MIKA
1
Iotama, Ahasa bona Hesekaia be Iuda ena king taudia neganai, Lohiabada ese inai hereva Mika dekenai ia henia. Mika ena hanua be Moresete. Lohiabada ese dahaka do idia vara Samaria bona Ierusalema dekenai be Mika dekenai ia hamaoroa.
Dirava ese Samaria bona Ierusalema do ia hadikaia ena taitai ane
Bese ibounai taudia e, do umui kamonai.
Tanobada dekenai umui noho taudia e,
Dirava ena hereva do umui kamonai.
Lohiabada Dirava ese umui do ia samania.
Kamonai! Lohiabada be iena dubu helaga,
guba dekena amo ia hereva noho.
Lohiabada be iena gabu helagana dekena amo do ia diho mai.
Ia be ororo edia ataiai dekenai do ia raka.
Unai neganai ororo be Lohiabada ena henunai do idia veve,
bona ranu bamona do idia lao,
digara be lahi lalonai ia veve bamona.
Inai ororo be koura dekenai do idia veve diho.
Idia be ranu ese ataiai gabuna,
dekena amo ia bubua diho lao bamona.
Inai bamona kara be do idia vara, badina be Israela taudia ese Dirava dekenai idia kara dika, bona idia dagedage henia vadaeni. Israela ena dagedage be daika ena kerere? Kerere be hanua badana, Samaria ena!
Bona Iuda taudia ese dirava koikoidia dekenai idia tomadiho, be daika ena kerere? Kerere be hanua badana, Ierusalema ena!
Unai dainai Lohiabada ia gwau, “Lau ese Samaria do lau hadikaia bada, momoru idia haboua gabuna, bona vain do idia hadoa gabuna do lau halaoa. Lau ese iena ruma ibounai do lau hamakohia, vadaeni edia momoru nadi ibounai be do lau bubua diho koura dekenai. Ruma edia badina nadi sibona do idia hedinaraia. Bona lau ese Samaria taudia edia dirava koikoidia do lau hamakohia maragimaragi, bona edia dubu lalonai sihari kava hahine edia davana gaudia be lahi dekenai do lau negea. Edia kaivakuku ibounai danu be momoru haboua gabuna do lau halaoa. Samaria taudia ese lau dekena amo idia raka siri, bona dirava koikoi dekenai idia tomadiho, hegeregere hahine ta ese iena tau ia rakatania, bona ia sihari kava bamona. Unai dainai idau bese taudia ese Samaria do idia halusia, bona Samaria ena kohu be tano ta dekenai do idia abia lao, bona unai tano taudia ese edia dirava koikoidia dekenai unai kohu do idia henia.”
Vadaeni Mika ia hereva, ia gwau, “Inai kara do idia vara dainai lau be do lau lalohisihisi bona do lau tai. Lauegu lalohisihisi do lau hedinaraia totona lau be tamaka lasi bona kopina kavakava do lau raka loaloa. Lau be uda sisia bamona do lau tai mai boiboi danu, kokokoko danu bamona do lau tai bada herea. Badina be Samaria ena toto be do idia namo lou diba lasi. Bona Iuda danu be kahirakahira toto unai bamona do ia davaria. Oibe, Ierusalema, lauegu bese taudia edia gabu korikori dekenai danu, nega daudau lasi neganai, unai bamona dika do ia vara.”
Tuari taudia be Ierusalema dekenai idia mai noho
10 Ita dekenai idia tuari henia taudia, Gata taudia do umui hadibaia lasi. Ita be tuari ita lusi neganai, emui taitai do umui hunia. Bete Leapara hanua taudia e, tano kahu dekenai do umui hekure, emui lalohisihisi hedinaraia totona. 11 Umui Sapiri taudia e, mai hemarai danu, kopina kavakava, idau tano dekenai do umui lao, mai guia danu hesiai gaukara karaia totona. Sanana taudia be idia gari bada dainai, edia hanua dekena amo murimuri dekenai idia lao lasi. Bona Betesele taudia edia taitai umui kamonai neganai, do umui diba hunia gabuna ta ia noho lasi unuseni. 12 Maroto taudia ese mai gari danu durua totona idia naria noho, badina be Lohiabada ese kahirakahira Ierusalema do ia hadikaia.
13 Lakisi dekenai umui noho taudia e, emui hosi be kariota dekenai do umui kwatua. Umui ese Israela ena kara dika umui itaia, bona umui danu umui karaia, vadaeni umui ese Ierusalema umui hakaua kerere, bona ena kara dika umui havaraia. 14 Umui Iuda taudia e, Moresete Gata hanua dekenai emui bamahuta hereva do umui gwauraia. Bese ta ese do ia abia, bona umui dekena amo do ia boio, badina Akesipi taudia ese umui idia koia vadaeni, bona idia ese umui do idia durua lasi.
15 Maresa taudia e, Lohiabada ese idau bese tuari taudia edia siahu henunai umui do ia atoa, bona idia ese emui hanua do idia abia. Bona Israela ena gunalaia taudia, hairai taudia idia gwau, be Adulama ena nadi ena matuna lalonai do idia hunia. 16 Iuda taudia e, unai idau bese tuari taudia ese umui lalokau henidia natudia do idia guia, do idia abia lao. Unai dainai mai lalohisihisi bada emui natudia dainai do umui taitai, bona emui kwarana huina do umui utua ore, kebere taudia do umui lao.