IONA
1
Iona ese Lohiabada ia kamonai henia lasi
Dina ta, Lohiabada ese Iona Amitai dekenai ia hereva henia, ia gwau, “Do oi toreisi, hanua badana ladana Nineva dekenai do oi lao, do oi gwau henia, badina unuseni idia noho taudia lau itaia, edia kara be idia dika herea noho.”
To Iona ia toreisi, idau gabu ladana Tarasisi dekenai do ia lao gwauraia, ia ura be Lohiabada dekena amo do ia heau. Ia be Iopa kone gabu dekenai ia lao, bona Tarasisi dekenai do ia lao lagatoi ta ia davaria. Vadaeni davana ia henia, lagatoi dekenai ia guia, bona lagatoi taudia danu ia heau lao, Tarasisi dekenai do idia ginidae gwauraia.
Iona ia laloa Tarasisi dekenai ia be Lohiabada dekena amo do ia noho siri.
To Lohiabada ese davara dekenai lai bada herea ia siaia. Bona lai guba ia bada herea noho dainai, lagatoi be kahirakahira ia makohia. Lagatoi taudia be idia gari bada herea, bona idia ta ta ese edia dirava ta ta dekenai durua totona idia boiboi. Bona idia ura lasi lagatoi ia metau dainai, lagatoi ena kohu be davara dekenai idia negea. To Iona be ia diho vadaeni, lagatoi ena lalona momokani dekenai ia hekure noho, ia mahuta.
Lagatoi ena biaguna ia mai, Iona ia hamaoroa, ia gwau, “Mahuta tauna e, edena bamona iniseni oi noho? Oi toreisi, bona durua totona oiemu Dirava dekenai do oi boiboi. Sedira ita dekenai do ia bogahisihisi, bona do ita mase lasi.”
Vadeani lagatoi taudia idia herevahereva, idia gwau, “Namona be laki gadara dekenai do ita tahua, daika ese inai dika be iseda latanai ia mailaia.” Vadaeni kasi laki dekena amo idia davaria, kerere be Iona ena. Unai dainai idia ese Iona idia nanadaia, idia gwau, “Ai do oi hamaoroa, inai nega dika ita dekenai ia vara noho, be daika ena kerere? Dahaka oi karaia iniseni? Edena tano dekenai oi mai, oi be edena bese tauna?”
Iona ia haere, ia gwau, “Lau be Heberu tauna. Lau ese Lohiabada, guba ena Dirava lau tomadiho henia noho. Ia ese tano bona davara ia karaia.” 10 Bona Iona ese idia ia hamaoroa, ia be Lohiabada dekena amo ia heau siri noho.
Lagatoi taudia be unai hereva dainai idia gari bada, bona Iona dekenai idia gwau, “Ia, oi ese kerere bada oi karaia vadaeni!”
11 Lai guba be ia bada daekau noho, vadaeni lagatoi taudia ese Iona idia nanadaia, idia gwau, “Lai guba hadokoa totona, dahaka do ai karaia?”
12 Iona ia haere, ia gwau, “Umui ese lau do umui abia, bona davara dekenai lau do umui negea. Unai neganai lai guba be do ia doko. Lau diba, lauegu kerere dainai, inai lai guba dikana be umui dekenai ia vara.”
13 To lagatoi taudia be idia bara mai hekwarahi bada danu, lagatoi be kone dekenai do ia kamokau totona. To lai bona davara edia dika be ia bada daekau noho, bona lagatoi taudia edia goada be hegeregere lasi. 14 Unai dainai Lohiabada dekenai idia boiboi, idia gwau, “Lohiabada e, ai ese oi ai noia inai, bema inai tau be davara dekenai ai negea neganai, oi ese ai do oi alaia lasi! Ai do oi kota henia lasi, kerere lasi tauna ai alaia dainai! Badina be oiemu ura hegeregerena inai kara oi karaia vadaeni.”
15 Vadaeni lagatoi taudia ese Iona idia abia isi, davara dekenai idia negea diho, bona nega tamona davara ena hurehure bada idia doko. 16 Unai dainai lagatoi taudia ese Lohiabada dekenai idia gari bada herea. Vadaeni boubou gauna Lohiabada dekenai idia henia, bona iena hesiai do idia lao totona idia gwauhamata.
17 Vadaeni Lohiabada ese gwarume badana ta ia siaia, ia ese Iona ia hadonoa. Bona Iona be gwarume ena bogana lalonai ia noho dina toi, bona hanuaboi toi lalonai.