38
Boubou patana, boubou gaudia idia gabua ena patana
Besalele, mai ena gaukara taudia ese akasia audia dekena amo boubou patana ta, boubou gabua totona gauna idia karaia. Iena lata be mita rua, 20 sentamita, iena lababa be mita rua, 20 sentamita, bona iena ataiai be mita ta 30 sentamita. Boubou patana ena latanai doa 4 idia koroa karaia, ena kona 4 dekenai. Inai doa be pata danu au tamona dekena amo idia karaia. Boubou patana ena kopina ibounai be auri laboralabora dekena amo idia koua momokani. Idia ese boubou patana ena kohu ibounai, lahi ena kahu udaia uro, bona sipeidi maragidia, bona disi, bona foka bona lahi huaia auri kapusi idia karaia. Inai kohu ibounai be auri laboralabora dekena amo idia karaia.
Auri laboralabora dekena amo lahi au rakuraku gabua patana ta, mai ena matuna momo, reke bamona gauna idia karaia. Inai reke bamona patana be henuna kahana, boubou patana ena aena 4 dekenai idia kwatua auka, aena edia huana dekenai. Inai reke bamona patana ena kona 4 dekenai auri laboralabora rini 4 idia kwatua auka. Akasia audia dekena amo boubou patana huaia audia idia karaia, bona auri laboralabora dekena amo idia koua. Bona inai audia be rini, pata ena kahana kahana idia noho gaudia, lalonai idia toia vareai, pata do idia huaia totona.
Inai boubou patana be maua bamona idia karaia, reirei dekena amo idia koua, to ena lalona kahanai reirei o au be lasi.
Huria totona disi ta, auri laboralabora gauna
Vadaeni Palai Dubu ena iduara dekenai hesiai gaukara idia karaia hahine taudia ese auri laboralabora be Besalele dekenai idia henia. Inai auri laboralabora be edia vairana itaia totona hevarivari gaudia. Gaukara taudia ese inai auri laboralabora idia abia, bona disi badana ta, huria totona gauna, idia karaia. Ma pata ta, disi ia latanai atoa gauna, be auri laboralabora dekena amo danu idia karaia.
Palai Dubu ia hagegea koua dabua
Palai Dubu koua hagegea totona dabua badana, be dabua namodia dekena amo idia karaia. Diho kahana dekenai koua dabua edia lata be 44 mita. 10 Auri laboralabora du ibounai 20 ese inai diho kahana koua dabua idia dogoatao. Inai du be auri laboralabora maua 20 lalonai idia haginia. Du edia latanai siliva dekenai karaia ba be idia kwatua kau, bona inai siliva ba dekenai koua dabua taua dae totona siliva kimai idia kwatua kau. 11 Mirigini kahana koua dabua danu be diho kahana gauna hegeregerena idia karaia.
12 Dina ia diho kahana ena koua dabua, ena lata 22 mita idia karaia. Du ibounai 10, mai edia auri laboralabora maua 10 danu idia karaia. Du edia latanai siliva ba idia kwatua kau, bona inai siliva ba dekenai siliva kimai idia kwatua kau. 13 Dina ia daekau kahanai danu koua dabua ena lata be 22 mita. Inai kahana koua dabua lalonai be iduara ia noho. 14 Iduara ena kahana ta dekenai du toi mai lalonai idia gini maua idia atoa, bona inai du dekenai koua dabua, ena lata 6 mita 60 sentamita idia taua dae. 15 Ma iduara ena kahana dekenai du ma toi mai edia maua idia atoa, bona idia dekenai koua dabua, ena lata 6 mita 60 sentamita idia taua dae.
16 Inai koua dabua ibounai be dabua goadadia bona namodia sibona dekena amo idia karaia.
17 Koua hagegea koua dabua badana ena du ibounai idia gini lalonai maua be auri laboralabora dekena amo karaia gaudia, bona kimai, ba, bona du edia kwarana, be siliva dekena amo idia koua. Palai Dubu ia koua hagegea koua dabua badana ena du ibounai, be siliva ba, toadia namo gaudia dekena amo idia kapaia hagegea.
18 Iduara dekenai ia noho koua dabua be dabua namo herea dekena namo idia karaia. Inai dabua danu be mamoe huina amo idia hatua, bona ena kala be bulu, kakakaka sisina, bona kakakaka momokani. Herahera danu ia latanai idia turia namonamo. Inai iduara ena koua dabua ena lata be 9 mita, bona iena ataiai be mita rua, Palai Dubu idia hagegea koua dabua hegeregerena. 19 Inai iduara ena koua dabua be du 4, mai edia maua 4, edia latanai idia taua dae. Inai du edia kwarana, edia kimai, bona edia ba be siliva dekena amo idia karaia. 20 Palai Dubu ena varo edia ikoko, Palai Dubu ia hagegea koua dabua ena varo ikoko ibounai danu, be auri laboralabora dekena amo idia karaia.
Golo, siliva bona auri laboralabora, Lohiabada ena Palai Dubu karaia totona gaudia
21 Gaukara taudia ese Lohiabada ena Palai Dubu karaia totona golo, bona siliva, bona auri laboralabora edia metau idia duahia. Inai Palai Dubu lalonai be nadi palaka rua, bona idia edia latanai, Dirava ena Taravatu 10, torea vadaeni gaudia, idia noho. Unai golo, siliva bona auri laboralabora edia bada bona metau be Mose ese ia oda dainai, Levi taudia ese buka dekenai idia torea. Inai Levi taudia be Itamara ena henunai idia gaukara. Itamara be Arona, hahelagaia tauna ena natuna.
22 Besalele be Uri ena natuna bona Huru ena tubuna, bona ia be Iuda iduhu tauna. Mose dekenai Lohiabada ia oda gaudia ibounai, be inai Besalele ese ia karaia. 23 Besalele ena durua tauna, Oholiaba, Ahisamaka ena natuna, Dano iduhu tauna, be nadi bona auri dekenai revareva torea diba tauna. Ia be gaukara ena palani ia laloa diba tauna, bona ia ese dabua namodia bona edia herahera ia hatua diba. Ia ese danu mamoe huina ena kala bulu, kakakaka sisina, bona kakakaka momokani ia hatua diba.
24 Golo ibounai, taunimanima ese Lohiabada dekenai idia henia, Palai Dubu totona gaudia edia metau be 1000 kilogaram, Helaga Gabuna ena sikele hegeregerena. 25 Siliva ibounai, Israela taudia edia ladana idia torea, idia henia, ena siliva ibounai edia metau be 3430 kilogram, Helaga Gabuna ena sikele hegeregerena. 26 Israela edia tatau, lagani 20 bona lagani 20 idia hanaia tatau ibounai edia momo be 603,550. Inai tatau ibounai ese siliva, ena davana 5 kina bamona, idia henia. 27 Unai siliva ena metau 3400 kilogaram, be siliva maua ibounai 100 idia karaia totona. Unai siliva maua ibounai be Palai Dubu ena haba turia edia stadi henunai idia noho, bona Helaga Herea Gabuna ena koua dabua helagana ena du edia henunai danu. Inai maua ta ta edia siliva ena metau be 34 kilogaram. 28 Idia do gaukaralaia lasi siliva ena metau be 30 kilogaram. Inai siliva 30 kilogaram dekena amo Besalele ese siliva ba, kimai bona du edia kwarana ia karaia.
29 Auri laboralabora, Lohiabada dekenai idia henia gaudia edia metau be 2425 kilogaram. 30 Inai auri laboralabora dekena amo Besalele ese Lohiabada ena Palai Dubu ena iduara ena du idia haginia lalonai maua ia karaia totona, bona boubou patana, mai ena reke bamona patana, bona boubou patana ena kohu totona. 31 Ma inai auri laboralabora danu be koua hagegea dabua badana ena du edia henuna maua, bona edia varo edia ikoko, bona Palai Dubu ena varo edia ikoko karaia totona.