SIVARAI NAMONA
LUKA
IA TOREA
1
Luka ese inai sivarai ia torea, ia siaia Teopilo dekenai
Lohia tauna Teopilo e, taunimanima momo ese ita dekenai Dirava ia karaia gaudia ena sivarai idia torea vadaeni. Idia vara hamatamaia dekena amo, inai taudia ese edia matana dekenai inai kara idia itaia. Vadaeni edia sivarai idia harorolaia, bona idia herevalaia ita dekenai. Unai dainai, Teopilo e, lau ura be inai sivarai lau torea namonamo lou, bona lau siaia oi dekenai, badina be inai idia vara gaudia lau tahua namonamo vadaeni, edia hamatamaia nega dekena amo. Inai bamona lau karaia dainai do oi diba namonamo, oi dekenai idia hadibaia vadaeni gaudia, be momokani idia vara.
Ioane Bapatiso ena vara
Iudea tano dekenai Heroda ia king neganai, hahelagaia tauna ta ladana Sekaraia ia noho. Ia be Abia ena helaga orea tauna ta. Ena adavana ladana be Elisabeta. Ia danu be orea helagana dekena amo, Arona ena iduhu hahinena. Idia ruaosi be kara maoromaoro taudia Dirava ena vairana dekenai, Lohiabada ena taravatu bona ena hereva ibounai idia badinaia momokani. To idia ruaosi be natuna lasi, Elisabeta be natuna ia havaraia diba lasi dainai, bona idia ruaosi be idia buruka vadaeni.
Dina ta Sekaraia ese hahelagaia tauna ena gaukara ia karaia noho Dirava ena vairana dekenai, badina be unai dina be iena orea taudia edia nega. Vadaeni hahelagaia taudia edia kara hegeregerena, idia ese laki gadara dekena amo, Sekaraia idia abia hidi, pata helagana ena latanai muramura mai bonana namona do ia gabua, Helaga Gabuna lalonai. Vadaeni Sekaraia ia raka vareai Lohiabada ena Dubu Helaga lalonai. 10 To taunimanima momo be murimuri dekenai idia gini noho, idia guriguri, edia kara hegeregerena, muramura be Dubu Helaga lalonai idia gabua neganai.
11 Unai neganai Sekaraia ese Lohiabada ena aneru ta ia itaia, muramura mai bonana ena pata ena idiba kahana dekenai ia gini. 12 Sekaraia ese ia itaia neganai, iena kudouna dekenai ia gari dikadika. 13 To aneru ese ia dekenai ia hereva, ia gwau, “Sekaraia, oi gari lasi, Dirava ese oiemu guriguri ia kamonai vadaeni. Oiemu adavana Elisabeta ese oiemu natuna ta do ia abia, iena ladana do oi atoa Ioane. 14 Do umui moale bada herea, bona taunimanima momo danu, be Ioane ia vara dainai, do idia moale. 15 Badina be Lohiabada ena vairana dekenai ia be do tau badana ta. Ia be uaina o kekero muramura do ia inua lasi, bona iena sinana ena bogana dekenai ia noho neganai Lauma Helaga ese do ia abia. 16 Ia ese Israela taudia momo do ia hakaudia lou Lohiabada edia Dirava dekenai. 17 Ia be Dirava ena hesiai tauna do ia lao, mai goadana bona mai siahuna, Elia peroveta tauna ena kara hegeregerena. Ia ese tamadia edia lalona do ia hagiroa, vadaeni edia natudia danu do idia noho hebou mai laloa tamona. Kamonai lasi taudia dekenai aonega do ia henidia, abidadama taudia do idia lao. Lohiabada ena bese taudia do ia abidia hegaegae, Lohiabada ena mai do idia naria totona.”
18 Inai aneru dekenai Sekaraia ese ia hereva, ia gwau, “Inai be edena bamona do lau diba? Lau be buruka tauna, egu adavana danu ia buruka vadaeni.”
19 Aneru ia haere, ia gwau, “Lau be Gabriela, lau be Dirava ena vairana dekenai lau gini. Dirava ese lau ia siaia, oi dekenai lau hereva, bona oi dekenai inai sivarai namona lau hamaoroa totona. 20 To egu hereva namona oi hamomokania lasi. Unai dainai oiemu uduna do ia koua, oi be do oi hereva diba lasi, ela bona lauegu hereva gaudia ibounai do idia vara. Lauegu hereva gaudia be edia nega korikori dekenai do idia vara momokani.”
21 Taunimanima ese Sekaraia dekenai idia naria mase, idia laloa momo, badina be nega daudau Dubu Helaga dekenai ia noho. 22 Ia raka murimuri dekenai neganai, be idia ta dekenai ia hereva diba lasi. Vadaeni idia diba ia ese Dubu Helaga dekenai gau idauna ta ia itaia vadaeni. Ia ese toa dekena amo idia dekenai ia hadibaia, badina iena uduna be ia koua momokani.
23 Sekaraia ena gaukara negana Dubu Helaga dekenai ia ore neganai, iena ruma korikori dekenai ia lou lao. 24 Nega sisina gabeai, iena adavana Elisabeta ia rogorogo momokani, bona hua 5 hunia dekenai ia noho. 25 Ia gwau, “Lohiabada ese ia bogahisihisi lau dekenai, inai bamona lau ia durua vadaeni. Ia ese egu hemarai taunimanima edia vairana dekenai be ia kokia vadaeni.”
Iesu ena vara be aneru ese ia gwauraia
26 Elisabeta ena rogorogo hua namba 6, Dirava ese aneru ladana Gabriela ia siaia, Galilea ena hanua ta ladana Nasareta dekenai ia lao. 27 Tau ia do diba lasi kekeni unuseni ia noho, ia be King Davida ena iduhu tauna ta ladana Iosepa ena maoheni. Unai kekeni ena ladana be Maria. 28 Unai aneru be Maria dekenai ia lao, ia gwau, “Kekeni e, namo do oi davaria, badina Lohiabada be oi danu ia noho, bona oi ia hanamoa bada herea vadaeni.”
29 Maria ese inai hereva ia kamonai neganai ia gari bada herea, bona ia laloa momo unai hereva ena anina be dahaka.
30 To aneru ese ia hamaoroa, ia gwau, “Maria e, oi gari lasi, badina be oi dekenai Dirava ia moale vadaeni. 31 Oi be do oi rogorogo, mero ta do oi abia, iena ladana do oi atoa Iesu.
 
32 “Ia be do ia tau bada herea momokani,
ia be Dirava Ataiai Momokani ena Natuna do idia gwauraia.
Lohiabada Dirava ese iena tamana Davida ena King dagina do ia henia.
33 Bona ia be Iakobo ena bese edia King do ia lao,
ela bona hanaihanai.
Iena basileia be do ia doko lasi.”
 
34 Maria ese aneru dekenai ia nanadaia, ia gwau, “Lau be tau lau diba lasi, inai be edena bamona do ia vara?”
35 Aneru ia haere, ia gwau, “Lauma Helaga be oi dekenai do ia diho, bona Dirava ena siahu oi dekenai do ia atoa. Vadaeni, oi dekena amo do ia vara, inai mero helagana, be Dirava ena Natuna do idia gwauraia. 36 Bona ma oi laloa, oiemu varavara hahine Elisabeta. Ia be buruka neganai ia rogorogo vadaeni. Ibounai idia gwau ia be natuna ia havaraia diba lasi, to iena hua namba 6 be inai. 37 Badina be Dirava ese gau ibounai ia karaia diba.”
38 Maria ia gwau, “Lau be Lohiabada ena hesiai hahine. Oiemu hereva hegeregerena lau dekenai do ia vara, be namo.” Vadaeni aneru be ia dekena amo ia raka siri.
Maria ese Elisabeta ia vadivadi henia
39 Nega sisina murinai, Maria ia toreisi, karaharaga ia raka lao Iudea ororo hanua ta dekenai. 40 Sekaraia ena ruma dekenai ia daekau, Elisabeta dekenai ia hanamoa. 41 Elisabeta ese Maria ena hanamoa hereva ia kamonai neganai, iena natuna be iena bogana lalonai ia roho, vadaeni Elisabeta ena lalona be Lauma Helaga ese ia hahonua. 42 Vadaeni ia hereva badabada, ia gwau, “Hahine ibounai edia huanai oi sibona be namo herea! Oi ese do oi havaraia merona danu be do ia namo bada herea! 43 Lauegu namo be dahaka, be lauegu Lohiabada ena sinana ese lau dekenai ia vadivadi inai? 44 Be, oiemu hanamoa ena mamina lauegu taiana dekenai ia vareai neganai, lauegu natuna be egu bogana dekenai ia roho, mai moale danu. 45 Abidadama hahinena e, oi namo vadaeni. Badina be Lohiabada dekena amo oi kamonai herevadia be do idia momokani.”
Maria ena moale anena
46 Vadaeni Maria ia gwau:
 
“Lauegu lalona ese Lohiabada ia hanamoa noho.
47 Lauegu laumana danu be Dirava, egu Hamauria Tauna dainai ia moale bada noho.
48 Badina be lau, iena hesiai hahine ogogamina, ia laloa vadaeni,
bona unai dainai, hari ela bona hanaihanai,
taunimanima ibounai ese lau do idia hanamoa bada.
49 Badina be Siahu Diravana ese hoa kara lau dekenai ia havaraia vadaeni.
Iena ladana be ia helaga.
50 Iena bogahisihisi be ia dekenai idia gari taudia ibounai edia latanai ia noho,
bona edia natudia latanai danu nega hanaihanai.
51 Iena imana ese iena goada ia hedinaraia vadaeni,
bona hekokoroku taudia ia ese ia luludia idau gabu dekenai.
 
52 “Ia ese lohia taudia edia helai gabudia dekena amo ia doridia diho,
to ogogami taudia be ia ese ia abidia isi vadaeni.
53 Hitolo taudia, ia ese gau namodia dekenai edia bogana ia hahonua vadaeni,
to kohu momo taudia be ia ese imadia kavakava ia siaidia lao.
54 Iena hesiai besena Israela dekenai ia ese durua ia henia vadaeni,
bona iseda sene taudia dekenai ia henia gwauhamata ia badinaia vadaeni.
55 Iena bogahisihisi ia henia noho Aberahamo bona iena bese taudia dekenai.
Inai iena bogahisihisi kara do ia laloaboio lasi ela bona hanaihanai.”
 
56 Vadaeni Maria be Elisabeta danu hua toi idia noho, gabeai iena ruma dekenai ia giroa lou.
Elisabeta ese Ioane ia havaraia
57 Elisabeta ena natuna havaraia nega ia ginidae, vadaeni mero ta ia abia. 58 Vadaeni iena badibadinai taudia, bona iena varavara taudia ese Lohiabada ena hariharibada ia dekenai ia vara vadaeni sivaraina idia kamonai, bona idia be ia danu idia moale nega tamona.
59 Dina namba 8 lalonai, idia be mero ena kopina utua totona idia haboua, vadaeni iena ladana be Sekaraia, iena tamana ena ladana, do idia atoa gwauraia. 60 To iena sinana ia haere, ia gwau, “Lasi, iena ladana be Ioane.”
61 Idia gwau, “Be, unai be oiemu iduhu tauna ta ena ladana, a?” 62 Vadaeni idia ese edia imana dekena amo mero ena tamana dekenai toana idia henia, idia nanadaia mero ena ladana be edena bamona do ia atoa.
63 Sekaraia ese torea gauna ta ia gwauraia, vadaeni inai bamona ia torea: “Iena ladana be Ioane.” Ibounai idia hoa bada. 64 Unai neganai, Sekaraia ena uduna ia kehoa, iena malana danu ia maoro, vadaeni ia hereva, Dirava dekenai ia hanamoa.
65 Unai dainai, edia badibadinai taudia ibounai be idia gari dikadika, bona unai kara ena sivarai be Iudea ororo hanua ibounai dekenai idia gwauraia loaloa. 66 Sivarai idia kamonai taudia ibounai ese idia laloatao, idia gwau, “Inai mero ese edena bamona kara do ia karaia?” Lohiabada ena siahu be ia dekenai momokani.
Sekaraia ena peroveta hereva
67 Lauma Helaga ese mero ena tamana Sekaraia ena lalona ia hahonua, vadaeni ia haroro, ia gwau:
 
68 “Lohiabada, Israela ena Dirava, ita hanamoa,
badina be ia ese iena bese taudia ia durua vadaeni,
bona idia dekenai ia hamauria vadaeni.
69 Hamauria Tauna ia ese ia haginia vadaeni ita totona.
Ia be iena hesiai tauna Davida ena iduhu dekena amo.
70 Dirava ena peroveta taudia helagadia ese idaunegai inai Tau idia gwauraia.
Bona inai kara do idia vara:
71 Ita dekenai idia tuari henia,
bona ita dekenai idia badu henia taudia,
edia siahu dekena amo ia ese ita do ia hamauria.
72 Dirava ese iseda sene taudia ia bogahisihisi henia.
Iena gwauhamata taravatuna mai helaga danu ia laloatao.
73 Iseda sene tauna Aberahamo dekenai ia gwauhamata henia,
74 ita dekenai idia tuari henia taudia dekena amo,
ia ese ita do ia hamauria.
Ia gwau, iena hesiai gaukara do ita karaia,
bona do ita gari lasi.
75 Mai helaga danu, bona mai maoromaoro danu,
iena vairana dekenai do ita raka, iseda mauri dina ibounai lalonai.
 
76 “Bona oi, egu natuna e,
Ataiai Momokani Diravana ena peroveta tauna do idia gwauraia oi,
badina oi be Lohiabada ena vairana dekenai do oi raka.
Lohiabada ena dala do oi kehoa.
77 Mauri dalana oi ese iena bese taudia dekenai do oi hadibaia,
edia dika Dirava ese do ia gwauatao totona.
78 Badina be iseda Dirava ena bogahisihisi ia bada ita dekenai.
Iena hamauria do ia siaia mai ita dekenai,
guba ena Diari matamata ia siaia bamona.
79 Dibura lalonai, bona kahirakahira idia mase taudia dekenai,
unai diari do ia henia.
Bona ia ese maino ena dala namona dekenai ita do ia hakaua.”
 
80 Vadaeni inai mero be ia tubu daekau, iena tauanina bona ena lauma danu ia goada. Ia be taunimanima idia noho lasi tano dekenai ia noho, ia mai bona Israela taudia dekenai do ia hedinarai dinana.