18
Solo Debidila libu bi lalu haribigoni lamaro bini. Ani buwa mani Solo igini Yonadana ibu Debidila mini mbiraore hayago hondowa ibugua Debidihondo gubalini taraore howa ibuni gubalini hagadagua hene. Solo ibugua Debidi horo ogoningi howa ibuni andaga daibi nale ibu haru haho wiaabo hene. Ani biyagola Yonadanahanda Debidi nenegeore haho wule lalu bi mbira lowini. Bi ogoni irane Yonadana ibu Debidioreni mini gubalinila paga howa ani lene. Ani buwa Yonadanahanda ibunaga aga luni tara biagoni Debidi ibu golo mialu ibunaga wai biaga humbibi ayu tibubi danda timurubi nogo dongonebi uruni bibahende ibuhondo miai hene. Ani biyagola Debidihanda wai hama bibahendeni wai bilo Solohanda pu layagoniha puwa ibugua wai budebe hai hene. Ani biyago hondowa Solohanda Debidi ibunaga ami agali haru haga mbira helo helene. Ogonidagua biyagola Solonaga ami agali hearubi haru haga hearubi ti turu howa hene.
Solohanda Debidihondo henge lolene tagira ibinigo ogo
Debidi ibu Golaidi bo homelalu ami agali biaru heba andaga íbu dai bialu hemiria tano bibahende Isaraele dindi wiaruni hangu hangu howa wali berearume Kini Solo lola hole ibini. Tigua turu taraore howa mali lialu irabetele kilinge̱le̱ laga alebi ga̱wa̱ ale marubi yuwa tigua iba gana turubiru lalu hene. Ti mo ngoai howa harimidagoni howa walime iba gana lalu howa lalu, Solohanda agali daosini dewa dege bayagoyu Debidihanda daosini dewa bolanguaore howa bayagoni, lene. 1 Sml 21.11, 29.5 Solo ibu o layadagoni hale howa hame naleore howa ibuha keba holene tagira ibini. Ani biyagola ibugua lalu, Tigua Debidihanda daosini auore lolebe tobahe balu i̱na daosini hangu baya larimibe. Aniyagua tigua ibu mani kini helo helole beremida, lene. Ogoninaga Solo ibu nakarulape harudabe lowa ibugua Debidi horo ogoningi howa henge lalu agua homelabehedabe hondole de hondo hene.
10 Ani bialu hearia horo mendengi dama mbira Solo ibula haru ibaga bu helo Ngode Datagaliwabehanda henge mini. Ani biyagola ibuninaga anda tamuha biruwa agali lulume bi laradagua bialu bi lagimbu bialu berene. Debidi ibu nde horo bibahendeni ga̱wa̱ ale timbuni lalu biraga biadagua bereagola Solo ibu yandare mbira gime yu berene. 11 Ani bu biruwa Solo ibuni hangu bi lalu howa lalu, I̱na Debidi yandare ogome anda haila balu bo bolomogo buliya hondoha, lene. Ani lowa ibugua yandare yayagome haluki baamu halu hearia Debidi ibu abale igilo miyagola kirabali ko ba labolabo bini.
12 Ani biyagola Solo ibu Debidi hondowa gi timbuni hene. Ogoni irane Anduane Homogo ibu Solo yu wahalu peneyane ai Debidi heba kago hendene. 13 Anigo Solo ibugua Debidi ami agali daosini mbira (1,000) haru halu pubagi halu pelo pelene. Ani biyagola Debidihanda ibunaga ami agali biaruni wai bilo haru bamba halu pene. 14 Ani biyagola Anduane Homogo ibu heba heagome ibugua biyago bibahende budebe hai hene. 15 Solo ibu Debidihanda wai biyago budebeore hayago hondowa Debidihondo gi hayago ho timbuore hene. 16 Debidi ibu wai budebe helo haru haga baya mbira heago hondowa Isaraele wali agalibi Yuda wali agalibi bibahende hearume ibu gubalini timbuni ho hene.
Debidi ibu Solo wane dabu binigo ogo
17 Ani bialu Solohanda Debidihondo lalu, I̱ wane wahene Meraba o bedagoni í̠ one berelo hado nguliya í̠na i̱naga wai bia haga ami agali elahe mbira halu Anduane Homogonaga wai bibe, lene. Solo ibu ani manda bialu ogonidagua berogola Pilidialime Debidi belo ibunime nabole manda buwa ani lene.
18 Ani layagola Debidihanda ladai bialu lalu, I̱ ai kobe. I̱ kini imane holene i̱ aba ai̱ya ago aria howa holiyabe, lene. 19 Ani lowa hearia Meraba Debidi hado mulene horo biago tagira ibiyagola Debidi hado nami agali mbira Mehola howa ibini heago mini Aderele hado aribia halu mini.
20 Ani biyagola Solo wane Migala ibu Debidi hamelo aribia hene. Solo ibu ani bida layago hale howa turu ho hene. 21 Ani bu howa ibuni hangu bibi lalu howa lalu, I̱na Migala Debidi hado muliya. Ani bidogola ibu Pilidialime belo i̱ wane ogoriani gono wuliya, lene. Ani lowa Solohanda halu mendengi Debidihondo lalu, Í̠ i̱ imane holebere, lalu lamini. 22 Ani lowa ibunaga haru haga haguane hearuhondo, Debidi ibuni hangu karia puwa bi lamule pudaba. Puwa kinibi ibunaga haru haga karumebi ti bibahende í̠ hamelo hai kamago ibu wane ogoni dabu bulene horo henge áyu ngagoni, lene.
23 Tigua Debidihondo ogonidagua lalu lamiyagola ibugua ladai bialu lalu, Kininaga imane holenego gibi daliga mini lene ogonibigo emene yagibano i̱ aleme agua holedabe, lene.
24 Ani layagola haru haga biarume Debidihanda layagodagua Solohondo lo yalu ibuwa lamini. 25 Ani biyagola Solohanda tigua Debidihondo agua lole pudaba lalu lamini. Ibugua lalu, Kini ibugua hame ledago ogonigo wali wariabu maru ale nabulego biradagua Pilidiali waitigi agali handari mbira (100) pani bo homelowa tinaga dongone podo mabu bialu yalu ibabe, lene. Ogoni Solohanda Debidi Pilidialime belo nde lowa ogonidagua bialu manda manda bini. 26 Solonaga haru haga biarume Solohanda ogodagua laya lalu Debidi hearia loyu pene. Ani biyagola Debidi ibu kininaga imane holeyagola turu tara howa hene. Dabu bulene horo kaware ngelowa 27 Debidi ibunaga ami agali heba puwa Pilidiali handari kira (200) bo homelene. Ani buwa Pilidiali agali bo homelayarunaga dongone bibahendenaga podo mabu bialu yalu kini hearia puwa dagalo miai hene. Ibugua ogonidagua biruyagua kininaga imane holebero bada lowa ani bini. Ani biyagola Solohanda ibu wane Migala Debidi dabu bilo mini.
28 Solo ibu bayuwa manda bialu hearia Anduane Homogo ibu Debidi heba ka manda bialu ibu wane Migalahandabi Debidi hamelo bereago manda bialu bini. 29 Ogoninaga Solo ibu Debidi hondowa gi timbuni howa ibu headangi howa libu waitigi haho wini.
30 Pilidiali ami dewaore ibalu wai bia dege biagago wai bibahendeni Debidi ibu wayali haabo halu ibugua wai budebe hai hayagola Solonaga ami agali biaru ti wayali ogonibi ndo emene dindiha hene. Ani dege bialu heane Debidi ibu agali mini lene mbira tagira ibini.

18:7: 1 Sml 21.11, 29.5