22
Davana henia lou taravatudia
“Bema tau ta ese boromakau o mamoe ta ia henaoa, vadaeni ia alaia o ia hoia lao, ia be davana do ia henia neganai, boromakau ta ena davana be boromakau 5 do ia henia. Mamoe ta ena davana be mamoe 4 do ia henia. 2-4 Davana do ia henia momokani. Bema ia be moni lasi, unai tau do umui hoia lao, iena davana be ia henaoa gauna ena davana karaia totona. Bema ia henaoa gauna, boromakau o doniki, o mamoe do ia mauri noho neganai umui davaria neganai, iena davana be ubua gaudia rua do ia henia.
“Bema henaoa tauna be ruma ia makohia noho hanuaboi nega lalonai umui davaria, vadaeni umui alaia mase, ia alaia tauna be kerere lasi. To bema daba ia rere murinai inai kara ia vara, ia alaia tauna be do ia kerere. Bema tau ta ese iena boromakau ia hakaua vareai idau tauna ena uma gabu o iena uaina huahua hatubua gabuna, vadaeni uma idia hadikaia kava, ia be davana do ia henia. Ia ese sibona ena uma gabu o iena vain huahua hatubua gabuna dekena amo edia anina namodia do ia henia, unai davana karaia totona.
“Bema lahi ese ava ginigini dekena amo ia hanaia lao uiti idia utua gauna dekenai, o uiti ia tubu vadaeni gauna dekenai, o idia tubu noho uma gabu ma ta dekenai ia araia, vadaeni lahi ia araia hamatamaia tauna ese davana do ia karaia.
“Bema tau ta ese iena moni o iena kohu be iena badibadinai noho tauna dekenai ia henia, ia naria totona, ma tau ta ese do ia henaoa, vadaeni inai henaoa tauna ese davana do ia henia nega rua, bema idia davaria neganai. To bema henaoa tauna idia davaria lasi, unai kohu ia naria tauna be Dirava tomadiho henia gabuna dekenai do umui abia lao. Bona ia ese Dirava ena vairana dekenai do ia gwauhamata, do ia gwau, ‘Lau hereva momokani, lau ese unai gau lau henaoa lasi.’
“Bema boromakau o doniki o mamoe o dabua o ia boio gauna ta totona umui hepapahuahu, sedira tau ta do ia gwau, ‘Inai be lauegu.’ Unai neganai kahana rua taudia be tomadiho gabuna lalonai Dirava ena vairanai do idia kota. Dirava ese ia gwauraia kerere tauna be davana nega rua do ia henia kahana tauna dekenai.
10 “Bema tau ta ese iena doniki, boromakau, mamoe, o ubua gaudia ta, ma tau ta dekenai ia henia, ia naria totona, sedira unai ubua gaudia ta do ia mase, o bero do ia davaria, o henaoa taudia ese idia abia lao kava. Bema unai kara be tau ta ia itaia lasi, 11 vadaeni naria tauna ese gwauhamata do ia gwauraia Dirava ena vairanai, ia ese unai ubua gauna ia abia kava lasi. Unai neganai naria tauna be davana do ia henia lasi, bona biaguna be do ia gwau, ‘Ia namo.’ 12 To bema unai ubua gauna be ma tau ta ese naria tauna dekena amo ia henaoa momokani, unai naria tauna ese davana do ia henia. 13 Bema dagedage gaudia ese unai ubua gauna idia alaia neganai, naria tauna ese iena tauanina do ia hedinaraia, vadaeni davana do ia henia lasi.
14 “Bema tau ta ese ma tau ta ena ubua gauna ta ia abiatorehai, sedira iena biaguna ia noho lasi neganai do ia mase, o bero ta do ia davaria. Unai neganai abiatorehai tauna ese unai ubua gauna ena davana do ia henia biaguna dekenai. 15 To bema biaguna be ubua gauna danu ia noho, abiatorehai tauna be davana do ia henia lasi. Bema tau ta ese ubua gauna gaukaralaia totona davana kahana ia henia vadaeni, bona pura ta ta moni sisina ia henia noho, vadaeni unai ubua gauna ia mase neganai, unai tau ese iena davana do ia henia lasi.
Miro lasi bona maoromaoro kara ena taravatu
16 “Bema tau ta ese do ia sihari lasi bona maoheni lasi kekeni ta ia veria, vadaeni idia mahuta gabu tamona dekenai, ia be unai kekeni do ia adavaia bona iena davana do ia henia. 17 To bema kekeni ena tamana ia ura lasi unai tau be iena kekeni do ia adavaia, unai tau ese davana bada do ia henia, badina be unai kekeni, be guna tau ta danu ia sihari lasi dainai.
18 “Meamea hahine be do ia mauri lasi, do umui hamasea.
19 “Taunimanima lasi, to ubua gauna ta ia sihari henia tau o hahine be do umui alaia mase.
20 “Daika tauna ese boubou gauna ta ia karaia, Lohiabada totona lasi, to ma dirava ta dekenai, be do umui kota henia, ia mase totona.
21 “Idau tauna ta, umui huanai ia noho tauna, do umui hadikaia o hisihisi henia lasi. Badina be guna, Aigupito dekenai umui noho neganai, umui be idau taudia. 22 Vabu, o tamana sinana lasi maragina ta dekenai hisihisi do umui henia lasi. 23 Bema hisihisi umui henidia, vadaeni lau dekenai idia tai, be momokani edia tai do lau kamonai. 24 Vadaeni lauegu badu be do ia siahu umui dekenai, bona tuari lalonai do lau alaia mase umui. Emui adavana be do idia vabu. Emui natuna danu tamana lasi do idia noho.
25 “Bema lauegu bese tauna ogogamina ta, emui huanai ia noho tauna, dekenai umui heniatorehai neganai, henia lou neganai, davana hegeregerena sibona umui dekenai do ia henia. Atoa kau moni do umui tahua lasi. 26 Sedira tau ta ia abiatorehai oi dekenai, bona ia henia lou lasi garina, iena dabua oi abia lao. Dina do ia diho lasi neganai, iena dabua do umui henia lou. 27 Badina unai dabua sibona dekenai siahu do ia abia, hanuaboi mahuta neganai. Edena bamona do ia mahuta? Lau dekenai do ia tai neganai do lau kamonai, badina lau be bogahisihisi bada Diravana.
28 “Dirava dekenai do umui hereva dika lasi, bona emui bese ena lohia tauna ta dekenai do umui hereva dika lasi.
29 “Emui uma dekenai hadoa gaudia edia anina dekena amo boubou gauna lau dekenai do umui henia, dogoatao noho lasi.
“Umui emui vara guna natuna merona lau dekenai do umui henia. 30 Emui boromakau bona emui mamoe danu edia vara guna tau gaudia danu lau dekenai do umui henia. Dina 7 inai natuna vara guna tau gauna be iena sinana danu do ia noho. Dina namba 8 dekenai, be lau dekenai do umui henia boubou gauna totona.
31 “Umui be lau dekenai umui helaga. Unai dainai uda dekenai noho dagedage gaudia ese idia alaia gauna be do umui ania lasi, sisia dekenai do umui henia.