Kapya môŋ atu ba Pol hato hi
Tesalonaika
Abô môŋ
Tesalonaika ma malak bêŋ hamô ŋgwêk daŋ. Avômalô loŋ êŋ ma hatôm 200,000. Plovins Masedonia iniŋ gavman êmô Tesalonaika ba eyabiŋ plovins.
Pol bôk hawa Abô Mavi ba hi Tesalonaika, ma doŋtom ŋê Islael doho leŋiŋmaniŋ. Ba intu hasôv ba hi Belia vêm ma hi Atens vêm ma hi Kolin (Ap 17-18). Yani hayô loŋ êŋ ma hato kapya êntêk hadêŋ avômalô Tesalonaika. Yani bôk hamô haviŋ avômalô Tesalonaika sawa bidoŋ ma hatak i ketheŋ ba hi ba intu hato ek embatho iniŋ êvhaviŋ loŋ ek nimiŋ lôklokwaŋ esak malaiŋ. Ma hato abô hathak Wapômbêŋ anêŋ lahaviŋ takatu ba nêmô lo nembeŋ esak lôk malêla takatu ba tem êpôm ŋê êvhaviŋ takatu ba bôk ema hadêŋ waklavôŋ atu ba Yisu miŋ halêm pik ami denaŋ.
Êntêk ma Pol anêŋ kapya môŋ atu ba hato hi ek thêlô hadêŋ 51 AD la.
1
Pol hêv lamavi
* Ap 17:1-9Ya Pol ma Silas lo Timoti ato kapya êntêk hadêŋ môlô avômalô ôêvhaviŋ takatu ba ômô haviŋ Kamik Wapômbêŋ lo Anyô Bêŋ Yisu Kilisi anêŋ Tesalonaika.
Wapôm lôk labali êmô imbiŋ môlô.
Pol lamavi hathak avômalô Tesalonaika iniŋ êvhaviŋ
Wak nômbêŋ intu sapêŋ ma yêlô aêv leŋiŋmavi hadêŋ Wapômbêŋ hathak môlô sapêŋ ba ateŋ mek ek môlô ma miŋ atak ami. * 1Ko 13:13; Kol 1:4-6Yêlô amô alalôaniŋ Kamik Wapômbêŋ thohavloma ba leŋiŋhabi môlônim ôêvhaviŋ anêŋ ku lôk lemimhaviŋ avômalô ba ôêv i sa lôk ôêv malemim ek alalôaniŋ Anyô Bêŋ Yisu Kilisi anêŋ waklavôŋ endelêm ba umiŋ lôklokwaŋ.
Aiyaŋ thêlô, Wapômbêŋ lahaviŋ môlô ba yêlô ayala nena bôk halam môlô yôv ek numbitak yani anêŋ * 1Ko 2:4-5ek malê nena môŋ anôŋ ma yêlô aêv Abô Mavi hadêŋ môlô ma miŋ halêm hatôm abô oyaŋ ami. Mi, halêm haviŋ lôkliŋyak lôk Lovak Matheŋ ma kapôlôŋiŋ anôŋ. Ma môlô oyala kobom takatu ba yêlô bôk adum amô môlô malêvôŋ ek hêv môlô sa. * Ap 17:5-9Wak êŋ ma môlô ôpôm malaiŋ lomaloma, ma doŋtom owa abô takatu thô lôk kapôlômim mavi atu ba halêm anêŋ Lovak Matheŋ. Udum aêŋ ba intu osopa yêlô lôk Anyô Bêŋ veŋiŋgwam. Êŋ ma hatôm môlô uik loŋôndê mavi thô hadêŋ avômalô êvhaviŋ sapêŋ anêŋ plovins Masedonia lo Akaia. Ma anêŋ môlô ma Anyô Bêŋ anêŋ abô hi yaiŋ ba halaŋ hatôm lavuak hêk Masedonia lo Akaia. Ma doŋtom miŋ hamô loŋ êŋ iyom ami. Mi, avômalô pik sapêŋ elaŋô abô hathak môlônim ôêvhaviŋ Wapômbêŋ. Aêŋ ba yêlô a loŋ buyaŋ ma thêlô bôk elaŋô yôv. Ma enaŋ nena môlô owa yêlô thô mavi anôŋ ba otak unim ŋgôk ma ole am liliŋ ek udum Wapômbêŋ avanôŋ atu ba hamô lôkmala anêŋ ku. 10 Lôk oyabiŋ anêŋ Nakaduŋ atu ba bôk hik liŋ hêk ŋama. Yisu tem êlêm anêŋ leŋ ek nêm alalô vê ênjêk waklavôŋ lamaniŋ atu ba tem imbitak embeŋ yam.

*1:1: Ap 17:1-9

*1:3: 1Ko 13:13; Kol 1:4-6

*1:5: 1Ko 2:4-5

*1:6: Ap 17:5-9