena lohia lagani ihatoina lalonai Ahasuero ese aria ta ia karaia, iena lohia taudia, bona iena hesiai taudia ibounai, bona Parasa bona Media tuari lohia taudia, bona basileia ena lohia taudia bona gavana taudia be aria lalonai idia vareai. Unai aria be hua 6 lalonai, Ahasuero ese iena basileia namo herea, iena kohu momo, bona iena king siahuna bona iena hairaina danu ia hedinaraia.
Unai aria murinai, king Ahasuero ese aria ta ma ia karaia, hanua badana Susa ena lalonai idia noho taudia, kohu momo bona ogogami taudia danu ibounai do idia vareai diba. Inai aria be king ena ruma ena uma maguna lalonai idia karaia hegaegae, bona do idia aniani mai moale danu ela bona dina 7 idia ore.
Aria gabuna ena koua dabua be kurokuro bona bulu. Idia be varo namodia, edia kala kakakaka sisina dekena amo idia taua dae, ma unai varo be hururuhururu nadi namona dudia dekenai idia kwatua, siliva rini dekena amo. Aria gabuna ena helai gaudia be golo bona siliva dekenai idia karaia, bona edia foloa be hururuhururu nadi edia kala kakakaka bona kurokuro, bona mairi bona davana bada herahera nadi dekenai idia karaia.
Uaina idia inua kapusi be golo gaudia. Unai kapusi be idauidau, bona uaina be momo, king ena hariharibada ena bada hegeregerena. King ese iena hesiai taudia ia oda henia, aria dekenai vareai taudia ta ta ibounai ese uaina idia inua diba edia ura hegeregerena, idia inua maragi diba, bona idia inua bada diba.
Kwini Vasati ese danu aria ta ia karaia, king Ahasuero ena ruma dekenai idia gaukara hahine taudia totona.
Kwini Vasati ese king ia kamonai henia lasi
10 Dina namba 7 dekenai king ena lalona ia moale, uaina ia inua dainai, bona ia ese eunuko taudia Mehumana, Bisita, Harabona, Bigita, Abagata, Setara bona Karakasa, king Ahasuero ena ruma naria taudia 7 ia oda henia. 11 Ia oda idia ese kwini Vasati be king ena vairanai do idia hakaua vareai, mai ena kwini toana kwara gauna danu. King ia ura hanua taudia bona hanua idauidau lohia taudia ese iena kwini ena hairaina do idia itaia noho, badina kwini Vasati be hahine namona, mai ena hairaina. 12 To kwini Vasati ese king ia kamonai henia lasi, king ena ruma naria taudia ese king ena oda idia hamaoroa neganai kwini Vasati ia ura lasi, bona ia lao lasi. Unai dainai king ena lalona ia siahu, ia badu maragi lasi.
13 Unai neganai king ese iena aonega taudia, taunimanima edia kara, bona taravatu gaudia idia diba momo taudia ia boiria mai, do ia nanadaidia totona, badina inai be king ena kara. 14 King dekenai idia sisiba henia taudia be Karasena, Setara, Adamata, Tarasisi, Merese, Marasena, Memukana, Parasa, bona Media lohia taudia 7, idia be nega ibounai king ena vairanai idia gini, basileia ena gunalaia taudia badadia be unai.
15 King ese unai taudia ia nanadaia, ia gwau, “Taravatu be edena bamona ia torea, kwini Vasati dekenai be edena bamona do ita karaia? Badina be kwini Vasati ese lau king, Ahasuero egu oda, egu ruma naria taudia lau siaia, bona idia hamaoroa gauna, be ia kamonai henia lasi.”
16 Vadaeni Memukana be king bona hanua ta ta edia lohia taudia ia hamaoroa, ia gwau, “Kwini Vasati ia kerere vadaeni, king sibona dekenai lasi, to lohia taudia ibounai bona taunimanima ibounai dekenai, king Ahasuero ena basileia ibounai edia lalonai. 17 Badina be inai king ena adavana ena kara be hahine ibounai ese inai sivarai do idia kamonai, bona idia ese edia adavadia do idia matauraia lasi. Inai bamona do idia gwau, ‘King Ahasuero ese ia oda, kwini Vasati be iena vairana dekenai do idia hakaua mai, to ia mai lasi.’
18 “Hari inai dina dekenai, king ena adavana ena kara ena sivarai idia kamonai vadaeni dainai, Parasa bona Media lohia taudia edia adavadia, ese king ena lohia ibounai dekenai do idia herevalaia. Vadaeni gabu ibounai dekenai hahine ese edia tau do idia matauraia lasi, bona tau ese edia hahine do idia badu henidia.
19 “King e, bema oi ura neganai, oda ta do oi torea, bona inai oda be Parasa bona Media taudia edia taravatu lalonai do ia torea, vadaeni tau ta ese do ia haidaua diba lasi, oda be inai: Vasati be king Ahasuero ena vairanai ma do ia raka vareai lou lasi, to king ese Vasati ena dagi be hahine ta, Vasati ia hereaia hahine dekenai do ia henia. 20 Bema inai oda be oiemu basileia badana ena kahana ibounai dekenai oi siaia neganai, hahine ibounai ese edia tau do idia matauraia, kohu momo tauna, o ogogami tauna.”
21 King Ahasuero bona iena lohia taudia ese inai hereva idia ura henia. Vadaeni king ese Memukana ena laloa gauna ia karaia. 22 King ese oda hereva revareva ia torea, bona ia siaia lao, ia ese ia biagua basileia ibounai dekenai. Unai oda be basileia ta ta edia revareva daladia dekenai, bona bese ta ta edia gado dekenai. Unai oda ia gwau, tau ta ta ibounai ese edia ruma edia ruma do idia biagua, bona edia bese ta ta ibounai lalonai edia hereva be mai siahu momokani danu.