4
Boasi ese Ruta ia adavaia
Boasi be hanua ena magu iduara dekenai ia lao, unuseni ia helai diho. Vadaeni unai ia herevalaia mase tauna Elimeleka ena varavara ia raka mai. Boasi ese ia dekenai ia boiboi, ia gwau, “Turagu e, mani oi mai, iniseni do oi helai.” Vadaeni unai tau ia mai, ia helai diho.
Unai neganai Boasi ese hanua tau badadia 12 ia boiria hebou, ia gwau, “Mani umui helai diho.” Vadaeni idia helai diho.
Vadaeni Boasi ese iena varavara tauna dekenai ia hereva, ia gwau, “Naomi be Moaba dekena amo ia giroa mai vadaeni, bona ia ura iseda varavara Elimeleka ena tano do ia hoia. Unai dainai, lau laloa oi dekenai do lau hamaoroa, bema oi ura neganai, inai tatau edia vairana dekenai, inai tano do oi hoia. Bema oi ura abia, oi abia. To bema oi ura lasi neganai, lau do oi hamaoroa, do lau diba. Badina be unai tano abia siahuna be oiemu, bona oiemu murinai tauna be lau.”
Unai tau ia gwau, “Do lau abia.”
Boasi ma ia gwau, “Tano be Naomi ena imana dekena amo oi abia dinana dekenai, Ruta, Moaba hahine, mase tauna ena vabu, danu do oi abia. Unai dala dekenai inai tano be mase tauna ena varavara korikori dekenai do ia noho.”
Unai tau ia gwau, “Bema unai bamona neganai, lau ese unai tano lau abia diba lasi, badina be lauegu kohu lau haria neganai, lau ura lasi lauegu natuna be haida danu edia huanai do lau haria. Boasi e, oi ese oi hoia be namo, badina be lau abia diba lasi.”
Gunaguna neganai, Israela taudia edia kara be inai bamona: Tano idia hoia neganai, hoihoi hamomokania totona, tano ia hoia lao tauna ese iena tamaka do ia kokia, tano ia hoia mai tauna dekenai ia henia. Inai dala dekenai Israela taudia gunadia idia diba unai tano hoihoi be momokani, bona taravatu hegeregerena.
Vadaeni unai Elimeleka varavara tauna ese Boasi ia hamaoroa, ia gwau, “Unai be tano oi ese oi hoia,” bona iena tamaka ia kokia.
Unai neganai Boasi ese hanua tau badadia bona hanua taudia ibounai dekenai ia hamaoraoa, ia gwau, “Hari dina umui ese umui itaia, bona umui kamonai, lau ese Naomi dekena amo Elimeleka ena gau ibounai, bona Kiliona ena gau ibounai, bona Malona ena gau ibounai lau hoia vadaeni. 10 Bona Ruta, Moaba hahine, Malona ena adavana danu be lau abia vadaeni, do lau adavaia, mase tauna ena famili ese unai tano do idia abia noho totona. Unai dekena amo mase tauna ena ladana be iena bese ese do idia laloaboio lasi, hanua taudia danu do idia laloa noho. Hari dina dekenai umui be lauegu uitnesi taudia.”
11 Vadaeni hanua ena magu iduara dekenai idia helai taudia bona hanua tau badadia idia gwau, “Ai be ai itaia, bona ai kamonai vadaeni. Lohiabada ese oiemu ruma dekenai do ia vareai hahine do ia hanamoa. Lohiabada ese Ruta do ia hanamoa, vadaeni ia be Rahela bona Lea, Israela besena idia havaraia hahine taudia bamona do ia lao. Bona oi Boasi, namona be Eparata iduhu dekenai do oi kohu momo tauna, bona Betelehema hanua dekenai oiemu ladana do ia bada. 12 Lohiabada ese oi bona oiemu adavana do ia hanamoa, vadaeni inai hahine ese natuna namodia do ia abia. Bona umui emui famili be Iuda bona Tamara ena natuna Perese ena famili bamona.”
13 Unai dainai Boasi ese Ruta ia abia, ia adavaia, bona Lohiabada ese idia ia hanamoa. Idia mahuta hebou, bona Ruta ia rogorogo, mero ta ia abia. 14 Hanua hahine ese Naomi dekenai idia hereva, idia gwau, “Lohiabada do ita hanamoa, badina be hari dina dekenai, oiemu tubuna ta oi dekenai ia henia. Iena ladana be do ia bada Israela lalonai. 15 Oiemu ravana Ruta ese oi ia lalokau henia, bona ia ese kara namodia momokani oi dekenai ia karaia, vadaeni, tatau 7 edia kara ia ese ia hereaia. Bona hari Ruta ese oiemu tubuna oi dekenai ia henia. Ia ese mauri matamata oi dekenai do ia henia, bona oiemu buruka neganai, ia ese oi do ia naria.”
16 Naomi ese mero maragina ia abia, ia rosia, bona ia naria namonamo. 17 Unuseni idia noho hahine taudia ese mero ena ladana idia atoa Obeda. Idia gwau, “Naomi be mai ena natuna mero.” Obeda be Iese ena tamana, Iese be Davida ena tamana.
Davida ena famili sene taudia
18 Perese ena tubuna taudia be inai:
Perese ese Hesarona ia havaraia.
Hesarona ese Rama ia havaraia.
19 Rama ese Aminadaba ia havaraia.
20 Aminadaba ese Nasona ia havaraia.
Nasona ese Salamona ia havaraia.
21 Salamona ese Boasi ia havaraia.
Boasi ese Obeda ia havaraia.
22 Obeda ese Iese ia havaraia.
Iese ese Davida ia havaraia.