SIVARAI NAMONA
IOANE
IA TOREA
1
Mauri ena Hereva ese gau ibounai ia havaraia
Matamaia neganai Hereva ia noho. Hereva be Dirava danu ia noho, bona unai Hereva be Dirava. Hereva be matamaia neganai Dirava danu ia noho. Gau ibounai be Dirava ese ia karaia inai Hereva dekena amo. Gau ta be idau dala dekenai ia vara lasi, badina idia karaia gaudia ibounai be unai Hereva ese ia karaia. Mauri be Hereva ena lalona dekenai ia noho, bona unai mauri ese diari ia mailaia taunimanima dekenai. Diari be dibura lalonai ia hedinaraia, bona dibura ese ia habodoa diba lasi.
Tau ta ia vara, Dirava ese ia siaia, iena ladana be Ioane. Ia be hereva momokani do ia gwauraia, bona Diari do ia hedinaraia totona ia mai, taunimanima ibounai ese iena hereva do idia kamonai, bona Diari do idia abidadama henia totona. Ia be unai Diari lasi, to Diari herevalaia totona ia mai. Inai be Diari momokani, taunimanima ibounai hadiaria totona ia mai tanobada dekenai.
10 Hereva be tanobada dekenai ia noho, bona inai Hereva dekena amo Dirava ese tanobada ia karaia. To tanobada be ia diba lasi ia. 11 Iena tano korikori dekenai ia mai, to iena bese taudia ese idia abia dae lasi ia. 12 To taunimanima haida ese ia dekenai idia abidadama henia. Vadaeni inai ia dekenai idia abia dae taudia dekenai siahu ia henia, idia be Dirava ena natudia idia lao totona. 13 Dirava ena natuna idia vara, be headava ena kara dekena amo idia vara bamona lasi, idia be tanobada tamana dekena amo idia vara lasi. Dirava sibona be idia edia Tamana.
14 Inai Hereva be taunimanima ena tauanina dekenai ia halaoa, bona iseda huanai ia noho. Iena hairai danu ita itaia. Inai hairai be Dirava ese ia henia, badina ia be Dirava ena Natuna tamona sibona. Bogahisihisi kara bona hereva momokani dekenai ia honu momokani.
15 Ioane ese inai Hereva ia herevalaia, ia boiboi, ia gwau, “Lau herevalaia tauna be inai, lau gwau, ‘Lauegu murina dekenai do ia mai tauna be ia bada, to lau be maragi. Badina lau be do lau vara lasi neganai, ia be guna ia noho vadaeni.’ ”
16 Inai Hereva ese iena bogahisihisi dekena amo, ita ibounai ia hanamoa vadaeni. Ia ese hariharibada, bona ma hariharibada ia henia vadaeni ita dekenai. 17 Badina be Dirava ese Mose dekena amo taravatu ia henia, to hariharibada bona kara momokani be Iesu Keriso ese ia mailaia vadaeni. 18 Matamaia neganai ia mai bona harihari tau ta ese Dirava ia itaia lasi. To iena Natuna tamona sibona, Tamana dekenai momokani ia noho Tauna, ia ese Dirava ena toana ita dekenai ia hedinaraia vadaeni.
Ioane Bapatiso ia haroro
19 Iuda taudia ese hahelagaia taudia bona Levi orea taudia haida Ierusalema dekena amo idia siaia, Ioane do idia nanadaia totona. Idia nanadaia, idia gwau, “Oi be daika?”
20 Vadaeni Ioane ese hereva ia hunia lasi, ia haere momokani, ia gwau, “Lau be Keriso lasi.”
21 Ma idia nanadaia, idia gwau, “Sedira, oi be Elia, a?”
Ia gwau, “Lau be Elia lasi.”
Ma idia gwau, “Ai naria noho Peroveta Tauna be oi, a?”
Ia haere, ia gwau, “Lasi.”
22 Vadaeni idia ese idia nanadaia lou, idia gwau, “Oi be daika? Oiemu haere be ai idia siaia mai taudia dekenai do ai hamaoroa. Oi sibona oiemu sivarai be mani oi gwauraia.”
23 Vadaeni Ioane ese sibona ena sivarai ia gwauraia, ia gwau, “Lau be,
Gado ta taunimanima idia noho lasi tano dekenai ia boiboi noho, ia gwau:
Lohiabada ena dala umui karaia hegaegae.”
Inai be Isaia, peroveta tauna, ena hereva hegeregerena.
24 Inai Farisea idia siaidia taudia ese ma idia nanadaia lou. 25 Idia gwau, “Bema oi be Keriso lasi, Elia lasi, bona unai ai naria noho Peroveta Tauna lasi, badina dahaka bapatiso oi karaia noho?”
26 Ioane ia haere, ia gwau, “Lau be ranu dekenai bapatiso lau henia, to umui emui huanai, umui diba lasi tauna ta ia gini noho. 27 Ia be lauegu murinai do ia mai, bona lau be hegeregere lasi iena tamaka varona do lau ruhaia.”
28 Inai kara be Betania, Ioridane Sinavai unai kahana dekenai ia vara. Ioane be unuseni ia bapatiso karaia.
Iesu be Dirava ena Mamoe Natuna
29 Kerukeru dabai Ioane ese Iesu ia itaia, ia dekenai ia raka mai, vadaeni ia gwau, “Itaia, Dirava ena Mamoe Natuna ia mai inai, ia be tanobada ena dika kokia tauna. 30 Guna lau gwauraia tauna be inai. Lau gwau, ‘Tau ta be lauegu murinai do ia mai, lau be maragi, to ia be bada, badina lau do lau vara lasi neganai, ia be ia mauri noho.’ 31 Lau be lau diba lasi ia, to inai tau Israela dekenai do ia hedinaraia totona, taunimanima lau bapatiso henidia ranu dekenai.”
32 Ioane ese iena hereva ma ia gwauraia hedinarai, ia gwau, “Lauma Helaga lau itaia vadaeni, guba dekena amo ia diho, pune manu bamona, ia latanai ia kamokau. 33 Lau be lau diba lasi ia, to Dirava ese ranu dekenai bapatiso karaia totona lau ia siaia. Unai neganai Dirava ese lau ia hadibaia, ia gwau, ‘Tauna be oi ese do oi itaia, Lauma Helaga be do ia diho, bona iena latanai do ia kamokau. Inai tauna ese Lauma Helaga dekena amo taunimanima do ia bapatiso henidia.’ ” 34 Ma Ioane ia gwau, “Lau ese lau itaia vadaeni, bona umui dekenai lau gwauraia hedinaraia inai, ia be Dirava ena Natuna.”
Ioane ena diba tahua taudia Iesu ena murinai idia raka
35 Kerukeru dabai Ioane mai ena diba tahua taudia rua danu unuseni idia gini lou. 36 Iesu ia raka hanaia neganai idia itaia, vadaeni Ioane ia gwau, “Umui itaia, Dirava ena Mamoe Natuna be inai.”
37 Inai diba tahua taudia ruaosi ese iena hereva idia kamonai, vadaeni Iesu ena murinai idia lao. 38 Iesu ese iena vairana ia giroa, iena murinai idia raka taudia ruaosi ia itaia, vadaeni idia ia nanadaia, ia gwau, “Dahaka umui tahua?”
Idia haere, idia gwau, “Rabi e, oi be edeseni oi noho?” Rabi ena anina be “Hadibaia Tauna.”
39 Ia gwau, “Umui mai itaia.” Vadaeni idia lao, iena noho gabuna idia itaia, bona unai dina ia dekenai idia noho. Unai nega be adorahi, 4 okaloka bamona.
40 Unai tau ruaosi, Ioane ena hereva dainai, Iesu ena murinai idia raka lao, edia tau ta be Andrea. Ia be Simona Petero ena tadina. 41 Andrea ese karaharaga iena kakana korikori Simona ia davaria, vadaeni ia hamaoroa, ia gwau, “Ai be Mesia ai davaria vadaeni.” Mesia ena anina be Keriso. 42 Vadaeni ia ese Simona ia hakaua lao Iesu dekenai.
Iesu ese ia itaia, vadaeni ia gwau, “Oi be Simona, Iona ena natuna. To oiemu ladana be do idia gwauraia Kepa.” Kepa be Petero hegeregerena, anina be “nadi.”
Filipo bona Natanaela be Iesu ena murinai idia raka
43 Kerukeru dabai, Iesu ia ura Galilea dekenai ia lao gwauraia, vadaeni Filipo ia davaria, ia dekenai ia hereva, ia gwau, “Lauegu murinai oi raka mai.” 44 Filipo be Betesaida tauna, Andrea bona Petero edia hanua tauna. 45 Filipo ia lao, Natanaela ia davaria, ia hamaoroa, ia gwau, “Mose ena taravatu lalonai bona peroveta taudia edia buka lalonai idia herevalaia tauna ai davaria vadaeni. Ia be Iesu, Nasareta tauna, Iosepa ena natuna.”
46 Natanaela ia gwau, “Nasareta dekena amo gau namona ta do ia mai diba, a?”
Filipo ia gwau, “Oi mai itaia.”
47 Iesu ese Natanaela ia itaia, ia dekenai ia mai noho, vadaeni ia herevalaia, ia gwau, “Israela tauna korikori be inai, ia be koikoi diba lasi momokani tauna!”
48 Natanaela ese ia dekenai ia hereva, ia gwau, “Edena bamona oi diba lau?”
Iesu ia haere, ia gwau, “Filipo ese oi do ia boiria lasi, fig au henunai oi noho neganai, lau itaia oi.”
49 Natanaela ia haere, ia gwau, “Rabi e, oi be Dirava ena Natuna, oi be Israela ena King!”
50 Iesu ma ia hereva ia dekenai, ia gwau, “Oi lau hamaoroa vadaeni, lau gwau, ‘Fig au henunai oi lau itaia,’ dainai lau oi abidadama henia, a? Inai kara idia hereaia karadia be do oi itaia.” 51 Ma idia ia hamaoroa, ia gwau, “Momokani umui lau hamaoroa, guba do umui itaia, do ia kehoa, bona Dirava ena aneru do umui itaia, Taunimanima ena Natuna ena latanai do idia daekau, do idia diho.”