2
Iosua ese hasinadoa taudia Ieriko dekenai ia siaia
Iosua Nunu ese hasinadoa taudia rua Sitima dekena amo hunia dekenai ia siaia. Ia oda henidia, ia gwau, “Do umui lao, Kanana tano do umui itaia, bona Ieriko hanua danu.” Vadaeni ruaosi be Ieriko hanua dekenai idia lao, bona ariara hahine ta, ena ladana be Rahaba, ena ruma dekenai idia daekau, unuseni idia noho.
Haida ese Ieriko ena king idia hamaoroa, idia gwau, “Israela taudia haida be inai hanuaboi idia mai vadaeni, inai tano hunia dekenai idia itaia totona.” Vadaeni Ieriko ena king ese iena hesiai taudia ia siaia, Rahaba dekenai idia lao, idia gwau, “Oi dekenai idia mai, bona oiemu ruma dekenai idia daekau taudia do oi hakaudia mai, badina be inai tano ibounai hunia dekenai itaia totona idia mai.”
To hahine ese unai tatau ruaosi ia abia, bona gabu ta dekenai ia hunidia. Vadaeni hahine ia haere, ia gwau, “Momokani, unai tatau be lau dekenai idia mai, to edeseni idia mai gabuna lau diba lasi. Vadaeni dina ia diho neganai, hanua ena magu iduara kahirakahira do idia koua neganai, idia be lauegu ruma idia rakatania. Edeseni idia lao gabuna be lau diba lasi. To do umui lao haraga, idia do umui lulua lao, bona do umui abidia diba.” To guna Rahaba ese iena ruma guhi dekenai unai tatau ruaosi ia hakaua lao, ia haboua vadaeni kurukuru henunai ia hunidia vadaeni. Unai dainai king ena taudia ese Ioridane dala dekenai unai tatau ruaosi idia tahudia lao, ela bona sinavai ena raka hanaia gabudia dekenai. Tahua gaukara totona hanua idia rakatania murinai, hanua taudia ese magu iduara idia koua.
Unai tatau ruaosi do idia hekure lasi neganai, hahine be idia dekenai guhi dekenai ia daekau lao, ia gwau, “Lau diba Lohiabada ese inai tano umui dekenai ia henia vadaeni. Umui dekenai ai gari bada, bona inai tano taudia ibounai be umui dainai idia gari dikadika noho. 10 Badina be ai kamonai Lohiabada ese Davara Kakakaka be umui emui vairanai ia hakaukaua, Aigupito tano dekena amo umui raka mai neganai. Ai kamonai vadaeni danu Amoro ena king ruaosi, Sihona bona Oga be umui aladia mase, Ioridane Sinavai unai kahana dekenai. 11 Unai sivarai ai kamonai neganai, aiemai kudouna idia gari bada, bona ta ena lalona ia goada lasi umui dainai. Badina Lohiabada emui Dirava be guba dekenai ia noho, bona inai tanobada dekenai ia noho danu. 12 Unai dainai, mani emu kara Lohiabada ena ladana dainai lau dekenai do umui gwauhamata: Lau ese umui dekenai lau bogahisihisi hegeregerena, umui ese lauegu famili dekenai danu do umui bogahisihisi. Toa korikori ta lau dekenai mani oi henia, vadaeni umui lau abidadama henia diba.
13 “Umui ese lauegu tamana, lauegu sinana, lauegu taihuna, lauegu tadikakana bona edia famili ibounai do umui hamauria. Mase dekena amo ai do umui hamauria!”
14 Ruaosi ese ia dekenai idia haere, idia gwau, “Aiemai mauri davana be oiemu mauri. Aiemai gaukara ena sivarai bema oi gwauraia lasi neganai, ai ese umui dekenai do ai bogahisihisi momokani, Lohiabada ese inai tano ai dekenai ia henia neganai.”
15 Unai hahine ena ruma be hanua ena magu ena kahana ta, ia be magu ena latanai ia noho. Vadaeni ia ese ruaosi ia abidia, uindo dekena amo varo badana dekenai ia atodia diho. 16 Idia dekenai ia hamaoroa, ia gwau, “Ororo kahana dekenai do umui lao, umui idia tahua taudia ese umui idia davaria garina. Dina toi unuseni do umui hunia, ela bona umui idia tahua taudia do idia giroa mai. Unai murinai emui ura dalana dekenai do umui raka.”
17 Ruaosi ese Rahaba dekenai idia hamaoroa, idia gwau, “Ai be ai ura lasi aiemai gwauhamata do ai hakererea, ai ura karaia momokani. 18 Unai dainai inai bamona do oi karaia: Ai be inai tano lalonai do ai raka vareai neganai, inai varo kakakakana be, ai oi atoa diho dekena amo uindo dekenai, do oi kwatua namonamo. Oiemu tamana bona sinana bona taihuna, bona oiemu tamana ena famili taudia ibounai be oiemu ruma dekenai do oi haboua. 19 Bema idia ta oiemu ruma ena iduara dekena amo hanua ena huana dekenai idia raka neganai, ia be do ia mase, be ia sibona ena kerere, bona ai be kerere lasi. To bema oiemu ruma lalonai ia noho tauna ta dekenai dika ia vara neganai, inai be aiemai kerere.
20 “To bema aiemai gaukara ena sivarai be tau ta dekenai oi hamaoroa neganai, aiemai gwauhamata ai hamomokania lasi be ai kerere lasi.”
21 Rahaba ia hereva, ia gwau, “Emui hereva be lau abia dae vadaeni.” Vadaeni ia ese idia ia siaia lao, bona idia rakatania murinai, ia ese unai varo kakakakana uindo dekenai ia kwatua namonamo.
22 Ruaosi idia raka lao, ororo kahana dekenai idia hunia. King ena taudia ese dina toi lalonai gabu ibounai idia tahua, to idia davaridia lasi, vadaeni Ieriko dekenai idia giroa lou. 23 Unai neganai ruaosi be ororo dekena amo idia diho mai, sinavai idia hanaia, bona Iosua Nunu dekenai idia lao. Edia laolao ena sivarai ibounai be ia dekenai idia hamaoroa. 24 Idia ese Iosua idia hamaoroa, idia gwau, “Momokani, Lohiabada ese unai tano ibounai ita dekenai ia henia vadaeni. Tano taudia ibounai be ita dainai idia gari bada herea noho.”