28
Hahelagaia taudia edia dabua
Lohiabada ese Mose ma ia hamaoroa, ia gwau, “Oiemu kakana Arona, mai iena natuna tau, Nadaba, bona Abihu, bona Eleasara, bona Itamara, be Israela taudia edia huanai do oi hakaua siri, egu hahelagaia taudia oi ese do oi halaodia totona. Oiemu kakana Arona ena dabua helagadia danu do oi karaia namonamo, ia ese mai mataurai toana, bona mai hairaina danu do ia noho totona. Diba momo taudia, lau ese aonega lau henidia vadaeni taudia, do oi oda henia, idia ese Arona totona dabua do idia karaia. Vadaeni ia be do ia helaga, bona lauegu hahelagaia tauna do ia lao.
“Inai bamona dabua do idia karaia: Kemena dekenai atoa dabua maragina, dabua helagana ta, ladana epodi, dabua latana ta, epodi ena henunai atoa gauna, sioti ta, mai ena herahera gauna, kwara kumia gauna, bona gaba gauna. Inai dabua helagadia be oiemu kakana Arona mai ena natuna tau totona do umui karaia, idia ese lauegu hahelagaia taudia edia gaukara do idia karaia totona. Inai dabua do idia turia taudia ese golo, bona dabua namodia idauidau, edia kala be bulu, kakakaka sisina, bona kakakaka momokani, do idia hatua, bona mogea, bona do idia karaia namonamo.
Epodi
“Inai dabua helagana, epodi, be dabua turia diba momo taudia ese do idia karaia. Golo varo, bona dabua namodia, dabua aukadia, edia kala bulu, kakakaka sisina, bona kakakaka momokani dekena amo do idia karaia. Epodi ena ataiai kona ruaosi dekenai be varo rua do idia turia kau. Inai varo rua be tau ena pagana gabuna dekenai idia lao, epodi do ia kwatua namonamo totona. Gaba gauna danu be epodi idia karaia gaudia hegeregerena dekena amo do idia karaia, golo bona dabua namona, ena kala bulu, kakakaka sisina, bona kakakaka momokani. Gaba be epodi ena kahana ta, dabua tamona.
“Onuku nadidia rua do umui abia, bona edia latanai Iakobo ena natuna ibounai 12 edia ladana do umui torea. 10 Ladana 6 be nadi ta dekenai do umui torea, ma ladana 6 be nadi ma ta dekenai do umui torea. Vara guna natuna ena ladana do umui torea guna, ela bona gabeai ia vara natuna, namba 12, be dokona dekenai do umui torea. 11 Inai gaukara be nadi dekenai revareva ia utua diba momo tauna dekenai do umui henia. Ia ese inai nadi ruaosi dekenai Iakobo ena natuna ibounai edia ladana do ia torea. Bona golo dekena amo nadi do idia dogoatao gabudia rua do ia karaia, mai herahera toana danu do ia koroa. 12 Inai nadi ruaosi be epodi ena varo ruaosi, paga gaudia, dekenai do umui kwatua kau, vadaeni inai nadi ese Israela ena iduhu 12 edia toana do idia lao. Inai dala dekenai Arona ese iena pagana dekenai edia ladana do ia huaia, bona Lohiabada ese iena bese taudia do ia laloatao noho nega ibounai. 13 Nadi edia isena be golo dekenai do umui hagegea, golo be mai herahera toana do umui koroa. 14 Bona golo namo herea danu do umui mogea, vadaeni golo varo rua do umui karaia, Unai golo varo ruaosi be inai nadi edia isena golo danu do umui kwatua tamona.
Kemena ena dabua maragina
15 “Hahelagaia Tauna Badana ena kemena dabua maragina do umui karaia. Inai dabua be Dirava ena ura davaria totona gauna. Epodi umui karaia dabua hegeregerena dekena amo, inai kemena dabua danu do umui karaia, epodi ena turia herahera hegeregerena danu do umui karaia. 16 Kemena dabua ena lata be 44 sentamita, bona iena lababa be 22 sentamita. Dabua ena huana momokani dekenai do umui lokua, vadaeni ia be poketi badana ta hegeregerena, iena lata be 22 sentamita, iena lababa danu 22 sentamita. 17 Dabua ena latanai davana bada herea nadi ibounai 12, laini 4 dekenai do umui turia kau. Laini ginigunana dekenai be sadio, topasio, bona barekete nadi do umui turia kau. 18 Laini iharuana dekenai be samaragi, sapairo, bona vasiga nadi do umui turia kau. 19 Laini ihatoina dekenai be huakinto, akate bona ametuso nadi do umui turia kau.
20 “Laini namba 4 dekenai be berulio, onuku bona iasipa nadi do umui turia kau. Inai nadi ibounai be golo, mai herahera toana danu dekena amo do idia hagegea namonamo.a Inai be davana bada nadi 12, hairai bada gaudia, edia ladadia.
21 “Inai nadi 12 ta ta ibounai dekenai Iakobo ena natuna ta ta edia ladana do umui torea, Israela ena iduhu ta ta ibounai edia toana be unai.
22 “Kemena dabua totona, golo namo herea do umui mogea namonamo, bona seini rua varo bamona, do umui karaia, idia ese dabua be kemena dekenai do idia kwatua totona. 23 Golo rini rua do umui karaia, bona kemena dabua ena ataiai kona ruaosi dekenai do umui kwatua kau. 24 Inai golo seini ruaosi be inai golo rini ruaosi dekenai do umui kwatua kau. 25 Inai golo seini edia duduna be epodi ena rini dogoatao golo herahera gaudia ruaosi dekenai do umui kwatua. Inai dekena amo kemena dabua be epodi ena paga varo ruaosi dekenai do umui kwatua kau.
26 “Ma rini rua golo dekena amo do umui karaia, bona kemena dabua ena henuna kona ruaosi dekenai do umui kwatua, kemena dabua ena murina kahanai, bona epodi kahirakahira. 27 Bona rini rua golo dekena amo ma do umui karaia, bona epodi vairanai, ena paga dogoatao gaudia dekenai do umui turia kau, gaba gauna kahirakahira. 28 Vadaeni kemena dabua ena rini ruaosi, bona epodi ena rini ruaosi do umui kwatua hebou, bulu varona dekena amo. Inai dala dekenai kemena dabua be epodi ena gaba gauna do ia kamokau, do idia marere kava lasi.
29 “Arona be Helaga Herea Gabuna ia raka vareai neganai, inai kemena dabua, Israela ena iduhu edia ladana ia torea gauna, do ia kwatua. Vadaeni inai dekena amo lau Lohiabada ese egu bese do lau laloatao hanaihanai. 30 Bona inai nadi ruaosi, Dirava ena ura davaria gaudia be kemena dabua lalonai do oi udaia. Vadaeni Arona be Helaga Herea Gabuna, lau noho gabuna, do ia raka vareai neganai, ia ese inai nadi ruaosi do ia abia lao. Inai negadia ibounai inai kemena dabua do ia kwatua, vadaeni lauegu ura Israela taudia totona be do ia davaria diba.
Hahelagaia taudia edia dabua haida
31 “Epodi ena henunai atoa dabua latana be dabua ena kala bulu dekena amo do umui karaia. 32 Dabua ena huanai be matuna do umui karaia, kwarana atoa gabuna be unai. Bona matuna ena isena danu do umui turia namonamo, do ia darea garina. 33 Inai dabua latana ena henuna isena dekenai herahera namodia do umui turia, edia toana be apolo huahua bona edia kala be bulu, kakakaka sisina, bona kakakaka momokani. Inai apolo edia huanai be golo gaba maragidia do umui turia kau. 34 Golo gaba ta, apolo huahua ta, golo gaba ta, apolo huahua ta, unai bamona do idia turia karaia, ela bona dabua latana ena isena herahera idia karaia haorea. 35 Arona ese iena gaukara helaga ia karaia negadia ibounai,inai dabua latana do ia kwatua. Vadaeni ia be lau kahirakahira, Helaga Herea Gabuna dekenai ia mai, o bema inai Gabu ia rakatania neganai, taunimanima ese golo gaba edia regena do idia kamonai. Bema Arona be inai bamona ia karaia lasi neganai ia be do ia mase.
36 “Bona umui ese golo namo herea dekena amo medolo ta do umui karaia. Medolo ena latanai inai bamona hereva do umui torea, ‘Helaga, Lohiabada Ena.’ 37 Vadaeni varo, ena kala bulu do umui abia, bona medolo be kwara gauna ena vairana dekenai do umui kwatua kau. 38 Inai kwara gauna mai ena medolo be Arona ena kwarana dekenai do ia noho. Badina inai dekena amo Israela taudia edia boubou gaudia be lau Lohiabada ese do lau abia dae. Bona bema Israela taudia ese edia boubou idia henia kerere neganai, Arona ese edia kerere ena davana do ia karaia.
39 “Arona ena sioti be dabua namo herea dekena amo do umui hatua karaia. Bona iena kwara kumia gauna danu be dabua namona momokani dekena amo do umui karaia. Iena gaba gauna mai herahera namodia danu do umui turia karaia.
40 “Arona ena natuna tau edia sioti, gaba gaudia, bona kwara gaudia danu do umui karaia, taunimanima edia vairanai edia toana be mai hairaina totona. 41 Bona Mose e, oi ese inai dabua ibounai be oiemu kakana Arona bona iena natuna tau dekenai do oi atoa. Bona olive dehoro be idia edia latanai do oi bubua, dagi helagana do idia abia, bona lauegu hahelagaia taudia edia gaukara do idia abia totona.
42 “Idia edia piripou danu, be dabua auka gaudia, gabana dekena amo ela bona mamuna dekenai, edia hemarai do ia hedinarai lasi totona. 43 Arona bona iena natuna tau ibounai ese Palai Dubu idia raka vareai, o Helaga Gabuna lalonai pata helagana kahirakahira idia lao neganai, inai bamona piripou do idia karaia noho. Bema inai bamona idia karaia lasi neganai, idia be kerere, bona idia be do idia mase. Nega ibounai hanaihanai Arona bona iena tubuna taudia ese inai taravatu do idia badinaia.”

a28:20: Inai be davana bada nadi 12, hairai bada gaudia, edia ladadia.