HOSEA
1
Inai be Lohiabada ena hereva, Hosea Biri dekenai ia mai herevana, Iuda ena king, Usaia bona Iotama bona Ahasa bona Hesekaia, bona Israela ena king Ieroboama Ioasa ese edia basileia idia gunalaia neganai.
Hosea ena adavana bona natuna
Lohiabada ese Israela dekenai ia hereva Hosea dekena amo ia hamatamaia neganai, ia gwau, “Hosea e, lauegu bese taudia ese lau idia badinaia lasi, bona idia ese lau idia rakatania vadaeni. Unai dainai oi lao, ariara hahine ta do oi adavaia, bona ariara natudia do oi havaraia.”
Vadaeni Hosea be ia lao, Gomere, Dibalaimi ena natuna hahine ia abia. Vadaeni Gomere ia rogorogo, natuna, mero ta ia abia.
Lohiabada ese Hosea ia hamaoroa, ia gwau, “Inai mero ena ladana do oi atoa, ‘Ieserele’, badina unai gabuna dekenai, Israela ena king ena tubuna, Iehu, ese guna king rua ia alaia mase. Bona lau ese Israela ena king do lau hadikaia, iena tubuna Iehu ena kerere davana do lau henia totona. Bona lau ese Israela ena basileia do lau haorea momokani. Bona unai dina dekenai Israela ena tuari taudia do lau halusia momokani, Ieserele ena Koura dekenai.”
Gabeai Gomere ia rogorogo lou, bona natuna kekeni ta ia abia. Vadaeni Lohiabada ese Hosea ia hamaoroa, ia gwau, “Inai natuna ena ladana do oi atoa, ‘Lau ura henia lasi,’ badina be inai murinai lau ese Israela taudia dekenai lalokau do lau henia lou lasi, bona edia kara dika do lau gwauatao lasi. To lau ese Iuda bese taudia do lau lalokau henia noho. Lau be Lohiabada, edia Dirava, bona lau ese idia do lau hamauria. Tuari kaia, o peva, o hosi, o tuari taudia ese Iuda do idia hamauria lasi, to lau, Lohiabada ese.”
Unai natuna kekeni, “Lau ura henia lasi” ese rata ia rakatania murinai, Gomere be ma ia rogorogo lou, bona natuna mero ma ta ia abia. Vadaeni Lohiabada ese Hosea ia hamaoroa, ia gwau, “Iena ladana do oi atoa, ‘Lauegu bese lasi,’ badina Israela taudia be lauegu bese lasi, bona lau be edia Dirava lasi.”
Israela besena be do ia gini lou
10 To gabeai Israela taudia be do idia momo herea, kone dekenai ia noho miri bamona, duahia diba lasi. Harihari Dirava ese ia gwau, “Umui be lauegu bese lasi,” to dina ta gabeai, Dirava ese Israela do ia herevalaia, “Umui be mauri ena Dirava ena natuna taudia!”
11 Bona inai bese ruaosi Iuda bona Israela be do idia haboua tamona lou. Bona idia ese edia gunalaia tauna tamona do idia abia hidi. Vadaeni edia tano lalonai do idia bada daekau lou, bese badana do idia lao.
Momokani, Ieserele ena dina, be Dirava ese dina badana do ia halaoa!