PAULO ENA REVAREVA
GALATIA
TAUDIA DEKENAI
1
Lau inai aposetolo tauna Paulo. Inai aposetolo dagi be taunimanima dekena amo lau abia lasi. Taunimanima ese lau dekenai inai dagi idia henia lasi. To inai dagi be Iesu Keriso bona Tamana Dirava ese lau dekenai idia henia. Dirava ese Keriso mase dekena amo ia hatorea isi lou. Lau bona lau dekenai iniseni idia noho varavara taudia ibounai ese umui Galatia ekalesia orea taudia dekenai aiemai hanamoa ai siaia inai.
Iseda Tamana Dirava bona Lohiabada Iesu Keriso ese hariharibada bona maino umui dekenai idia henia be namo.
Keriso ese iseda Tamana Dirava ena ura hegeregerena ia karaia. Ia sibona ena mauri ia atoa diho iseda kara dika davana karaia totona. Keriso be inai bamona ia karaia, inai hari tanobada ena dika dekena amo ita do ia hamauria totona. Namo be Dirava ita hanamoa hanaihanai! Amen.
Sivarai Namona tamona ia noho, haida be lasi
Umui dekenai lau hoa, badina be kerere bada umui karaia vadaeni. Dirava ia boiboi umui dekenai, Keriso ena hariharibada dekena amo, to umui ese karaharaga umui rakatania, ma sivarai idauna ta umui badinaia noho. To sivarai idauna ta ia noho lasi. Tau haida ese emui laloa idia hadikaia gwauraia, bona idia ura Keriso ena Sivarai Namona idia hagagevaia. To bema ai ese, o guba ena aneru ta ese sivarai idauna, guna ai haroro gauna bamona lasi, ai harorolaia neganai, Dirava ese ai bona idia do ia hadikaia ore be namo. Guna lau gwauraia vadaeni, ma harihari lau gwauraia lou. Bema tau ta ese sivarai idauna ta umui dekenai ia haroro henia, guna umui abia dae gauna bamona lasi, unai tau Dirava ese do ia hadikaia ore be namo.
10 Taunimanima lau dekenai idia moale totona inai bamona lau hereva, a? Lasi momokani! Lau ura gauna be Dirava ena hanamoa sibona! Lau ura be taunimanima ibounai ese lau idia ura henia, a? Lasi, bema inai bamona lau tahua, lau be Keriso ena hesiai tauna lasi.
Paulo ese aposetolo dagi ia abia dalana
11 Lauegu varavara taudia e, Sivarai Namona lau harorolaia noho gauna be taunimanima ese idia havaraia lasi. 12 Taunimanima dekena amo lau abia lasi. Taunimanima ese lau idia hadibaia lasi. To Iesu Keriso sibona ese lauegu lalona dekenai ia hedinaraia.
13 Gunaguna Iuda taudia edia orea lalonai lau noho neganai lau karaia karadia ena sivarai umui kamonai vadaeni. Dirava ena ekalesia orea lau dagedage henia, lau hadikaia mai bogahisihisi lasi. 14 Lauegu bese Iuda taudia edia huanai, lauegu mauri lagani hegeregere taudia edia huanai lau be hereadae guriguri karadia dekenai. Bona aiemai sene karadia danu lau goadalaia dikadika, tau haida bamona lasi.
15 To lau be do vara lasi neganai, Dirava ese iena hariharibada dekena amo lau ia abia hidi. Lau dekenai ia boiboi, iena hesiai gaukara do lau karaia totona. Unai boiboi ena nega ia laloa neganai, 16 Dirava ese iena Natuna lau dekenai ia hedinaraia, iena Sivarai Namona Iuda lasi bese taudia dekenai do lau haroro henia totona. Momokani, iena Natuna be lau dekenai ia hedinaraia neganai, lau ese tau ta ena sisiba lau tahua lasi. 17 Bona lau idia gunalaia aposetolo taudia Ierusalema dekenai lau lao lasi. To Arabia dekenai lau lao. Unai murinai lau giroa lou Damaseko dekenai.
18 Lagani toi murinai Ierusalema dekenai lau lao, Petero danu do ai herevahereva totona. Ia danu lau noho dina 15 sibona. 19 Aposetolo haida be lau itaia lasi, Iamesi, Lohiabada ena tadina sibona lau itaia.
20 Lau torea noho gauna be momokani. Dirava ia diba lau koikoi lasi.
21 Ierusalema lau rakatania, Suria bona Kilikia kahana dekenai lau lao. 22 To unai neganai, Keriso ena ekalesia taudia Iudea dekenai be lau danu idia hedavari lasi. 23 Taunimanima idia gwauraia loaloa sivaraina sibona idia diba, gauna be inai, “Guna inai tau ese ita ia dagedage henia, to hari ia be Sivarai Namona ia harorolaia noho. Iseda abidadama, guna ia haorea toho gauna be hari ia ese ia harorolaia noho!” 24 Idia kamonai, Dirava ese inai bamona ia karaia lau dekenai, vadaeni Dirava idia hanamoa bada.