SALAMO
1
Moale korikori
Inai bamona taudia be idia moale momokani:
Idia ese kara dika taudia edia sisiba,
bona edia laloa idia abia dae lasi.
Idia ese kerere taudia edia kara bamona idia karaia lasi,
Bona Dirava idia ura lasi taudia danu,
idia noho hebou lasi.
Ma inai taudia ese,
Lohiabada ena Taravatu dekenai idia moale,
bona Lohiabada ena Taravatu idia laloa,
dina bona hanuaboi ibounai lalonai.
Ma inai taudia be,
sinavai badinai idia hadoa audia bamona,
edia huahua atoa neganai,
idia ese anina idia atoa bada herea.
Edia raurau danu do idia kakoro lasi.
Edia gaukara ibounai be ena anina ia vara,
bona mai edia kwalimu danu.
 
Kara dika taudia be unai bamona lasi.
Idia be uiti ena momoru bamona.
Lai ese idia ia hodaia lao.
Kara dika taudia be Dirava ese,
Kota Bada lalonai do ia kota henidia.
Kerere idia karaia taudia be,
Dirava ena taudia danu do idia noho hebou lasi.
Kara maoromaoro taudia be,
Lohiabada ese ia hakaudia bona ia naridia,
to kara dika taudia edia dala,
ena dokona be mase momokani.