APOKALUPO
KERISO ESE IOANE DEKENAI IA HEDINARAIA SIVARAINA
1
Inai buka ena hereva be Iesu Keriso ese ia hedinaraia gauna. Dirava ese Iesu dekenai ia hedinaraia, badina ia ura Iesu ese kahirakahira do idia vara gaudia be iena hesiai taudia dekenai do ia hedinaraia. Vadaeni Keriso ese iena aneru iena hesiai tauna Ioane dekenai ia siaia, inai gaudia do ia hamaoroa totona. Lau inai Ioane ese lau itaia gaudia ibounai lau gwauraia hedinarai inai. Lau gwau Dirava ena hereva, bona inai Iesu Keriso ena hereva, be idia momokani vadaeni.
Inai buka ia duahia tauna be do ia moale. Ma danu, inai buka ena peroveta hereva idia kamonai henia, bona iena hadibaia hereva idia badinaia taudia be do idia moale. Badina inai gaudia ibounai do idia vara ena nega be ia kahirakahira vadaeni.
Ekalesia orea 7 Asia kahana dekenai
Lau Ioane ese, umui ekalesia orea 7 Asia dekenai inai hereva lau torea noho inai. Dirava be harihari ia noho, gunaguna ia noho, bona gabeai danu do ia mai. Ia dekena amo hariharibada bona maino do umui abia. Dirava ena helai gabuna badana ena vairanai idia noho laumadia 7 dekena amo danu, hariharibada bona maino do umui abia, bona Iesu Keriso dekena amo danu. Ia be Dirava ena hereva ia gwauraia maoromaoro tauna namona. Ia be mase dekena amo ia toreisi lou vara guna tauna. Ia be tanobada ena king ibounai edia biaguna.
Ia ese ita ia lalokau henia, bona iena rarana dekena amo iseda kara dika ia huria ore vadaeni. Ia ese ita ia haboua, vadaeni ita be Basileia ta, bona Tamana Dirava ena hahelagaia taudia ia ese ita ia halaoa vadaeni. Iesu Keriso dekenai, be hairai bada bona siahu bada do idia noho ela bona hanaihanai. Amen.
Umui itaia, ia be ori edia latanai ia mai noho. Taunimanima ibounai be momokani do idia itaia. Bona ia idia gwadaia taudia ese danu do idia itaia. Tanobada besedia ibounai be ia dainai do idia tai. Inai be momokani! Amen.
Lohiabada Dirava, harihari ia noho, gunaguna ia noho, bona gabeai do ia mai tauna, Siahu Ibounai Diravana, ia gwau, “Lau be Alepa bona Omega, Matamana bona Dokona.”
Ioane ese Keriso ia itaia
Lau be umui emui kakana Ioane. Iesu ena murinai lau raka noho dainai, lau be umui danu ita hisihisi noho mai haheauka danu. Badina be iena Basileia taudia ibounai ese hisihisi idia abia noho. Lau ese Dirava ena hereva, bona egu abidadama Iesu dekenai lau gwauraia hedinarai noho. Unai dainai, lau idia dogoatao, bona motumotu ta, ladana be Patamo, dekenai lau idia atoa, lau noho. 10 Vadaeni Lohiabada ena Dina dekenai Lauma Helaga ese lau ia abia. Unai neganai lauegu murina kahanai be gado badana ta, kibi ena regena bamona, lau kamonai. 11 Ia gwau, “Inai oi itaia gaudia buka dekenai do oi torea, bona ekalesia orea 7 dekenai inai buka do oi siaia lao. Ekalesia orea be inai: Efeso, Semurana, Peregamo, Tuatira, Sadi, Piladelepia, Laodikea.”
12 Vadaeni lauegu vairana lau giroa, lau ia hereva henia tauna lau itaia totona. Bona golo lamepa ibounai 7 lau itaia. 13 Lamepa edia huanai tau ta ia gini, iena toana be Taunimanima ena Natuna bamona. Iena dabua be lata, ela bona iena aena dekenai, bona iena kemena be golo beleta ese ia hagegea. 14 Iena huina be kurokuro momokani, mamoe huina bamona, o ori kurokuro bamona. Iena matana be lahi ena hururuhururu bamona. 15 Iena aena be kapa ia diaridiari bamona, lahi dekenai idia gabua neganai. Iena gadona ena regena be bada herea, sinavai momo edia regena bamona. 16 Iena imana idibana dekenai be hisiu 7 ia dogoatao. Tuari kaia ta mai matana, isena rua gauna, be iena uduna dekena amo ia duduia maoromaoro. Iena vairana be dina tubua neganai, dina ena diaridiari bamona.
17 Lau itaia neganai, iena aena badinai lau moru diho, lau be mase tauna bamona. To ia ese iena imana idibana lau dekenai ia atoa, ia gwau, “Oi gari lasi. Lau be ginigunana momokani, bona dokona momokani. 18 Lau be lau mauri noho. Guna be lau mase vadaeni, to harihari lau mauri noho, ma do lau noho ela bona hanaihanai. Mase ena ki, bona mase taudia edia gabu ena ki, be lauegu imana dekenai ia noho. 19 Unai dainai, oi itaia gaudia do oi torea, hari idia noho gaudia, bona vaira neganai do idia vara gaudia danu. 20 Hisiu 7 lauegu imana idibana dekenai oi itaia, bona golo lamepa 7 edia anina be inai: Hisiu 7 be ekalesia oreadia 7 edia aneru, bona golo lamepa 7 be ekalesia oreadia 7.”