IOBU
1
Satani ese Iobu ia tohoa
Usu tanona dekenai tau ta ena ladana Iobu ia noho. Ia be kerere ta lasi, bona kara maoromaoro tauna. Ia ese Dirava dekenai ia gari, bona kara dika dekena amo ia siri. Iobu ena natuna tau be 7, iena natuna hahine be toi. Iobu ena mamoe ibounai be 7000, iena kamelo ibounai be 3000, iena boromakau ibounai be 1000, bona iena doniki ibounai be 500. Iobu danu be mai ena hesiai taudia momo herea. Unai dainai, dina daekau kahana taudia ibounai edia huanai, Iobu sibona be tau bada herea.
Iobu ena natuna tau ese ta ta edia ruma, edia ruma dekenai aria idia karaia. Unai aria dekenai Iobu ena natuna ibounai, tau bona hahine idia vareai. Unai bamona aria idia ore murinai, Iobu ese nega ibounai dabai ia toreisi, Lohiabada dekenai boubou ia henia, iena natuna ibounai edia miro kara do ia hagoevaia totona. Inai bamona ia karaia nega ibounai, badina be inai bamona ia laloa, “Sedira lauegu natuna be idia kara dika, sedira Lohiabada ena ladana idia hadikaia kava.”
Dina ta, Dirava ena aneru be Lohiabada ena vairanai idia hedinarai, bona Satani danu ia mai, idia edia huana dekenai. Lohiabada ese Satani ia nanadaia, ia gwau, “Oi be dahaka oi karaia noho?”
Satani ia haere, ia gwau, “Lau be tanobada dekenai lau loaloa noho, lau raka lao, bona lau raka mai.”
Lohiabada ese Satani ma ia nanadaia, ia gwau, “Lauegu hesiai tauna Iobu oi itaia vadaeni, a? Tanobada dekenai ia be tau ta ese ia hereaia lasi, ani? Ia be kerere ta lasi, bona kara maoromaoro tauna. Ia ese lau Dirava dekenai ia gari, bona kara dika dekena amo ia siri momokani, ani?”
Satani ia haere, ia gwau, “Bema Iobu ese oi dekena amo gau ta ia abia lasi neganai, oi dekenai do ia gari, a? 10 Oi be nega ibounai oi ese ia bona iena famili oi naria noho. Oi ese ia biagua gaudia ibounai danu oi naria noho. Oi ese Iobu ena kara ibounai oi hanamoa, bona iena boromakau ese tanobada idia hahonua momokani. 11 To, bema iena kohu, bona ia biagua gaudia ibounai oi kokia neganai, ia ese oiemu ladana do ia hadikaia momokani!”
12 Lohiabada ese Satani dekenai ia haere, ia gwau, “Vadaeni, iena gau ibounai be oiemu imana dekenai lau atoa, to oi ese Iobu oi hadikaia lasi.” Vadaeni Satani be Lohiabada ena vairana dekena amo ia raka lao.
Iobu ena natuna bona iena kohu be Satani ese ia haorea
13 Dina ta, Iobu ena natuna tau bona hahine be vara guna natuna ena ruma dekenai idia aniani bona inuinu hebou neganai, 14 hesiai tauna ta be Iobu dekenai ia ginidae, ia gwau, “Boromakau ese tano idia makohia noho, bona doniki ese rei idia ania noho neganai, 15 Sabea taudia ese ai dekenai idia tuari, bona boromakau, bona doniki ibounai idia abia lao. Sabea taudia ese danu iseda hesiai taudia ibounai idia alaia mase. Lau sibona lau heau mauri, vadaeni oi hadibaia totona lau mai inai.”
16 Ia hereva noho nega lalonai, tau ta ia mai, ia gwau, “Dirava ena lahi be guba dekena amo ia moru diho, mamoe bona hesiai taudia ia gabua ore. Lau sibona lau heau mauri, vadaeni oi hadibaia totona lau mai inai.”
17 Ia hereva noho nega lalonai, tau ma ta ia mai, ia gwau, “Kaledea taudia orea toi idia haboua, kamelo abia totona ai dekenai idia tuari. Vadaeni idia ese oiemu hesiai taudia ibounai idia alaia mase, bona kamelo ibounai idia abia lao. Lau sibona lau heau mauri, vadaeni oi hadibaia totona lau mai inai.”
18 Ia hereva noho nega lalonai, tau ta ma ia mai, ia gwau, “Oiemu natuna tau bona hahine be vara guna tau ena ruma dekenai idia aniani hebou, bona inuinu hebou noho, 19 vadaeni lai bada herea be taunimanima noho lasi gabuna dekena amo ia mai, ruma ia doria diho, bona oiemu natuna ibounai idia mase. Lau sibona lau heau mauri, bona oi hadibaia totona lau mai inai.”
20 Vadaeni Iobu be ia toreisi, lalohisihisi dainai iena dabua ia darea, bona iena kwarana huina ia utua. Tano dekenai ia moru diho, iena vairana be tano dekenai ia atoa, Dirava dekenai ia tomadiho.
21 Bona ia gwau,
“Lau be imana kavakava egu sinana ena bogana dekena amo lau vara,
bona imana kavakava danu do lau mase.
Lohiabada ese lau dekenai gau momo ia henia,
bona hari Lohiabada ese unai gaudia ia abia lao.
Lohiabada ena ladana lau hanamoa inai!”
22 Dika momokani be Iobu dekenai idia vara, to Iobu ese kerere ta ia karaia lasi, bona ia ese Dirava dekenai ia badu henia lasi.