SEPANAIA
1
Inai hereva be Lohiabada ese Sepanaia dekenai ia henia, Iosaia Amona be Iuda ena king neganai. Inai tau Sepanaia be king Hesekaia ena tubuna ta. Sepanaia be Kusi ena natuna, Kusi be Gedalaia ena natuna. Gedalaia be Amaraia ena natuna, bona Amaraia be Hesekaia ena natuna.
Lohiabada ena Kota Bada Dinana
Lohiabada ia gwau,
“Tanobada ena kopina dekena amo,
lau ese gau ibounai do lau kokia lao ore.
Taunimanima bona mauri gaudia ibounai,
ataiai manudia, bona gwarume ibounai do lau haorea momokani.
Lau ese kara dika taudia do lau negea diho.
Lau ese tanobada dekenai idia noho taunimanima ibounai,
be do lau hadikaia ore.
Ta do ia mauri noho lasi.
Lau inai Lohiabada lau hereva vadaeni.
Iuda
“Lau ese egu imana do lau abia isi,
Iuda taudia do lau hadikaia totona,
bona Ierusalema dekenai noho taudia ibounai hadikaia totona.
Inai gabu dekena amo Bala dirava dekenai tomadiho henia kara,
be do lau haorea momokani.
Bona Bala kaivakuku ena hahelagaia taudia edia ladana,
be ta do ia laloatao lasi.
Ruma edia guhi dekenai,
dina, hua, o guba ena hisiu idia tomadiho henia taudia,
be do lau hadikaia ore.
Idia haida ese lau danu dekenai idia tomadiho noho,
to nega tamona danu idia ese,
Milekoma dirava dekenai idia gwauhamata henia noho.
Inai taudia danu be lau ese do lau hadikaia ore.
Bona egu murinai idia raka dalana idia rakatania taudia,
bona lau idia tahua lasi,
o lau idia nanadaia lasi taudia,
idia danu do lau hadikaia ore.”
 
Lohiabada ena dina be ia kahirakahira vadaeni.
Unai dina dekenai Dirava ese,
kara badana ta do ia karaia.
Unai dainai iena vairana dekenai,
regena ta do umui karaia lasi.
Lohiabada ese iena bese taudia alaia mase totona,
ia ese ia karaia hegaegae noho.
Ia ese boubou bamona totona do ia aladia mase.
Lohiabada ia gwau:
“Unai egu boubou dinana dekenai,
lau ese lohia taudia bona king ena natuna tau dekenai,
edia dika davana do lau henia,
bona idau bese taudia edia dabua idia karaia taudia ibounai danu.
Unai dina dekenai danu Dirava diba lasi taudia edia kara,
iduara raka vareai gabuna roho hanai kara idia karaia taudia ibounai,
bona edia biaguna ena ruma,
be kohu dekenai idia hahonua,
inai kohu be dagedage bona koikoi dekena amo idia abia,
inai taudia ibounai edia dika davana do lau henia.”
 
10 Ma Lohiabada ia gwau,
“Unai dina dekenai taitai be,
Gwarume Ena Magu Iduara dekena amo do ia daekau,
bona tai, mai boiboi bada danu,
be Hanua Matamata dekena amo,
bona regena bada be ororo dekena amo.
11 Umui Ierusalema ena koura kahana,
bona hoihoi gabuna kahirakahira umui noho taudia e,
do umui taitai,
do umui tai, mai boiboi danu,
badina hoihoi taudia ibounai be do idia mase.
12 Unai neganai lau ese lamepa ta do lau abia lao,
Ierusalema ena kahana ibounai do lau tahua,
bona uaina idia inua momo taudia,
gau ta idia laloa lasi taudia edia davana do lau henia.
Idia gwau,
‘Lohiabada ese ita hanamoa kara ta,
o ita hadikaia kara ta,
be do ia karaia lasi.’
13 Edia kohu be haida ese do idia dadia ore.
Edia ruma be haida ese do idia hadikaia ore.
Idia ese ruma do idia haginidia,
to unai ruma edia lalonai do idia noho lasi.
Idia ese vain umadia do idia hadoa,
to edia huahua ena uaina do idia inua lasi.”
Lohiabada ena Dina Badana
14 Lohiabada ena dina badana be ia kahirakahira vadaeni inai.
Ia be ia mai noho haraga.
Unai dina ena mamina be do ia dika momokani.
Unai dina dekenai tuari taudia,
goada herea taudia danu,
be mai hoa bona gari danu do idia boiboi.
15 Unai dina be badu ena dina,
hisihisi bona laloa hekwarahi ena dina,
hadikaia kava,
bona hadikaia ore ena dina.
Dibura bona lalohisihisi ena dina.
Ori koremakorema,
bona diari lasi ena dina.
16 Kibi ena regena,
bona tuari taudia edia boiboi ena dina.
Hanua mai edia magudia bona kohoro badadia hadikaia ena dina.
 
17 Lohiabada ia gwau,
“Lau ese hisihisi do lau mailaia taunimanima edia latanai.
Vadaeni do idia raka mai hekwarahi danu,
matakepulu taudia bamona,
badina idia ese lau dekenai idia kara dika vadaeni.
Unai dainai harihari edia rarana,
be do ia bubua negea, ranu bamona,
bona edia bogana ena anina,
be tano dekenai do idia noho, kukuri bamona.”
18 Edia siliva o edia golo ese do idia hamauridia diba lasi,
badina be Lohiabada ena badu dinana dekenai,
iena badu siahuna ena lahi ese,
tanobada ena kahana ibounai do ia gabua ore.
Ia ese tanobada dekenai noho taudia ibounai,
be do ia hadikaia ore haraga.
Ia ese idia do ia haorea momokani.