1 Bi Te
Mbuga ogoniha gilibu ngarunaga nemandi ogo
Kini henerunaga Bi Te mbuga mbiraha mendegohabi Samuelenaga mbuga mbiraha mendegohabi Kininaga mbuga mbiraha mendegohabi gilibu wiaruni dege tara marubi dewa wigi bida. Bi Te mbiraore degego mbuga ogo agali gili binidago ibugua irane tara mendenaga gili bini. Mbuga kira ogoni labome bi irane kira latagi ho nga.
Mbira
Isaraele wali agalirume Ngode Datagaliwabe erembira mialu pugu biyaru bilowa Ngode Datagaliwabehanda ti yu wa nahaga hene. Ani nabi howa ibugua Isaraele wali agali tinaga mamaliru baba bulebero lalu Ngode Datagaliwabe ibunime bi lo winiru lola helonaga ti heba mandagi haga wini. Mini ogoni henene tigatiga mo walia halu mbirale bayale damene mbuga ogoniha Kini Debidi ibugua binirubi Kini Solomonohanda binirubi Yahosabada ibugua bialu hene wiarubi Hesagaiahandabi Yosaiahandabi tinaga gime mbirale bayale wigi biaru bialu heneru mbuga kira ogoni laboha howa wáleore mo walia halu gilibu nga.
Mende
Mbuga ogoni laboha howa tigua Ngode Datagaliwabenaga anda loma bia hene Yarusalemeni howa ibu mitangi buwa lotu bayaleore lalu henerunaga garea lowigi bida. Mbuga kira ogoni labome ledago damene irane ogodagua biyagome tagira ibiya lalu mo walia ka. Ani lalu mendebi nde Libai hameigini loma biniru mo miaga hearu tinaga biabeore ogodagua bulene nga lalu mo walia halu leda.
Mbuga mbiragoha howa Isaraele wali agalirunaga mamali ogodagua hama ibini lalu bambaore piganengi Adama henegoriaore howa goarialu lama ibaho wialu Kini Solo henegoria lairi ka. Ani bialu Kini Solo Debidila libugua ogodagua bialu hene lowa garea lowialu bida.
Bu̱lu̱ baga buwa kuni gilibu ngago (1.1–9.44)
Malu tara tararu gilibu ngago 1.1–10.14
Kini Solo homenego 11.1–29.30
Debedi ibugua kini henego
11.1–22.1
Debidi ibu bialu henegonaga te gilibu ngago
22.2–29.30
Anduane Homogonaga anda bule manda manda binigo
1
1-4 Adamani howa hama ibalu Abarahamani hairi henego uru. Adama igini Sede Sede igini Inoso Inoso igini Kenana Kenana igini Mahalalele Mahalalele igini Yarede Yarede igini Inogo Inogo igini Medusela Medusela igini Lamege Lamege igini Noa Noa igini tebira Seme Hama Yabede imaru hene.
Yabede ibu igini ogodagua hene. Gome Magogo Madai imaru Yabana Tubala Mesege Tirasa imaru ti wali agali maha ha aribia hayarume tinaga mamali mini mo hameigini mini henego wiaabo ka. Ani henego ai Gome ibunaga aguanene Asagenasali Libadali Togamali imaru ti dindi uruninaga wali agali hene. Yabana ibunaga aguanene Elisali Sebenali Saibarasali Lodesealiru ti dindi uruni wali agali hene.
Hama ibu igini henego uru. Kusuali Iyibiali Libiali Kenanali haga biniru ti wali agali maha ha aribia hayarume mini uruni tinaga mamali mo hameigini mini laga bima ibinigo nga. Ai Kusu ibu aguanene Sebali Habilali Sabadali Lamali Sabadegaliru hene. Lama ibu aguanene Seba hameiginibi Dedana hameiginibi howa tinaga dindi minibi ogoni labo dege wini. 10 Kusu igini mbira ha dege binigo ibu mini Nimirodo henego ibu dindi bibahendeha agali pari wayali haguane mbira nahe wiangi piganeore ibu hene. 11 Iyibinaga aguanene Lidia hameiginirubi Anama hameiginirubi Lehaba hameiginirubi Nabadu hameiginirubi 12 Padarusu hameiginirubi Kasalu hameiginirubi Kiridi hameiginirubi hene. Pilidia wali agali ti Kiridi hameiginime hono winigo Kiridi aguanene hene. 13 Kenana igini wahene Saidono igini mende Hedebi libu wali agali maha ha aribia hayarume mini uruni tinaga mamali mo hameigini laga bima ibinigo nga. 14 Yabusu hameiginibi Amoro hameiginibi Giagisa hameiginibi 15 Hibi hameiginibi Aga hameiginibi Sini hameiginibi 16 Abada hameiginibi Semara hameiginibi Hamada hameiginibi ti bibahendenaga mamali Kenana ibu hene.
17 Seme igini uru hene. Elama Asua Abagasada imaru Ludu Arama Usu imaru Hulu Gedere Mesege imaru ti nde wali agali maha ha aribia hayarume mini uruni tinaga mamali mo hameigini mini laga bima ibinigo nga. 18 Abagasada igini Sela Sela igini Ebe hene. 19 Ebe ibu igini kira henego mende mini Pelege hene. Pelege ibu heangi wali agali dindi bibahendeha hearu ti tini headagua hoba migimigi bialu haga haga bini. Ebe igini mendego mini Yogodana hene. 20-23 Yogodanahanda hono wini ibu aguanene urudagua hene. Alamodadalibi Selebealibi Hasamabedealibi Yaralibi Hadoramalibi Usalalibi Digilalibi Ebalalibi Abimaelealibi Sebalibi Obialibi Habilalibi Yobabalibi uruni bibahendeore Yogodanahanda hono winiru howa ibu aguanene dege bu hene.
24-27 Hameigini Semenaga aguanene hama ibinigo ti mini uru. Seme igini Abagasada Abagasada igini Sela Sela igini Ebere Ebere igini Pelege Pelege igini Leu Leu igini Serugu Serugu igini Naho Naho igini Tera Tera igini Abarama ibu mini mende Abarahama hene.
Isimalenaga igini aguaneneru henego ogo
(Pigane Binigo 25.12-16)
28-31 Abarahama ibu igini kira Aisaga Isimalela hene. Isimale igini mini uru. Nebaiodo Keda Adabele Mibisama Misima Duma Masa Hadada Tema Yadua Nabisi Kedema imaru hene. Agali homberia (12) uruni ti hameigini homberianaga haguane hene.
32 Abarahama ibu wali tebone mani dabu binigo mini Kedura berenego ogoni ibu igini mini uru. Simirana Yogosana Medana Midiana Isibaga Sua imaru hene. Yogosana igini kira Seba Dedanala hene. 33 Midiana ibu igini duria Eba Ebe Hanogo Abida Eleda imaru hene.
Isonaga igini aguaneneru henego ogo
(Pigane Binigo 36.1-19)
34-37 Abarahama igini Aisaga henego ibu igini kira Iso Yagabala hene. Iso igini mini uru. Elibasa Leule Yausu Yalama Korabi imaru hene. Elibasa igini Temana Oma Sebi Gadama Kenasa Timina Amalege imaru hene. Leule igini Nahada Sera Sama Misa imaru haga bini.
Sia igini aguaneneru henego ogo
(Pigane Binigo 36.20-30)
38 Sia ibu igini ogodagua hene. Lodana Sobala Sibeono Ana Disono Ese Disana imaru hene. 39 Lodana ibu igini Hori Homamala hene. Lodana mbalini mbira mini Timina berene. 40 Sobala ibu igini ogodagua hene. Alabana Manahada Ebala Sebi Onama imaru hene. Sibeono ibu igini Aia Anala hene.
41 Ana ibu igini Disono hene. Disono igini henedaruni Hamarana Esebana Idirana Kerana hene. 42 Ese ibu igini ogodagua. Bilihana Sabana Yagana hameigini tebira uruni hene. Disana ibu igini Usu Aranala hameigini kira hene.
Idomo dindiha agali kini haga binigo ogo
(Pigane Binigo 36.31-43)
43 Isaraele wali agalinaga kini mbira naheangi Idomo dindiha agali uru tigua kini ala hene. Bero igini Bela ibu kini howa Dinihaba tano wiagoria haru hene. 44 Ani howa Bero homayagola Bosara tanoali Sera igini Yobaba ibu kini ho aribia hene. 45 Ani howa Yobaba homayagola nde Temanali dindi wiagoha agali Husama henego ibu kini ha aribia hene. 46 Ani howa Husama homayagola nde Bedada igini Hadada henego ibu kini ha aribia hene. Hadada ibu Moaba dindiha puwa Midianali hearu baba wai bialu ti bo podahana hene. Hadada ibu kini howa Abidi tanoha hene. 47 Hadada halu homayagola Masarega tanoali Samala henego ibu kini ha aribia hene.
48 Samala halu homayagola iba Yuberedisi pedago kawareha Lehobodo tanoali Saulu mbira henego ibugua kini ha aribia hene. 49 Saulu halu homayagola Agabo igini Balahanana mbira henego ibu kini ha aribia hene. 50 Ani halu Balahanana homayagola Hadada mbira henego ibu kini ha aribia howa Pau tano wiagoria hene. Hadada one mini Mehedebale ibu Maderede wane Mesehaba aguane berene.
51-54 Hadada halu homayagola Idomo hameigini tale bialu haguane tara tara haru haga hene. Agali haguane haga biniru mini uru. Timina Alaba Yadede Oholibama Ela Pinono Kenasa Temana Mibisa Magadiele Irama imaru hene.