2
Aonega taudia dina ia daekau ena kahana dekena amo idia mai
Iesu be Betelehema, Iudea dekenai ia vara, king Heroda ese Iudea dekenai ia lohia neganai. Unai neganai aonega taudia be dina daekau kahana dekena amo Ierusalema dekenai idia ginidae. Idia henanadaia, idia gwau, “Iuda taudia edia king harihari ia vara be edeseni? Badina be iena hisiu be dina daekau kahana dekenai ai itaia vadaeni, bona ia dekenai tomadiho henia totona ai mai inai.”
King Heroda ese unai hereva ia kamonai neganai, iena kudouna dekenai ia gari dikadika, Ierusalema taudia ibounai danu. Vadaeni ia ese dubu biagudia bona taravatu hadibaia taudia ibounai ia haboua, ia nanadaia, ia gwau, “Keriso be edena gabu dekenai do ia vara?”
Idia ese idia haere henia, idia gwau, “Betelehema, Iudea dekenai. Badina be peroveta tauna ese inai bamona ia torea:
 
“ ‘Oi danu Betelehema e, Iuda tano dekenai,
Iuda lohia taudia edia huanai oi be gabeai tauna lasi,
badina be hakaua tauna ta oi dekena amo do ia mai,
ia ese egu bese Israela do ia naria.’ ”
 
Vadaeni Heroda ese aonega taudia dekenai ia boiboi, hunia dala dekenai, hisiu ia hedinarai ena nega idia dekenai ia nanadaia namonamo. Vadaeni ia siaidia lao, Betelehema do idia lao. Ia gwau, “Umui lao, mero maragina umui tahua goadagoada, bona do umui davaria neganai, umui mai, hadibaia lau, vadaeni lau danu do lau mai, lau tomadiho henia.”
Idia be unai king ena hereva idia kamonai, vadaeni idia lao. Inai hisiu, dina daekau kahana dekenai idia itaia gauna, inai ese ia hakaudia, ia lao bona mero maragina ia noho gabuna ena ataiai ia gini. 10 Idia be hisiu idia itaia neganai idia moale bada herea. 11 Vadaeni ruma dekenai idia raka vareai, mero maragina ena sinana Maria danu idia itaia, vadaeni edia kwarana idia atoa diho, idia tomadiho henia. Edia kohu idia kehoa, vadaeni harihari gaudia idia henia, golo bona mai bonana namo muramura, bona dahua muramura.
12 To Dirava ese nihi dekenai idia dekenai ia hamaoroa, ia gwau, “Heroda dekenai do umui giroa lou lasi.” Unai dainai dala idauna dekenai edia hanua dekenai idia giroa lou.
Maria bona Iosepa ese Iesu idia abia lao Aigupito dekenai
13 Aonega taudia idia giroa lou murinai, Lohiabada ena aneru ese nihi dekenai Iosepa ma ia hedinarai henia, ia gwau, “Oi toreisi, mero maragina, iena sinana danu oi abia, Aigupito dekenai umui heau lao, unuseni do umui noho ela bona do lau hereva lou oi dekenai. Badina be Heroda ese mero maragina ia tahua noho, ia alaia mase gwauraia.”
14 Vadaeni Iosepa ia noga, mero maragina, iena sinana danu, unai hanuaboi ia abidia, Aigupito dekenai idia lao. 15 Unuseni idia noho, ela bona Heroda ia mase.
Unai dainai Lohiabada ese peroveta tauna ena uduna dekena amo ia gwauraia herevana ia momokani vadaeni. Ia gwau, “Aigupito dekena amo lauegu Natuna lau boiria.”
Heroda ena oda dainai maragi momo idia alaia mase
16 Heroda be ia diba aonega taudia ese idia koia, vadaeni ia badu dikadika. Vadaeni tuari taudia ia siaia, lagani rua idia do abia lasi memero ibounai Betelehema dekenai, bona Betelehema ena badibadina tano dekenai, idia alaia mase. Badina be aonega taudia be guna idia hamaoroa, lagani rua ia lao vadaeni hisiu ia hedinarai.
17 Unai neganai Ieremia, peroveta tauna ena hereva ia momokani vadaeni, ia gwau:
 
18 “Gado ta Rama hanua dekenai idia kamonai,
tai mai boiboi bada, bona mai lalohisihisi bada,
Rahela be ena natuna dainai ia tai noho.
Ia tai dikadika, bona ta ese iena lalona ia hanamoa diba lasi,
badina be iena natuna ibounai idia mase vadaeni.”
Nasareta dekenai idia giroa lou
19 Heroda ia mase murinai, Lohiabada ena aneru ese nihi dekenai Iosepa ma ia hedinarai henia lou, Aigupito dekenai. 20 Ia gwau, “Oi toreisi, mero maragina, ena sinana danu oi abia, Israela tano dekenai umui lao, badina be mero maragi alaia mase totona idia tahua taudia be idia mase vadaeni.” 21 Vadaeni ia toreisi, mero maragi bona ena sinana ia abia, Israela tano dekenai idia lao.
22 To sivarai idia kamonai, Akelao ese Iudea tano dekenai ia king, ena tamana Heroda ena gabu dekenai. Vadaeni unai gabu dekenai lao be Iosepa ia gari. To Dirava ese nihi dekenai ia hamaoroa dainai ia raka hanaia, Galilea ena kahana dekenai ia lao. 23 Hanua ta dekenai, ena ladana be Nasareta, unuseni ia noho. Unai dainai peroveta taudia edia hereva ia momokani vadaeni, ia gwau, “Ia be Nasareta tauna do idia gwauraia.”