HABAKUKU
1
Inai hereva be Lohiabada ese peroveta tauna Habakuku dekenai ia hedinaraia.
Habakuku ese Iuda taudia edia kara kerere totona Lohiabada dekenai ia maumau
Lohiabada e, nega momo oi dekenai lau boiboi vadaeni. Edena negai lauegu boiboi do oi kamonai, bona oi ese ai do oi durua, vadaeni inai dagedage dainai dika do ai davaria lasi?
Lau ese taunimanima edia metau bona hisihisi bada lau itaia noho. Badina dahaka inai bamona hisihisi oi koua lasi? Badina dahaka oi ese inai hisihisi bona metau oi itaia noho, to hanamoa kara ta oi karaia lasi? Kahana ibounai dekenai lau itaia, taunimanima ese idia heatu bona heai henia noho, bona taunimanima edia kohu idia hadikaia noho. Taunimanima ese oiemu taravatu idia badinaia lasi, idia gwau taravatu be anina lasi. Bona kota maoromaoro idia karaia lasi. Dika taudia ese kara maoromaoro taudia edia dala idia koua noho. Bona unai dainai kota maoromaoro be ia gageva noho.
Lohiabada ia haere
Vadaeni Lohiabada ese iena bese taudia ia hamaoroa, ia gwau, “Idau bese taudia edia huanai dahaka ia vara do umui itaia namonamo, bona do umui hoa bada herea. Badina be lau ese kara ta do lau karaia, bona unai kara ena sivarai umui kamonai neganai, do umui hamomokania lasi, gauna inai: Lau ese Babulonia taudia do lau haginia goada. Babulonia taudia be dagedage bona badu haraga besena. Harihari idia ese tano idauidau dekenai idia raka hanaia noho, idia edia tano lasi be idia abia kava noho.
“Babulonia taudia ese bese ibounai idia hagaria dikadika. Idia ese taravatu ta idia badinaia lasi. Idia ese edia ura sibona idia badinaia noho.
“Idia edia hosi edia heau be haraga, taiga edia haraga idia hanaia, bona unai hosi be dagedage danu, uda sisia edia dagedage idia hanaia. Inai hosi dekenai idia guia taudia be tano daudau gabudia dekena amo idia heau mai noho. Ugava manudia bamona idia roho diho haraga, aniani abia totona.
“Babulonia tuari taudia be kahirakahira idia raka mai neganai, taunimanima idia gari maragi lasi. Vadaeni inai tuari taudia ese hanua idia hadikaia neganai, idia ese taunimanima momo idia kwatua, hesiai mai guia totona, duahia diba lasi, kone mirina bamona.
10 “Unai Babulonia taudia ese idau bese king bona lohia taudia dekenai idia kirikiri, bona hereva dika henia. Magu bona kohoro ese idia do idia koua diba lasi. Idia ese tano idia haboua daekau magu ena badinai, vadaeni magu idia hanaia, hanua idia halusia. 11 Idia be tuari totona idia mai haraga, tuari idia haorea haraga, vadaeni ma gabu ta dekenai idia lao, lai ia mai bona lao bamona. Babulonia taudia be idia kerere, idia ese sibodia edia goada be edia dirava idia halaoa vadaeni.”
Habakuku ese Lohiabada dekenai ma ia maumau henia lou
12 Lohiabada e, hamatamaia negana ia mai bona hari oi be Dirava. Oi be egu Dirava Helagana, bona oi noho hanaihanai. Lohiabada e, lau oi naria noho Dirava e, oi ese Babulonia taudia oi abia hidi, bona oi hagoadaia vadaeni, ai do idia panisia totona.
13 Inai Babulonia taudia be koikoi taudia, bona dika idauidau momo idia karaia noho. Idia be unai bamona dainai, edena bamona oi ese oiemu gaukara idia dekenai oi henia noho? Lau diba oi be helaga momokani dainai oi ese kara dika taudia oi kota henia, bona edia kerere davana oi henia noho. Unai bamona dainai, badina dahaka inai Babulonia taudia dikadia ese ai namo sisina Iuda taudia idia hadikaia neganai, oi ese hereva ta oi gwauraia lasi?
14 Taunimanima be gwarume bona biluga bamona lasi. Unai dainai, badina dahaka idia oi rakatania, vadaeni gwarume bona biluga bamona idia noho? 15 Bona Babulonia taudia ese taunimanima idia abia noho, kimai dekenai gwarume idia abia noho bamona. Reke dekena amo danu idia abidia, bona idia veridia lao, mai moale bada ena boiboi danu. 16 Unai kara dekena amo, kohu momo bona mauri namona idia davaria. Idia ese edia reke, dirava koikoi bamona idia tomadiho henia noho, bona idia ese, unai reke dekenai danu boubou idia henia.
17 Babulonia taudia ese idau bese taudia dekenai idia bogahisihisi henia lasi, bona idia ese unai idau bese taudia idia hadikaia ore noho. Lohiabada e, oi ese idia do oi koua lasi, a?