Pita
anêŋ kapya yaŋ
Abô môŋ
Aposel Pita hato kapya êntêk. Yani havatho ŋê êvhaviŋ loŋ ek nêmô matheŋ. Ma hanaŋ ek nindum ku ek neyala Kilisi mavi. Hato ek neyabiŋ i esak kêdôŋwaga abôyaŋ takatu ba êmô avômalô êvhaviŋ kapô. Lôk hato nena Kilisi tem endelêm ba leŋiŋimbi nôm êŋ ba nêmô thêthôŋ.
Hato kapya êntêk hadêŋ 67 AD la.
1
Pita hêv lamavi
Ya Saimon Pita, Yisu Kilisi anêŋ anyô ku ma aposel atu yahato kapya êntêk hadêŋ avômalô takatu ba bôk êvhaviŋ yôv. Ma alalôaniŋ Wapômbêŋ da lôk Yisu Kilisi atu ba êv môlô bulubiŋ intu thêthôŋ. Ba yêlôaniŋ êvhaviŋ ma anêŋ vuli bêŋ hatôm môlônim ôêvhaviŋ. Bôk oyala Wapômbêŋ lo alalôaniŋ Anyô Bêŋ Yisu Kilisi ba wapôm lo labali êmbôlô môlô kapôlômim siŋ.
Loŋôndê nindumbak mavi
Yani ma lôkmaŋgiŋ anêŋ ôdôŋ ba hamô batôŋ oyaŋ ba halam alalô. Anêŋ lôklokwaŋ ma halêm anêŋ Wapômbêŋ ba hêv nômkama lôkthô hadêŋ alalô ek nasopa anêŋ lahaviŋ ba namô lôkmala. Ba intu habutiŋ abô ba abô êŋ ma lôkmaŋgiŋ ba anêŋ vuli ma bêŋ ek epole alalô vê ênjêk pik anêŋ palê ôvathek atu ba halêm anêŋ thethaŋak ek nambitak êtôm Wapômbêŋ da.
Ba intu ôpôviŋ o esak êvhaviŋ ek ômbôlô nôm takêntêk, ômô batôŋ oyaŋ lôk onja auk katô * Gal 5:22-23ma upuk o loŋ lôk umiŋ lôklokwaŋ lôk osopa Wapômbêŋ anêŋ lahaviŋ lôk undum mavi êndêŋ mamuyaŋ ma lemimbiŋ avômalô ek nôm takêntêk indumbak ni ba ni ek indum ku endeba injik anôŋ ek onja auk katô esak alalôaniŋ Anyô Bêŋ Yisu Kilisi. Anyôla hêv yak hathak nôm takêntêk ma hatôm anyô mabapu lôk mapusip ba bôk êvôkwiŋ anêŋ kambom yôv ma doŋtom lapaliŋ.
10 Aêŋ ba aiyaŋ thêlô nôpôviŋ am ek nundum nôm takêŋ ek injik thô nena Wapômbêŋ bôk halam môlô ba habi baŋ hayô hêk môlô ba tem miŋ nônêm yak ami. Milôk. 11 Ma Anyô Bêŋ Yisu Kilisi alalôaniŋ bulubiŋ tem êmbôlô môlô esak anêŋ wapôm ba enja môlô thô ek numbitak nôyô anêŋ loŋ lôkliŋyak atu ba anêŋ daŋ mi.
Nodaŋô Wapômbêŋ anêŋ abô avanôŋ
12 Môlô bôk oyala nôm takêŋ sapêŋ ba bôk olaŋô Wapômbêŋ anêŋ abô avanôŋ ba ôêv haviŋ lôklokwaŋ. Ma doŋtom yahavatho môlô loŋ lôbôlôŋ hathak abô êŋ ek miŋ môlô lemimpaliŋ ami. 13-14  * Jon 21:18-19; 2Ko 5:1Kasana ma yenaŋ unyak kudum tem neja vê hatôm alalôaniŋ Anyô Bêŋ Yisu Kilisi hik thô hadêŋ ya. Ba intu yahamô unyak kudum êntêk ek yandum yenaŋ ku katô ek yaŋgik môlônim auk liŋ iyom. 15 Ma yaleŋvidoŋ ek waklavôŋ atu ba yaha ma tem môlô lemimimbi esak abô nômbêŋ atu ba bôk yahanaŋ.
16  * Mat 17:1-5Yêlô bôk ayê anêŋ lôkmaŋgiŋ hathak yêlô maleŋiŋ ba intu anaŋ hadêŋ môlô nena alalôaniŋ Anyô Bêŋ Yisu anêŋ lôklokwaŋ ma bêŋ anôŋ ba tem endelêm esak loŋbô. Ba yêlô miŋ abi môlô lemim hathak kukuthiŋ êntêk ami. 17  * Mat 17:5; Mak 9:7; Luk 9:35Yani hawa deda lôk athêŋ lôkmaŋgiŋ halêm anêŋ Kamik Wapômbêŋ. Ma kaêk te halam yani hêk Deda Lôkmaŋgiŋ ba hanaŋ nena, “Ôpêntêk ma yenaŋ okna atu ba yaleŋhaviŋ videdauŋ. Ma ya kapôlôŋ mavi hathak yani.”
18 Yêlô amô dumlolê matheŋ haviŋ yani ma alaŋô abô êŋ halêm anêŋ leŋ.
19 Ma yêlô ayala nena plopet iniŋ abô ma avanôŋ ba intu nodaŋô abô êŋ katô ba nosopa endeba wak ipup lôk vuliŋ lôkbôk imbi êndôk môlô kapôlômim. Abô êŋ ma hatôm wak hapup ba habi deda halôk loŋ momaŋiniŋ ek nômô mavi. 20-21  * 2Ti 3:16; 1Pi 1:11-12Ba auk bêŋ atu ba noyala ma aêntêk. Miŋ anyô da iniŋ auk ba enaŋ abô plopet ami. Mi. Lovak Matheŋ hadum ku ba hêv Wapômbêŋ anêŋ abô ba enaŋ bêŋ. Ba plopet iniŋ abô ma miŋ thêlôda iniŋ auk ami. Mi.

*1:6: Gal 5:22-23

*1:13-14: Jon 21:18-19; 2Ko 5:1

*1:16: Mat 17:1-5

*1:17: Mat 17:5; Mak 9:7; Luk 9:35

*1:20-21: 2Ti 3:16; 1Pi 1:11-12