4
Lohiabada ena Dina ia mai noho
Siahu Ibounai Lohiabada ia gwau, “Dina be ia mai noho, hekokoroku bona kara dika taudia ibounai be lahi ese do ia gabudia, rei kaukau ia gabua bamona. Unai dina dekenai lahi ese idia do ia gabua ore momokani, bona idia ta do ia noho lasi. To umui, lauegu hereva umui kamonai henia taudia, be lau ese umui do lau hamauria. Lauegu hamauria siahuna be bada herea, dina ena diari ena goada bamona. Bona inai egu hamauria siahuna ese umui do ia hanamoa, dina ese taunimanima edia kopina ia hasiahua bamona. Vadaeni do umui moale bada, boromakau natudia edia magu dekena amo idia ruhaia negea bamona. Inai kara do lau karaia dinana dekenai, umui ese kara dika taudia dekena amo do umui kwalimu. Umui ese idia do umui moia diho, tano ena kahu bamona.
“Lauegu hesiai tauna Mose ena Taravatu do umui laloaboio lasi. Lau ese Sinai Ororo dekenai inai Taravatu bona oda Mose dekenai lau henia, Israela taudia ese do idia kamonai henia totona.
“Inai dina badana do ia ginidae neganai, taunimanima be do idia gari bada momokani. To unai dina do ia ginidae lasi neganai, lau ese peroveta tauna Elia do lau siaia umui dekenai guna.
“Bona Elia ese tamana taudia bona edia natuna taudia edia laloa do ia hatamonaia lou, vadaeni mai laloa tamona do idia noho. Unai bamona do idia karaia, lau ese mase herevana ta dekena amo emui tano do lau hadikaia ore garina.”