REVAREVA HEBERU TAUDIA DEKENAI
1
Dirava ena Hereva be iena Natuna dekena amo ita abia
Idaunegai Dirava ese dala idauidau momo dekena amo iseda sene taudia dekenai ia hereva henidia, peroveta taudia dekena amo. To inai dina dokodia neganai ia ese iena Natuna dekena amo ita ia hereva henia. Iena Natuna dekena amo Dirava ese tanobada ibounai ia karaia. Bona Dirava ese iena Natuna ia abia hidi, vadaeni inai nega dokona neganai, gau ibounai be ia ese ia biagua noho. Inai Natuna be Dirava ena hairaina ena diari, bona iena toana be Dirava ena toana hegeregerena momokani. Iena hereva be mai siahu bada danu. Inai siahu dekena amo, ia ese tanobada bona guba ibounai ia naria, bona ia haheaua noho. Ia ese taunimanima edia kara dika ia huria ore, vadaeni Dirava, Siahu Momokani Diravana ena idiba kahanai ia helai diho, guba dekenai.
Dirava ena Natuna ese aneru ia hereaia
Dirava ena Natuna ese aneru ia hereaia. Iena ladana ese aneru edia ladana ia hereaia bamona, iena siahu ese danu edia siahu ia hereaia. Badina edena aneru dekenai Dirava ese inai bamona ia hereva henia, a? Dirava ia gwau:
“Oi be lauegu Natuna.
Hari dina oi lau havaraia vadaeni.”
Bona edena negai Dirava ese aneru ta inai bamona ia herevalaia, a? Ia gwau:
“Lau be iena Tamana,
bona ia be lauegu Natuna.”
To Dirava ese iena Natuna vara guna be tanobada dekenai ia mailaia neganai, ia gwau:
“Dirava ena aneru ibounai,
be lauegu Natuna dekenai do idia tomadiho.”
Dirava ese iena aneru inai bamona ia herevalaia, ia gwau:
“Dirava ese iena aneru be lai ia halaodia,
bona iena hesiai taudia be lahi siahuna ia halaodia.”
To Dirava ese iena Natuna inai bamona ia herevalaia, ia gwau:
“Dirava e, oiemu King dagina ia noho hanaihanai.
Oiemu Basileia, mai maoromaoro danu do oi biagua.
Oi ese kara maoromaoro oi ura henia,
to kara dika be oi badu henia.
Unai dainai lau Dirava, oiemu Dirava, ese oi lau abia hidi.
Oiemu kwarana dekenai moale ena dehoro lau bubua,
bona oi dekenai lau henia hanamoa,
ese oiemu bamona taudia edia hanamoa ia hereaia momokani.”
10 Dirava ese iena Natuna ma ia herevalaia lou, ia gwau:
“Lohiabada e,
hamatamaia neganai oi ese inai tanobada oi karaia.
Guba danu, be oiemu imana ese ia karaia.
11 Guba bona tanobada be do idia dika ore vadaeni,
to oi be do oi noho hanaihanai.
Guba bona tanobada be do idia gunana lao,
dabua gunadia bamona,
12 bona oi ese dabua bamona, idia do oi lokua.
Oibe, edia toana do idia idau, dabua idia idau bamona.
To oi be do oi idau lasi,
oiemu mauri lagani be do idia doko lasi.”
13 Gunaguna Dirava be inai bamona ia hereva, ia gwau:
“Lauegu idiba kahana dekenai do oi helai,
ela bona oi idia tuari henia taudia,
be oiemu aena henunai do lau atodia.”
To Dirava ese nega ta unai bamona aneru ta ia herevalaia, a? Lasi momokani.
14 Badina be aneru ibounai be Dirava ena hesiai gaukara laumadia, ani? Dirava ese idia ia siaia lao, mauri do idia abia taudia durua totona.