MALAKI
1
Lohiabada ese Israela ia lalokau henia noho
Lohiabada ese inai hereva Malaki dekenai ia henia, Malaki ese Israela taudia dekenai do ia hadibaia totona:
Lohiabada ese iena bese dekenai ia hereva, ia gwau, “Lau ese nega daudau umui lau lalokau henia vadaeni.”
To Israela taudia idia haere, idia gwau, “Oiemu lalokau be edena bamona ai dekenai oi hedinaraia?”
Lohiabada ia haere, ia gwau, “Esau be Iakobo ena kakana lasi, a? To lau ese Iakobo mai iena tubuna taudia lau lalokau henia vadaeni. Bona Esau mai iena tubuna taudia lau ura henia lasi vadaeni. Lau ese Esau ena ororo gabudia lau hadikaia vadaeni, bona iena tano be uda sisia edia noho gabuna lau halaoa vadaeni.”
Sedira Esau ena tubuna taudia, Edoma taudia, be do idia hereva, do idia gwau, “Aiemai hanua ibounai be idia hadikaia ore, to ai ese idia do ai haginidia lou.”
To Siahu Ibounai Lohiabada be do ia haere, do ia gwau, “Umui haginia lou diba, to lau ese emui hanua do lau veridia diho lou.” Bona taunimanima ese Edoma tanona ena ladana do idia gwauraia, “Kara dika ena tano,” bona “Lohiabada ese hanaihanai ia badu henia noho besena.”
Israela taudia ese inai kara be edia matana dekenai do idia itaia, bona do idia gwau, “Lohiabada ena siahu be bada, iseda tano lalonai sibona lasi, to Israela tano ena murimurinai danu!”
Lohiabada ese hahelagaia taudia ia gwau henia
Siahu Ibounai Lohiabada be hahelagaia taudia dekenai ia hereva, ia gwau, “Mero ese iena tamana ia matauraia noho, bona hesiai tauna ese iena biaguna ia matauraia noho danu. Lau be emui tamana, badina dahaka lau dekenai umui matauraia lasi? Lau be emui biaguna, badina dahaka lau dekenai umui gari lasi? Umui ese lau umui ura henia lasi noho, to lau dekenai umui henanadaia, umui gwau, ‘Edena bamona ai ese oi ai ura henia lasi?’
“Lau ese harihari umui emui kerere umui dekenai do lau hadibaia: Lauegu boubou patana dekenai aniani mai miro danu sibona boubou totona umui atoa. Bona gabeai umui gwau, ‘Ai be edena bamona oi dekenai ai matauraia lasi?’ Inai bamona: Umui ese lauegu boubou patana umui laloa ia be anina lasi gauna, unai kara dekena amo lau dekenai umui matauraia lasi.
“Bema boromakau, edia matana idia kepulu gaudia, be boubou totona dekenai umui mailaia neganai, inai be kerere lasi, a? Bema ubua gaudia, mai edia gorere, o mai edia bero umui henia boubou totona, inai be maoro, a? Bema emui gavana dekenai inai gau dikadia umui henidia gwauraia neganai, ia be umui dekenai do ia moale, a? Ia ese gau namona ta umui dekenai do ia henia, a? Lasi momokani. Siahu Ibounai Lohiabada ia hereva inai.”
Umui hahelagaia taudia e, umui ese Dirava umui noia, ia ese ita do ia hanamoa, bona ia ese ita do ia bogahisihisi henia totona. To ia ese umui emui guriguri do ia kamonai lasi, emui boubou gaudia umui karaia kerere dainai.
10 Siahu Ibounai Lohiabada ia hereva inai: “Umui ta ese Dubu Helaga ena iduara do ia koua namo! Unai neganai lauegu boubou patana dekenai lahi do umui gabua kava lasi! Lau be umui emui kara dekenai lau moale lasi. Bona lau dekenai umui mailaia boubou gaudia be do lau abia dae lasi.
11 “Tanobada ena kahana ibounai dekena amo taunimanima ese lauegu ladana idia hanamoa noho. Gabu ibounai dekenai bonana namo muramura idia gabua, bona lau dekenai boubou namodia idia henia noho. Inai taunimanima ibounai ese lau idia hanamoa noho momokani! 12 To umui ese lau umui hanamoa lasi, badina umui laloa lauegu boubou patana be gau anina lasi, bona umui sibona umui ura lasi aniani be egu pata dekenai umui atoa. 13 Umui gwau, ‘Ia, inai boubou henia kara dekenai ita hesiku vadaeni!’
“Umui ese lau umui negea inai! Umui ese lau dekenai inai gaudia umui henia boubou totona: Boromakau o ubua gaudia mai edia bero, bona mai edia gorere, bona aena dika gaudia danu. Umui laloa lau ese inai gaudia do lau abia dae, a? Lasi momokani. 14 Lau Lohiabada lau hereva inai, koikoi tauna ese dika do ia davaria momokani. Inai bamona tauna be iena mamoe orea edia huanai mai ena mamoe namona ta, bona lau dekenai henia totona ia gwauhamata vadaeni, to ia ese mamoe dikana ta lauegu boubou totona ia henia. Inai bamona kara be maoro lasi. Badina lau be King badana ta, bona bese idauidau ibounai ese lau dekenai idia gari henia. Lau, Siahu Ibounai Lohiabada lau hereva inai.”