PAULO ENA REVAREVA
ROMA
TAUDIA DEKENAI
1
Paulo ese aposetolo gaukara ia karaia Dirava ena boiboi dainai
Lau inai Paulo, lau be Iesu Keriso ena hesiai tauna. Lau be iena aposetolo, badina be ia ese ia boiboi vadaeni lau dekenai. Ia ese lau ia abia hidi, Dirava ena Sivarai Namona do lau harorolaia hedinarai totona.
Inai Sivarai Namona be gunaguna Dirava ese ia gwauhamata vadaeni, iena peroveta taudia edia uduna dekena amo, Buka Helaga lalonai. Inai Sivarai Namona ese Dirava ena Natuna Iesu Keriso ia hedinaraia, ia be tanobada dekenai ia vara Davida ena bese dekena amo. To ia be helaga, bona Dirava dekena amo ia mai, badina be Dirava ese mase dekena amo ia hatorea isi lou. Unai dainai mai siahu danu Lauma Helaga ese ia hedinaraia ia be Dirava ena Natuna, Iesu Keriso iseda Lohiabada be unai. Ia dainai Dirava ese aposetolo dagi badana lau dekenai ia henia. Vadaeni Keriso ena ladana dainai egu gaukara be, tanobada bese ibounai do lau hakaua, abidadama bona kamonai momokani do idia abia totona. Umui Roma taudia danu, Dirava ese umui ia boiria vadaeni, bona umui be Iesu Keriso ena.
Umui Roma dekenai noho taudia, Dirava ese umui ia lalokau henia, bona iena bese lalonai umui noho totona umui ia boiria vadaeni, umui dekenai inai revareva lau torea inai.
Lau ura be Dirava iseda Tamana bona Lohiabada Iesu Keriso ese bogahisihisi bona maino umui dekenai do idia henia.
Paulo ia ura Roma itaia gwauraia
Lauegu hereva ginigunana be inai, Iesu Keriso ena ladana dainai Dirava lau hanamoa henia, badina be umui emui abidadama ena sivarai idia gwauraia loaloa tanobada ibounai dekenai. Dirava ia diba momokani, iena gaukara lau karaia noho, mai egu lauma ena goada ibounai danu. Inai gaukara be, Dirava ena Natuna ena Sivarai Namona lau harorolaia. Dirava danu ia diba lau be hanaihanai doko lasi umui totona lau guriguri noho. 10 Nega ibounai Dirava dekenai lau noinoi, bema ia ura neganai, lau be do lau mai umui dekenai. 11 Badina be lau ura bada umui lau itaia gwauraia, bona umui dekenai Lauma Helaga ena hanamoa do lau henia, vadaeni Lauma ena goada do umui abia. 12 Anina be inai bamona: Lau ura umui emui abidadama ese ia durua lau, bona lauegu abidadama ese ia durua umui. Inai bamona be goada ita abia nega tamona.
13 Lauegu varavara taudia e, lau ura umui diba, nega momo umui dekenai lau mai gwauraia, to nega ibounai dala ta be lasi. Lau ura be umui emui huanai lalona giroa taudia matamata do lau davaria, Iuda lasi taudia ma haida dekena amo lalona giroa taudia lau davaria guna bamona. 14 Badina lau be taunimanima ibounai edia hesiai tauna, do lau durudia totona. Dirava ena taravatu diba taudia do lau durua, bona Dirava ena taravatu diba lasi taudia danu do lau durua. Sikuli vadaeni taudia do lau durua, sikuli lasi taudia danu do lau durua. 15 Unai dainai lau ura umui Roma noho taudia dekenai danu Sivarai Namona do lau harorolaia.
Sivarai Namona be mai ena siahu
16 Lau be Sivarai Namona dekenai lau hemarai lasi momokani. Badina be Sivarai Namona be Dirava ena siahu, abidadama taudia ia hamauria, Iuda taudia guna, Iuda lasi taudia danu. 17 Badina be Sivarai Namona ese ia hedinaraia edena bamona Dirava ese taunimanima ia gwauraidia maoromaoro iena vairana dekenai. Inai maoromaoro be taunimanima idia abia, ena badina korikori be, edia abidadama sibona mo dainai. Badina Buka Helaga ia gwau, “Dirava ese ia gwauraia ia maoromaoro tauna, be iena abidadama dainai do ia mauri.”
Taunimanima ibounai idia kerere Dirava ena vairanai
18 Dirava ena badu guba dekena amo ia diho mai noho, taunimanima edia kara dikadia bona edia kerere ibounai dainai. Edia kara dika dekena amo, idia ese Dirava ena hereva momokani taunimanima do idia diba dalana idia koua noho. 19 Dirava ese edia dika davana ia henia noho, badina be iena kara be taunimanima dekena amo ia hunia lasi. Dirava sibona ese iena kara ia hedinaraia vadaeni idia ibounai dekenai. 20 Dirava ese tanobada ia karaia negana ia mai bona harihari, taunimanima idia kamonai diba Dirava ena siahu be ia doko diba lasi, bona danu idia diba ia sibona be Dirava momokani. Inai bamona idia diba, badina be edia matana dekenai Dirava ese ia karaia gaudia ibounai idia itaia vadaeni. Inai gaudia idia itaia dainai, idia be Dirava ena hunia gaudia idia kamonai diba danu. Unai dainai idia be dala lasi edia kerere idia hunia, bona “Lau diba lasi” herevana idia gwauraia diba lasi. 21 Idia ese Dirava idia diba vadaeni, to ia dekenai idia matauraia lasi, bona idia tanikiu henia lasi. Unai dainai edia laloa be ia kavakava vadaeni. Edia laloa be anina lasi, bona idia laloa maoro diba lasi. 22 Idia hereva koikoi, idia gwau, “Ai be mai aonega.” To idia be kavakava sibona. 23 Noho hanaihanai Diravana be idia tomadiho henia lasi, to idia ese taunimanima edia laulau, o manu, o boroma, o gaigai edia laulau dekenai idia tomadiho henia.
24 Inai bamona idia kavakava dainai, Dirava ese idia ia rakatania, vadaeni edia ura hegeregere, tauanina ena ura dikadia bona kara mirodia idia karaia. Idia sibodia edia tauanina ta ta idia hadikaia, hemarai kara idauidau dekena amo. 25 Inai bamona taudia ese Dirava ena hereva momokani idia negea, bona hereva koikoi idia abia dae. Dirava ese ia karaia gaudia dekenai idia tomadiho henia, to inai gaudia ibounai ia karaia Diravana dekenai idia tomadiho henia lasi. Inai Dirava be gau ibounai edia badina, bona namona be ia do ita hanamoa henia noho, ela bona hanaihanai. Amen.
26 Taunimanima be inai bamona idia karaia dainai Dirava ese idia ia rakatania, vadaeni edia ura dikadia mai hemarai danu idia karaia. Edia hahine danu headava kara maorona idia hadikaia, vadaeni hahine ta ese ma hahine ta dekenai idia sihari henia. 27 Bona inai bamona danu, tatau ese hahine idia rakatania, vadaeni tatau ese ma tatau dekenai idia sihari henia. Inai bamona hemarai karadia dainai, edia dika davana idia abia noho.
28 Idia ura lasi Dirava idia diba, bona ia dekenai idia laloa lasi. Unai dainai Dirava ese unai taudia ia rakatania vadaeni, bona edia laloa kerere dekena amo kara kerere idia karaia noho. 29 Idia be dika idauidau ibounai dekenai idia honu, kara gagevagageva, kara dika, taunimanima alaia, heatu, koikoi kara, taunimanima hadikaia laloa. Danu idia ese kohu momo taudia idia mama henia. Taunimanima edia dika idia kikilaia momo. 30 Haida idia herevalaia neganai, ta ta edia ladana idia hadikaia, Dirava dekenai idia badu henia, idia badu kava, idia hekokoroku, bona idia laloa momo edena bamona dika ma haida do idia karaia. Edia tamana bona sinana dekenai idia kamonai henia lasi. 31 Idia be aonega lasi, edia gwauhamata idia badinaia lasi, idia lalokau henia lasi, taunimanima dekenai idia bogahisihisi lasi. 32 Dirava ena taravatu ia gwau inai bamona idia karaia taudia be do idia mase. Inai taudia be unai taravatu idia diba namonamo, to unai dika idia karaia noho, bona bema taunimanima haida ese unai dika idia karaia neganai, idia moalelaia.